Nesutaria dėl kompensacijų gaunantiems finansinę paramą iš užsienio
Val­dan­tie­ji ne­su­ta­ria, ar rei­kia ati­mti so­cia­li­nes pa­šal­pas ir kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą iš žmo­nių, ku­rie gau­na fi­nan­si­nę par­amą iš už­sie­ny­je dir­ban­čių ar­ti­mų­jų.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad pi­ni­gi­nės per­lai­dos ne­ga­li tap­ti kliū­ti­mi gau­ti so­cia­li­nes pa­šal­pas ir kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą. Sei­mo pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bės tu­ri pa­čios pri­im­ti spren­di­mus, o „tvar­kie­čių“ ly­de­rio Ro­lan­do Pa­kso tei­gi­mu, si­tua­ci­ja bus ste­bi­ma ir, jei rei­kės, bus par­uoš­ti spren­di­mai, ką to­liau da­ry­ti.

„Kai kal­ba ei­na apie so­cia­li­nes pa­šal­pas, kad jos bus su­ma­žin­tos, vi­siš­kai ne­tu­ri tam pa­grin­do to­kie ar­gu­men­tai“, - pir­ma­die­nį po val­dan­čių­jų po­li­ti­nės ta­ry­bos Sei­me par­eiš­kė A.But­ke­vi­čius.

„Čia per daug su­kel­ta triukš­mo ir tas triukš­mas, ma­nau, su­kel­tas vi­siš­kai be pa­grin­do. (...) Jei­gu lė­šos yra gau­tos iš už­sie­nio, jos yra dek­la­ruo­ja­mos ban­kų sąs­kai­to­se ar­ba jei­gu yra ma­to­ma, kad per­lai­dą per­siun­tė gi­mi­nai­tis ar­ba ar­ti­mas žmo­gus, ne­ga­li bū­ti jo­kio ap­mo­kes­ti­ni­mo“, - pri­dū­rė A.But­ke­vi­čius.

L.Grau­ži­nie­nės tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bės tu­ri pa­čios pri­im­ti spren­di­mus dėl pa­šal­pų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­ri­mo as­me­nims, gau­nan­tiems fi­nan­si­nę par­amą iš už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių ar­ti­mų­jų.

„Po­li­ti­nė ta­ry­ba ap­ta­rė prob­le­mą. Mes ma­to­me, kad jo­kia tei­si­nė ba­zė ši­tuo klau­si­mu ne­pa­si­kei­tė... Ne­ži­nau, ko­dėl iš­ki­lo prob­le­ma. Tai aiš­kin­sis sa­vi­val­dy­bės pa­čios“, - tei­gė L.Grau­ži­nie­nė.

R.Pa­ksas pra­ne­šė, kad po­li­ti­nė ta­ry­ba siū­lo at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms ana­li­zuo­ti si­tua­ci­ją.

„Nu­tar­ta yra, kad pa­ste­bė­si­me si­tua­ci­ją, ar tai yra vien­kar­ti­nis at­ve­jis. Bet ko­kiu at­ve­ju, jei­gu tai ne vien­kar­ti­nis at­ve­jis, dvi mi­nis­te­ri­jos - So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Fi­nan­sų su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja - par­uoš­tų įdė­miau ir par­uoš­tų spren­di­mus, ką rei­kė­tų da­ry­ti. (...) Gal žmo­gui, ku­ris gau­na so­cia­li­nes iš­mo­kas, yra per­siųs­ta 100 li­tų, o gal sta­to­mas pen­kių aukš­tų na­mas už ne­ofi­cia­lias par­vež­tas lė­šas“, - tei­gė R.Pa­ksas.

A.But­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad pri­si­den­giant le­gen­do­mis apie tai, jog pi­ni­gus at­siun­tė gi­mi­nai­čiai, ban­do­ma le­ga­li­zuo­ti še­šė­li­nius pi­ni­gus.

„Ban­do­ma aiš­kin­ti kai kur kai ka­da, ypač pa­sie­nio ra­jo­nuo­se, kur la­bai spar­čiai ky­la gy­ve­na­mie­ji na­mai, kad tai at­siun­tė iš už­sie­nio gi­mi­nai­čiai“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Sei­mas po svars­ty­mo pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ta­rė pa­tai­soms, ku­rio­mis nu­ma­to­ma nuo ki­tų me­tų sa­vi­val­dy­bėms per­duo­ti kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą skirs­ty­mą - jos pa­čios nu­sta­tys pa­šal­pų ga­vė­jus, nes esą bend­ruo­me­nės ge­riau ži­no, kam iš ti­krų­jų rei­kia par­amos, o kas pikt­nau­džiau­ja, siek­da­mas ją gau­ti.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja su sa­vi­val­dy­bė­mis ža­da keis­tis in­for­ma­ci­ja apie vals­ty­bės re­mia­mų žmo­nių pa­ja­mas, o jei gau­na­ma daug par­amos iš ar­ti­mų­jų, pa­šal­pos bū­tų nai­ki­na­mos. Ga­lu­ti­nai dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo Sei­mas tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti iki Ka­lė­dų.