Nesutaria, kaip ginti žmogaus teises
So­cial­de­mo­kra­tų ini­ci­juo­ja­mas par­la­men­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mas dėl žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ap­sau­gos ga­li lik­ti po­pie­riu­je. Kon­ser­va­to­rių tei­gi­mu, su­de­rin­ti skir­tin­gas par­ti­jų ideo­lo­gi­nes bei ver­ty­bi­nes nuo­sta­tas, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­įma­no­ma.

Val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo tei­sin­gu­mo mi­nis­tro, šiuo me­tu va­do­vau­jan­čio ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai, Juo­zo Ber­na­to­nio par­eng­tam su­si­ta­ri­mo pro­jek­tui di­džiau­sia opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) ne­gai­li prie­kaiš­tų. Kon­ser­va­to­riai ne­ma­to jo­kio rei­ka­lo keis­ti po­zi­ci­jos dėl eu­ta­na­zi­jos bei įvai­rių šei­mos for­mų įtei­si­ni­mo, jiems ne­priim­ti­nas ir kai ku­rių samp­ra­tų trak­ta­vi­mas. Įžvelg­ta net lais­vo nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo ga­li­my­bė. Kar­tu kon­ser­va­to­riai abe­jo­ja, ar toks su­si­ta­ri­mas aps­kri­tai rei­ka­lin­gas. Ki­tai opo­zi­ci­nei par­ti­jai – Li­be­ra­lų są­jū­džiui - LSDP pa­teik­tas pro­jek­tas toks bai­sus ne­pa­si­ro­dė.

Jau­trios temos

Dau­giau­sia emo­ci­jų su­kė­lė tos su­si­ta­ri­mo nuo­sta­tos, ku­rios ir Sei­me tra­di­ciš­kai tam­pa ne­san­tai­kos epi­cen­tru. Eu­ta­na­zi­ja, abor­tų drau­di­mai, par­tne­rys­tės bei ki­to­kių šei­mos mo­de­lių įtei­si­ni­mas – to­li gra­žu ne vi­sos te­mos, pa­sta­rai­siais me­tais ne kar­tą “ki­lo­ju­sios” par­la­men­to sto­gą. LSDP par­eng­ta­me su­si­ta­ri­me par­ti­jos ra­gi­na­mos su­si­tar­ti, kad žmo­gaus tei­sė į gy­vy­bę api­ma jo tei­sę į eu­ta­na­zi­ją, kad vals­ty­bė ne­ga­li dis­kri­mi­nuo­ti žmo­nių iš­kel­da­ma vie­ną šei­mos mo­de­lį kaip vir­šes­nį prieš ki­tus, kad vals­ty­bė pri­va­lo už­ti­krin­ti, jog žmo­gaus lais­vė ne­ga­li bū­ti au­ko­ja­ma jo­kių ki­tų ver­ty­bių la­bui, kad nie­kas ne­ga­li užd­raus­ti žmo­gui var­to­ti jo svei­ka­tai ken­kian­čius pro­duk­tus, jei tai ne­ken­kia ki­tiems žmo­nėms, kad kiek­vie­nas re­li­gi­nių bend­ri­jų ar bend­ruo­me­nių at­sto­vų ban­dy­mas da­ry­ti įta­ką vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių val­džios pri­ima­miems spren­di­mams tu­ri bū­ti lai­ko­mas lo­bis­ti­ne veik­la. Po­li­ti­kai taip pat ra­gi­na­mi nu­sta­ty­ti, kad žmo­gaus tei­sė į kū­no ne­lie­čia­my­bę api­ma mo­ters tei­sę į nėš­tu­mo nu­trau­ki­mą. Be ki­ta ko, vie­nin­gai siū­lo­ma siek­ti, kad vi­si ša­lies pi­lie­čiai tu­rė­tų tei­sę ra­šy­ti sa­vo as­men­var­džius ori­gi­na­lo kal­ba lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis, o tau­ti­nių bend­ri­jų at­sto­vai ga­lė­tų Lie­tu­vo­je siek­ti iš­si­la­vi­ni­mo sa­vo gim­tą­ja kal­ba.

