Nesutariama, kas turi imtis Lukiškių aikštės atnaujinimo
Vy­riau­sy­bė yra už­sib­rė­žu­si iki 2018 me­tų su­tvar­ky­ti Lu­kiš­kių aikš­tę Vil­niu­je, ta­čiau ke­lio­li­ka me­tų ne­išsp­ren­džia­mas klau­si­mas kol kas ne­ju­da pir­myn, ne­su­ta­riant, kas tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti dėl par­eng­tų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ar­ba nau­jų kon­kur­sų skel­bi­mo.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris tei­gia, kad aikš­te tu­ri rū­pin­tis Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Kul­tū­ros mi­nis­tras sa­vo ruo­žtu lau­kia Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos koor­di­na­vi­mo.

„Čia yra kul­tū­ros mi­nis­tro kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas - jie dis­ku­tuo­ja dėl to pro­jek­to idė­jos, pa­ties pro­jek­to. Iki Vy­riau­sy­bės tų dis­ku­si­jų ne­bu­vo at­ėję, ti­kiuo­si, kad jų ne­rei­kės“, - BNS sa­kė Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis.

Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis tei­gia, už skir­tin­gus Lu­kiš­kių aikš­tės su­tvar­ky­mo pro­jek­tus at­sa­kin­gos dvi mi­nis­te­ri­jos ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, to­dėl rei­ka­lin­gas Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos koor­di­na­vi­mas.

„Pa­čios aikš­tės su­tvar­ky­mo kon­kur­są pa­da­rė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, yra lai­mė­jęs Ro­lan­do Pa­le­ko pro­jek­tas. Ta­da - dar Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, ku­ri yra ne­ats­ki­ria­mas žai­dė­jas. O Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja at­sa­kin­ga už pa­ties pa­mink­lo kon­kur­są. Yra trys ins­ti­tu­ci­jos, to­dėl, be abe­jo, tu­ri bū­ti jun­gian­čio­ji gran­dis, nes ku­ri yra vir­šes­nė už ku­rią, kad ga­lė­tų va­do­vau­ti? Tai, ma­tyt, to­dėl ir bu­vo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja nu­ma­ty­ta, ku­ri ir tu­rė­tų to jun­gian­čio vaid­mens im­tis. Bet jei tai ne­vyks­ta - va­di­na­si, ne­vyks­ta. Aš gal­vo­jau, kad vyks­ta“, - sa­kė Š.Bi­ru­tis.

Jis pa­ti­ki­no dar kar­tą par­agin­sian­tis Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją im­tis pro­jek­tų, kad iki 2018-ųjų, kai bus mi­ni­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis, vie­na di­džiau­sių ir svar­biau­sių Lie­tu­vos aikš­čių bū­tų su­tvar­ky­ta.

Š.Bi­ru­tis taip pat ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar ke­ti­na­ma ap­sisp­ręs­ti dėl nau­jų kon­kur­sų skel­bi­mo, ar bū­tų įgy­ven­di­na­mi se­nie­ji - tai pri­klau­sy­tų nuo Vy­riau­sy­bės ap­sisp­ren­di­mo, kiek aikš­tės su­tvar­ky­mui bū­tų ski­ria­ma lė­šų.

„Kaip su­pran­tu, vien ap­lin­kos su­tvar­ky­mo pro­jek­tas ga­na bran­gus - ten yra de­šim­tys mi­li­jo­nų, pa­mink­las, pats mo­nu­men­tas, gal­būt, ne toks bran­gus. Iš ki­tos pu­sės, rei­kia be pers­to­jo dirb­ti - ma­tyt, nė­ra nei vie­nas, nei ki­tas pro­jek­tas toks, kad bū­tų „vau“ ir vi­si pa­sa­ky­tų - na, su­per ge­rai pa­da­ry­ta. Gal taip ir ne­bus. Kri­ti­kos la­bai daug, bet mes kol kas ge­riau ne­su­ge­bė­jo­me pa­da­ry­ti. Gal dar rei­kia vėl grįž­ti ir pa­skelb­ti pa­sau­li­nį kon­kur­są ir jei jau da­ry­ti, da­ry­ti ge­rai, ar­ba pa­lik­ti mi­ni­ma­lų su­tvar­ky­mą. Ma­nau, kad ge­riau­sia, jei tą vi­są da­ry­tų šimt­me­čio ko­mi­si­ja - ta­da vi­sos ins­ti­tu­ci­jos yra pa­jun­gia­mos“, - svars­tė mi­nis­tras.

Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je su­tvar­ky­mo ir pa­mink­lo jo­je pa­sta­ty­mo klau­si­mas spren­džia­mas nuo 1999 me­tų. Per­nai bu­vo iš­rink­tas nu­ga­lė­to­jas aikš­tės su­tvar­ky­mo pa­siū­ly­mui (pro­jek­tas „Ra­my­bė“), ja­me nu­ma­ty­ta vie­ta žu­vu­sių­jų už Lie­tu­vos lais­vę ko­vo­to­jų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo mo­nu­men­tui. Taip pat per­nai iš­rink­tas Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo Lu­kiš­kių aikš­tė­je Vil­niu­je kon­kur­so nu­ga­lė­to­jas - pro­jek­tas „Tau­tos dva­sia“, sim­bo­liš­kai vaiz­duo­jan­tis skren­dan­tį pa­ukš­tį.

Lu­kiš­kių aikš­tė su­si­for­ma­vo XX am­žiaus pra­džio­je. 1953 me­tais čia pa­sta­ty­tas pa­mink­las bol­še­vi­kų ly­de­riui Le­ni­nui, 1991 me­tais jis de­mon­tuo­tas. Nuo to lai­ko aikš­tė ne­bu­vo iš es­mės tvar­ky­ta.