Nesutaria dėl lengvatų priimant į darželius karių vaikus
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas sa­ko pa­si­gen­dan­tis kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių ge­ra­no­riš­ku­mo dėl leng­va­tų pri­imant į dar­že­lius ro­tuo­ja­mų ka­rių vai­kus.

J.Ole­kas BNS sa­kė su­si­ti­kęs su sa­vi­val­dy­bių va­do­vais ir dė­ko­jo Jo­na­vos, Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­nų bei Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios ap­sisp­ren­dė ka­rių vai­kus pri­im­ti be ei­lės, ta­čiau pa­si­gen­da Vil­niaus ir Klai­pė­dos in­dė­lio. Sa­vi­val­dy­bių va­do­vai sa­ko svars­tan­tys pa­siū­ly­mą, ta­čiau jį ver­ti­na kri­tiš­kai.

„Ka­riai ne­ga­li ži­no­ti lai­ko, pa­si­rink­ti iš re­gis­truo­tis iš anks­to, ka­da jie ro­tuo­ja­mi. O ka­da vai­kai ne­ga­li bū­ti lei­džia­mi į dar­že­lį, ta­da lie­ka žmo­na, yra šei­mos at­skir­tis. Tu­rė­jo­me ne­ma­žai pra­šy­mų iš ka­rių žmo­nų aso­cia­ci­jų – „pe­ne­lo­pių“, „bi­ru­tie­čių“, į juos at­si­lie­pė­me, šne­kė­jau be­veik su vi­sais me­rais, pra­de­dant Vil­niu­mi, Klai­pė­da, Jo­na­va, Kau­nu, Ma­ri­jam­po­le, kad gal­būt jie ga­lė­tų tą pa­da­ry­ti. Jau trys sa­vi­val­dy­bės tą pa­da­rė, Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je – ne, „, – BNS sa­kė J.Ole­kas.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, di­džiau­sias ka­rių skai­čius, ku­riems leng­va­ta rei­ka­lin­ga, šiuo me­tu dir­ba Vil­niu­je. Mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Vil­niu­je to­kių vai­kų šiuo me­tu yra apie 20. Nors Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je pa­siū­ly­mas jau svars­ty­tas ko­mi­te­tuo­se, kol kas ga­lu­ti­nai ne­su­ta­ria­ma dėl leng­va­tos.

„Nie­kaip ne­su­lau­kia­me ga­lu­ti­nio me­ro pa­lai­ky­mo, tru­pu­tė­lį dėl to gai­la. O Klai­pė­do­je, man at­ro­do, toks siū­ly­mas dar ne­re­gis­truo­tas“, – sa­kė jis.

Tai­ky­ti leng­va­tas ka­rių vai­kams Vil­niaus ta­ry­bo­je pa­siū­lė mi­nis­tro bend­ra­par­tie­čiai so­cial­de­mo­kra­tai, tarp jų – ir ta­ry­bos na­rys mi­nis­tro sū­nus Juo­zas Ole­kas.

Ta­čiau sos­ti­nės vi­ce­me­ras, kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas koa­li­ci­jos par­tne­rių idė­ją ver­ti­na kaip „po­li­ti­ka­vi­mą“, nes dėl per­pil­dy­tų dar­že­lių net ir pir­me­ny­bę tei­kiant ka­rių vai­kams jie vie­tos ga­li ne­gau­ti ir me­tus, kol ją at­lais­vins iš­ėję į mo­kyk­las dar­že­li­nu­kai. Vi­ce­me­ras sa­ko, jog pri­sta­ty­ta al­ter­na­ty­va – leis­ti ka­rių vai­kams lan­ky­ti dar­že­lį Ver­kiuo­se, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos sa­na­to­ri­jo­je „Pu­šy­no ke­lias“. Kaip BNS in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bė, šį va­rian­tą pa­lai­ko ir me­ras li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, bet su juo esą ne­su­tin­ka so­cial­de­mo­kra­tai.