Ne­rei­ka­lin­gas dokumentas

Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma tei­gė, kad to­les­niuo­se so­cial­de­mo­kra­tų pa­siū­ly­to pro­jek­to svars­ty­muo­se kon­ser­va­to­riai ne­da­ly­vaus. “Iš tu­ri­nio ma­ty­ti, kad mū­sų ideo­lo­gi­nės nuo­sta­tos, ypač po­žiū­ris į gy­vy­bę, šei­mą, la­bai ryš­kiai ski­ria­si. To­dėl įsi­vaiz­duo­ti kaž­ko­kį bend­rą su­si­ta­ri­mą ne­įma­no­ma”, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras. Jo nuo­mo­ne, toks do­ku­men­tas, ki­taip nei su­si­ta­ri­mai dėl už­sie­nio po­li­ti­kos bei na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, nie­kam ne­rei­ka­lin­gas. Pa­sak J. Raz­mos, bū­tų įdo­mu su­ži­no­ti, ar kai ku­rios pro­jek­to nuo­sta­tos yra tik pro­jek­to au­to­riaus, ar vi­sos LSDP nuo­mo­nė. Pa­vyz­džiui, dėl eu­ta­na­zi­jos įtei­si­ni­mo. Kon­ser­va­to­rius čia tei­gė įžvel­gęs Auš­ri­nės Ma­ri­jos Pa­vi­lio­nie­nės įta­ką. “A­pie ko­kias dar šei­mos for­mas ga­li­ma kal­bė­ti, kai Kons­ti­tu­ci­ja įtei­si­na vie­nin­te­lę for­mą - per vy­ro ir mo­ters san­tuo­ką?” - ste­bė­jo­si J. Raz­ma.

Pa­si­ren­gę tartis

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo Ar­mi­no Ly­de­kos nuo­mo­ne, so­cial­de­mo­kra­tų kū­ri­nys - “ko­ky­biš­kai ge­rai par­eng­tas do­ku­men­to pro­jek­tas, ku­ris api­ma la­bai pla­čią te­mų ska­lę, įgar­si­na pa­grin­di­nius tei­sės ak­tus, ku­riais va­do­vau­sis ir ku­riuos gerbs par­ti­jos”. Jo nuo­mo­ne, žmo­gaus tei­ses gi­nan­tis su­si­ta­ri­mas rei­ka­lin­gas jau vien tam, kad “po kiek­vie­nų Sei­mo rin­ki­mų pa­klo­dė ne­bū­tų tam­po­ma” į li­be­ra­les­nę ar kon­ser­va­ty­ves­nę pu­sę. A. Ly­de­ka tei­gė su­pran­tąs kon­ser­va­to­rius, tu­rin­čius sa­vo tvir­tas ideo­lo­gi­nes nuo­sta­tas. “Ta­čiau žmo­gaus tei­sės yra uni­ver­sa­li ver­ty­bė. To­dėl ma­nau, kad pa­gar­bą joms tu­rė­tų dek­la­ruo­ti vi­sos par­ti­jos. O jei dėl vie­nos ar ki­tos for­mu­luo­tės joms kaž­kas ne­tin­ka, esa­me pa­si­ren­gę tar­tis, de­rin­ti po­zi­ci­jas”, - LŽ sa­kė li­be­ra­las. Pa­vyz­džiui, jei da­lis par­ti­jų ma­nys, kad dis­ku­tuo­ti apie eu­ta­na­zi­jos įtei­si­ni­mą Lie­tu­vo­je per anks­ti, klau­si­mą, pa­sak par­la­men­ta­ro, ga­li­ma bus ati­dė­ti ve­les­niam lai­kui. “Svar­bu, kad bū­tų su­si­tar­ta dėl ki­tų žmo­gaus tei­sių”, - tei­gė A. Ly­de­ka. Anot jo, su­tar­ta, kad par­ti­jos sa­vo pa­sta­bas bei siū­ly­mus dėl pro­jek­to tu­ri pa­teik­ti iki tre­čia­die­nio.