Net užsienyje be paso neliksite
Mels­vos spal­vos pa­so sa­vi­nin­kais vie­niems me­tams ga­li tap­ti tie, ku­rie bū­da­mi už­sie­ny­je dėl įvai­rių prie­žas­čių ne­te­ko pa­grin­di­nio do­ku­men­to – Lie­tu­vos pi­lie­čio pa­so ar­ba ta­pa­ty­bės kor­te­lės.

Lai­ki­nas pa­sas la­biau­siai džiu­gi­na tuos, ku­rie, iš­vy­kę į ke­lio­nę ir ke­tin­da­mi pa­vie­šė­ti il­giau ir ne vie­no­je vals­ty­bė­je, stai­ga su­sig­rie­bia pra­ra­dę do­ku­men­tą – as­mens ta­pa­ty­bės įro­dy­mą.

Ap­vo­gė oro uoste

„Ma­no ir duk­ters pa­sus pa­vo­gė vie­na­me Par­yžiaus oro uos­te. Nie­kuo­met ne­įsi­vaiz­da­vau, kad to­kio­je vie­to­je, kur žmo­nes ste­bi tiek daug vaiz­do ka­me­rų, zu­ja ap­sau­gos dar­buo­to­jų, ga­li įvyk­ti pa­na­šios ne­lai­mės“, – pa­sa­ko­jo Pra­ncū­zi­jo­je šį ru­de­nį at­os­to­ga­vu­si Eg­lė Aukš­ti­kal­nie­nė.

Pa­te­ku­sios į pa­sta­tą lie­tu­vės tu­rė­jo pa­kil­ti į an­trą aukš­tą es­ka­la­to­riu­mi. Tuo me­tu vy­riš­kis, ku­ris iš vir­šaus lei­do­si į apa­čią, ant es­ka­la­to­riaus ėmė kiek keis­tai elg­tis. Aki­mir­ką į jį su­žiu­ru­si lie­tu­vė pa­ju­to ne­be­ga­lin­ti pa­stum­ti ve­ži­mė­lio, ant ku­rio su­dė­ti la­ga­mi­nai. Ji pa­si­len­kė, no­rė­da­ma pa­ša­lin­ti stai­ga po ra­tu­ku at­si­ra­du­sią kliū­tį, ir tik vė­liau pa­ste­bė­jo, kad tą aki­mir­ką, kai ji tai da­rė, pra­ra­do ant daik­tų vir­šaus gu­lin­čią kup­ri­nę su as­mens do­ku­men­tais, pi­ni­gais ir ki­tais svar­biau­siais daik­tais.

E. Aukš­ti­kal­nie­nė ne­abe­jo­jo, kad va­gys dar­ba­vo­si dvie­se. Vie­nas at­krei­pė jos dė­me­sį, o ki­tas po ve­ži­mė­liu pa­mė­tė­jo kliū­tį. Mo­te­ris ir jos du­kra ne­su­lau­kė oro uos­to par­ei­gū­nų pa­gal­bos, to­dėl tu­rė­jo kreip­tis į Lie­tu­vos am­ba­sa­dą. Lie­tu­vos pi­lie­tėms bu­vo iš­duo­ti as­mens grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mai.

„Be­je, tai bu­vo ne­be pir­mas kar­tas, kai do­ku­men­to ne­te­kau už­sie­ny­je. Ta­čiau pir­mą kar­tą si­tua­ci­ja bu­vo ge­ro­kai liūd­nes­nė. Tą­kart su vy­ru ke­lia­vo­me po Pie­tų Ame­ri­ką. Ne­įti­kė­ti­na, bet mū­sų pa­sai din­go vieš­bu­ty­je. Su­sku­bo­me ieš­ko­ti pa­gal­bos, bet su­ži­no­jo­me, kad ke­lio­nės po ki­tas vals­ty­bes tęs­ti ne­ga­lė­si­me, to­dėl mums iš Ve­ne­sue­los te­ko par­skris­ti na­mo“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Ati­tin­ka sau­gu­mo reikalavimus

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to dar­buo­to­jų tei­gi­mu, dis­ku­si­jos apie lai­ki­ną pa­są pra­si­dė­jo prieš ke­le­rius me­tus, o 2014 me­tų gruo­džio 23 die­ną bu­vo pri­im­tas As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mas. Ja­me įtvir­tin­ta ga­li­my­bė pi­lie­čiui gau­ti lai­ki­ną pa­są tais at­ve­jais, kai jo do­ku­men­tai pra­ran­da­mi, tam­pa ne­tin­ka­mi nau­do­ti, pa­si­bai­gia jų ga­lio­ji­mo lai­kas ar­ba pi­lie­tis, bū­da­mas už­sie­nio vals­ty­bė­je, ne­tu­ri ga­lio­jan­čio ke­lio­nės do­ku­men­to.

