Nesukaupi atliekų? Esi sukčius
Vil­nie­tis Ra­mū­nas Mac­ke­vi­čius jau be­veik me­tus ban­do įti­kin­ti jo na­mų val­dą ap­tar­nau­jan­čią at­lie­kų ve­ži­mo bend­ro­vę, kad, są­ži­nin­gai rū­šiuo­da­mas šiukš­les, su­ge­bė­jo ženk­liai su­ma­žin­ti jų kie­kį. Nors vy­ras sa­ko, kad ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rį už­pil­do per tris mė­ne­sius, to­dėl pra­šo bū­tent to­kiu daž­nu­mu jį iš­ga­ben­ti, ve­žė­jai su tuo ne­su­tin­ka ir rei­ka­lau­ja mo­kes­čio už kas­mė­ne­si­nį ap­tar­na­vi­mą.

„Prieš dve­jus me­tus at­lie­kų ve­žė­jas – bend­ro­vė „E­co­ser­vi­ce“, su ku­ria tu­riu su­tar­tį – man at­ga­be­no du at­lie­kų rū­šia­vi­mui skir­tus kon­tei­ne­rius. Pra­dė­jęs rū­šiuo­ti, su­pra­tau, kad ma­no bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­ris už­si­pil­do tik per 3–4 mė­ne­sius. At­lie­kų ve­žė­jus raš­tu in­for­muo­da­vau, kad tą ar ki­tą mė­ne­sį kon­tei­ne­rio iš­vež­ti ne­rei­kia, nes at­lie­kų ne­pri­si­kau­pia. Ke­lis kar­tus su­si­tar­ti pa­vy­ko, kon­tei­ne­ris pa­ima­mas ne­bu­vo, už tą lai­ką ne­skai­čiuo­tas ir at­lie­kų iš­ve­ži­mo mo­kes­tis. Pa­skui „E­co­ser­vi­ce“ pra­ne­šė, kad at­lie­kas at­ei­ty­je veš kar­tą per mė­ne­sį, ir net tuo at­ve­ju, jei ne­išs­ta­ty­siu kon­tei­ne­rio, mo­kes­tį už at­lie­kų iš­ve­ži­mą man vis tiek skai­čiuos“, – por­ta­lui „Lzi­nios.lt“ pa­sa­ko­jo R. Mac­ke­vi­čius.

Su­si­tar­ti nepavyko

Mies­to pa­ka­raš­ty­je gy­ve­nan­tis vy­ras, pa­si­kon­sul­ta­vęs su Vil­niaus sa­vi­val­dy­be, at­lie­kų ve­žė­jams pa­siū­lė gra­fi­ką, ko­kiu daž­nu­mu pa­gei­dau­ja bū­ti ap­tar­nau­ja­mas. To­kia ga­li­my­bė yra nu­ma­ty­ta jo su at­lie­kų ve­žė­jais dar 2009 me­tais pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je. „Už­sa­ko­vas įsi­pa­rei­go­ja <...> prieš sa­vai­tę in­for­muo­ti vyk­dy­to­ją raš­tu apie nu­ma­to­mą pa­slau­gų apim­čių pa­si­kei­ti­mą (pa­di­di­ni­mą ar su­ma­ži­ni­mą), toks už­sa­ko­vo ra­šy­ti­nis pra­ne­ši­mas lai­ko­mas tin­ka­mu pa­grin­du su­tar­čiai pa­keis­ti“, – nu­ma­to­ma jo­je.

„E­co­ser­vi­ce“ su šiuo siū­ly­mu ne­su­ti­ko. „Jam (R. Mac­ke­vi­čiui – red.) prieš 4 mė­ne­sius par­ašė­me, kad ki­to­kiu gra­fi­ku mes at­lie­kų ne­ve­ši­me ir pa­slau­ga tei­kia­ma komp­lek­siš­kai, tai yra, vien rū­šiuo­tos at­lie­kos (be bui­ti­nių) ne­ve­ža­mos. Ta­čiau jis nu­trauk­ti su­tar­ties ne­no­rė­jo“, – elek­tro­ni­nia­me laiš­ke Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei nu­ro­dė bend­ro­vės „E­co­ser­vi­ce“ va­dy­bi­nin­kas Min­dau­gas Sta­ne­vi­čius.