„Pa­siū­lė­me pa­da­ry­ti tri­ša­lį su­si­ta­ri­mą tarp sa­vi­val­dy­bės, Kraš­to ap­sau­gos ir Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jų, kad bū­tent į tą dar­že­lį ka­ri­nin­kų vai­kai ir ke­liau­tų. Mo­kė­tų da­lį tė­vai, kaip mo­kė­tų ir ei­nant į val­diš­ką dar­že­lį, ta­da sa­vi­val­dy­bė pri­si­de­da su sa­vo 100 eu­rų krep­še­liu (...). Aiš­ku, ga­li bū­ti, kad ne vi­siems pa­to­gu, bet ar yra ga­ran­ti­jų, kad grei­tu lai­ku dar­že­lį prie na­mų gau­si, ir­gi di­de­lis klau­si­mas“, – abe­jo­jo vi­ce­me­ras.

Pa­sak V.Ben­kuns­ko, su­si­da­riu­sį skir­tu­mą ga­lė­tų pa­deng­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, o „Pu­šy­no ke­lias“ ne­tgi ga­lė­tų su­ma­žin­ti kai­ną, tad ji ne­bū­tų di­des­nė, nei lan­kant bet ku­rią sa­vi­val­dy­bės įstai­gą. Pa­siū­ly­mui pri­ta­ria ir pats „Pu­šy­no ke­lias“, ne­prieš­ta­rau­ja ir da­lis tė­vų, ta­čiau mi­nis­te­ri­jos pri­ta­ri­mo, jo ži­nio­mis, ne­su­lauk­ta. Po­li­ti­kas pa­ti­ki­no, kad ne­su­lau­kus pri­ta­ri­mo, ba­lan­dį ta­ry­bai vis dėl­to bus tei­kia­mas so­cial­de­mo­kra­tų pa­siū­ly­tas va­rian­tas. Šiuo me­tu be ei­lės Vil­niu­je pri­ima­mi šei­my­no­se glo­bo­ja­mi, įvai­kin­ti, taip pat už­sie­nio dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių dar­buo­to­jų ar­ba pa­čių dar­že­lių dar­buo­to­jų vai­kai.

Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas sa­ko, kad ad­mi­nis­tra­ci­ja dar svars­to siū­ly­mą ir jį ke­ti­na­ma teik­ti ta­ry­bai tik jei jis bus su­de­ri­na­mas su ga­lio­jan­čia pri­ėmi­mo į dar­že­lius tvar­ka.

„Jo­kiu bū­du bent jau Klai­pė­do­je nie­kas ne­sa­ko ne – mes dis­ku­tuo­ja­me, ieš­ko­me ga­li­my­bių. Tu­ri­me įver­tin­ti rea­lią si­tua­ci­ją kiek­vie­na­me mies­te, Klai­pė­do­je taip pat – ka­da vie­tų dar­že­liuo­se trūks­ta, bet koks įne­ši­mas nau­jų ini­cia­ty­vų, nau­jų vė­jų, tu­ri bū­ti la­bai rim­tai ar­gu­men­tuo­tas ir ne­kel­ti jo­kių abe­jo­nių. Iš ti­krų­jų, vi­sų pir­ma, bū­ti­na ži­no­ti, ar tie ro­tuo­ja­mi ka­riai ti­krai dek­la­ruo­ja sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Klai­pė­do­je. Tai tu­rė­tų bū­ti vie­na es­mi­nių są­ly­gų, ki­tu at­ve­ju ta šian­dien ga­lio­jan­ti mū­sų tvar­ka tap­tų aps­kri­tai su­nkiai su­vo­kia­ma“, – sa­kė jis.

Me­ras pa­gei­dau­ja, kad mi­nis­te­ri­ja taip pat tiks­liai įvar­din­tų, kiek ka­rių vai­kų ne­ga­li pa­tek­ti į dar­že­lius, bet jei be ei­lės tek­tų pri­im­ti ke­lias de­šim­tis, tai esą ne­bū­tų „dra­ma­tiš­ki skai­čiai“.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, apie 20 ka­rių vai­kų šiuo me­tu ne­pa­ten­ka į dar­že­lius Vil­niu­je, dar apie 10 to­kių yra Kau­ne, Klai­pė­do­je, Rad­vi­liš­ky­je ir Kre­tin­go­je.