Dar pu­san­trų me­tų už­tru­ko pa­si­ren­gi­mas šiam įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti. Lai­ki­no pa­so for­ma pri­va­lo ati­tik­ti ICAO ke­lio­nės do­ku­men­tų stan­dar­tus. Ruo­šian­tis jo ga­my­bai bu­vo at­siž­velg­ta į tech­no­lo­gi­nius sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, ku­rie tai­ko­mi ke­lio­nės do­ku­men­tams. Taip pat do­mė­ta­si Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos, Ny­der­lan­dų, Švei­ca­ri­jos ir ki­tų ša­lių pa­tir­ti­mi.

Pir­mie­ji lai­ki­ni pa­sai Lie­tu­vos am­ba­sa­das ir kon­su­la­tus pa­sie­kė va­sa­ros vi­du­ry­je. Jie pa­ga­min­ti Lie­tu­vo­je ir ati­tin­ka vi­sus nu­sta­ty­tus sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus. Lai­ki­na­me pa­se yra 32 nu­me­ruo­ti pus­la­piai, duo­me­nys ja­me įra­šo­mi ra­ša­li­niu spaus­din­tu­vu. Do­ku­men­to vir­še­lis pa­ga­min­tas iš odą im­ituo­jan­čios me­džia­gos, kiek­vie­na­me jo pus­la­py­je pa­vaiz­duo­tos skir­tin­gos įžy­mios Lie­tu­vos vie­tos.

La­bai lauk­tas dokumentas

Lie­tu­vos pi­lie­čiai, už­sie­nio vals­ty­bė­je pra­ra­dę as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tus ar­ba pa­si­bai­gus jų ga­lio­ji­mo lai­kui, tu­ri ga­li­my­bę kreip­tis į ar­čiau­siai vei­kian­čią mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nę at­sto­vy­bę ar kon­su­li­nę įstai­gą dėl lai­ki­no ke­lio­nės do­ku­men­to – as­mens grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mo. Jį, pa­sak URM at­sto­vų, pi­lie­tis ga­li gau­ti ne­del­siant, bet jis skir­tas tik grįž­ti į Lie­tu­vą. Ta­čiau tai ne vi­sa­da ten­ki­na ke­liau­to­ją, ku­ris, pa­vyz­džiui, pa­gei­dau­ja tęs­ti ke­lio­nę pa­gal iš anks­to su­pla­nuo­tą marš­ru­tą ir ne­ke­ti­na iš kar­to vyk­ti į Lie­tu­vą.

To­dėl gre­ta as­mens grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mo jau iš­duo­da­mas ir lai­ki­nas pa­sas. Jie ta­po ke­lio­nės do­ku­men­tais, lei­džian­čiais ne tik grįž­ti į sa­vo ša­lį, bet ir il­ges­nį lai­ką bū­ti už­sie­ny­je, ke­liau­ti to­liau. Lai­ki­no pa­so ga­lio­ji­mo lai­kas – iki vie­nų me­tų. Šį­met iki 2016 me­tų lap­kri­čio 28 die­nos at­sto­vy­bė­se yra iš­duo­ti 55 lai­ki­ni pa­sai. „Lie­tu­vos am­ba­sa­dos ir kon­su­li­nės įstai­gos lai­ki­nai pa­sais ap­rū­pin­tos maž­daug tre­jiems me­tams. Vi­sos pro­ce­dū­ros su­kur­tos taip, kad do­ku­men­tas jo pra­šan­čia­jam bū­tų iš­duo­tas kuo sku­biau“, – pa­brė­žė As­mens do­ku­men­tų iš­ra­šy­mo cen­tro di­rek­to­rius Ra­mū­nas Žič­kis.

2013 me­tais dėl Lie­tu­vos pi­lie­čio pa­so iš­da­vi­mo ar kei­ti­mo į Lie­tu­vos at­sto­vy­bes už­sie­nio ša­ly­se krei­pė­si 20 341 pi­lie­tis, dėl as­mens grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mo – 10 248 as­me­nys, 2014 me­tais – ati­tin­ka­mai 21 917 ir 11 218, o per­nai – 22 322 ir 11 848. Taip pat 2015-ai­siais per at­sto­vy­bes pra­dė­ta iš­duo­ti as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­les, jų iš­duo­ta 1311.