Tuo me­tu Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės At­lie­kų tvar­ky­mo pos­ky­riui va­do­va­vęs Ja­ros­la­vas Čap­lia pa­tei­kė R. Mac­ke­vi­čiui to­kį spren­di­mą: „Iš laiš­ko ir pri­seg­tos su­tar­ties ko­pi­jos su­pra­tau, kad ofi­cia­liai gra­fi­kas (1 kar­tą per 3 mė­ne­sius) su­de­rin­tas ne­bu­vo, nes bend­ro­vei „E­co­ser­vi­ce“ nė­ra pri­im­ti­nos Jū­sų są­ly­gos. Su­tar­ti­nai gin­čai ar prieš­ta­ra­vi­mai ša­lių tu­ri bū­ti spren­džia­mi tar­pu­sa­vio de­ry­bo­mis. Ne­pa­vy­kus ras­ti abiems ša­lims pri­im­ti­no spren­di­mo, toks gin­čas spren­džia­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka.“

Nuo ta­da bend­ro­vė lio­vė­si rea­guo­ti į klien­to pra­šy­mus jo su­kaup­tas ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas vež­ti re­čiau – sąs­kai­tos jam tei­kia­mos kiek­vie­ną mė­ne­sį, nors pa­slau­ga rea­liai su­tei­kia­ma kur kas re­čiau. „Jums jau ra­šiau, kad at­lie­kas ve­ža­me ne re­čiau kaip kas 4 sa­vi­tes. Šiais me­tais jau ne­skai­čia­vo­me 01, 03, 04 mė­ne­sių. At­ei­nan­čius mė­ne­sius mes ne­ga­lė­si­me pra­leis­ti nei vie­no ve­ži­mo. Jei­gu mū­sų są­ly­gos ne­ten­ki­na, Jūs tu­ri­te tei­sę nu­trauk­ti su­tar­tį“, – nu­ro­dė bend­ro­vės va­dy­bi­nin­kas.

Prieš ke­lis mė­ne­sius „E­co­ser­vi­ce“ vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Dai­va Skrups­ke­lie­nė klien­tą in­for­ma­vo, kad ši įmo­nė „tei­kia ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ir an­tri­nių ža­lia­vų iš­ve­ži­mo pa­slau­gą pa­gal gra­fi­ką, o ne pa­gal iš­kvie­ti­mą“, bei pa­siū­lė pa­si­rink­ti, koks at­lie­kų iš­ve­ži­mo daž­nu­mas R. Mac­ke­vi­čiui bū­tų pa­to­gus – kas sa­vai­tę, kas dvi ar­ba kas ke­tu­rias. „Siek­da­mi iš­veng­ti klai­dų ir ne­su­sip­ra­ti­mų, ki­to­kio at­lie­kų iš­ve­ži­mo daž­nu­mo ir su­tar­ties su­mos pa­siū­ly­ti ne­ga­li­me. Ap­gai­les­tau­ja­me, jei jums tai ne­tin­ka“, – ra­šė bend­ro­vės at­sto­vė.

Kal­ti­ni­mus pa­grin­dė prielaidomis

LŽ pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl „E­co­ser­vi­ce“ at­si­sa­ko at­siž­velg­ti į klien­to pra­šy­mą, D. Skrups­ke­lie­nė par­eiš­kė: „Ga­li­ma lanks­čiai pri­si­tai­ky­ti prie klien­to pro­to ri­bo­se. Bet ši­tas klien­tas ap­gau­di­nė­ja“. Šį sa­vo tei­gi­nį „E­co­ser­vi­ce“ at­sto­vė pa­grin­dė prie­lai­da, kad ke­tu­rių as­me­nų šei­ma ne­ga­li per ke­lis mė­ne­sius pri­kaup­ti vos vie­ną kon­tei­ne­rį ko­mu­na­li­nių at­lie­kų.

„Ka­dan­gi mes ti­kri­na­me ir ma­to­me, kas į jo kon­tei­ne­rį krau­na­ma, tu­ri­me tam ti­krą šio klien­to is­to­ri­ją, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, vi­sų pir­ma, jis ne­rū­šiuo­ja ge­rai. Pa­vyz­džiui, plė­ve­lė nuo deš­re­lės – tai ne­sis­kai­to an­tri­ne ža­lia­va. Ji tu­rė­tų ke­liau­ti į ko­mu­na­li­nes at­lie­kas, o ne į rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rį. Yra ir ki­to­kių pa­vyz­džių, kur ga­li­me gin­čy­tis, sa­ky­ti, kad vie­na ar ki­ta pu­sė ne­tei­si, bet iš es­mės, kaip tu be­rū­šiuo­tum, ke­tu­rių as­me­nų šei­ma per tris mė­ne­sius su­kaup­ti tik vie­ną kon­tei­ne­rį ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ne­ga­li – taip ne­bū­na“, – tvir­ti­no D. Skrups­ke­lie­nė.

Jos tei­gi­mu, vi­so­je Lie­tu­vo­je vei­kian­ti bend­ro­vė kau­pia duo­me­nis, pa­grįs­tus stan­dar­tais ir sa­vi­val­dy­bių nu­sta­ty­to­mis at­lie­kų iš­ve­ži­mo nor­mo­mis. „Jei­gu tos nor­mos nė­ra pa­tvir­tin­tos vie­no­je ar ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je vie­šai, tai ne­reiš­kia, kad jų nė­ra.Vi­du­ti­niš­kai per me­tus vie­nas žmo­gus su­kau­pia apie 1,5–1,6 ku­bi­nius me­trus ko­mu­na­li­nių at­lie­kų. Ne­trak­tuo­ja­ma, rū­šiuo­jant ar ne­rū­šiuo­jant. Jei yra ke­tu­rių as­me­nų šei­ma, per me­tus su­kau­pia apie 6 ku­bi­nius me­trus at­lie­kų, pa­da­lin­ki­te iš dvy­li­kos, ir su­pra­si­te, kad per tris mė­ne­sius su­kaup­ti vos vie­ną kon­tei­ne­rį ne­įma­no­ma“, – aiš­ki­no „E­co­ser­vi­ce“ at­sto­vė.

Kaip ži­nia, Vil­nius mies­to ta­ry­ba dar nė­ra pa­tvir­ti­nu­si Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­si­kau­pi­mo nor­mų sos­ti­nė­je. Kaip LŽ sa­kė sa­vi­val­dy­bės At­lie­kų tvar­ky­mo prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­jas Val­das Juo­dis, to­kios nor­mos dar ren­gia­mos. „Bend­rai nor­mos skir­tos dau­giau dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams. Jei žmo­gus gy­ve­na nuo­sa­va­me na­me, at­lie­kų iš­ve­ži­mo daž­nu­mas yra jo ir ap­tar­nau­jan­čios bend­ro­vės su­si­ta­ri­mo rei­ka­las“, – nu­ro­dė jis.

D. Skrups­ke­lie­nė, kal­bė­da­ma su LŽ, taip pat pri­pa­ži­no, kad at­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­kas – už­sa­ko­vo ir ap­tar­nau­jan­čios bend­ro­vės su­si­ta­ri­mo rei­ka­las, tai­gi, R. Mac­ke­vi­čiaus pa­gei­da­vi­mą iš­vež­ti jo su­kaup­tas at­lie­kas kar­tą per tris mė­ne­sius ga­lė­tų įvyk­dy­ti. Bet ne­ke­ti­na to da­ry­ti. Ko­dėl? „To­dėl, kad trak­tuo­ja­me, jog jis mus ap­gau­di­nė­ja. Nes taip ne­ga­li bū­ti, kad žmo­gus gy­ve­na ir ne­tu­ri at­lie­kų. Be to, jei mes esa­me to­kie ne­lanks­tūs ir to­kie ne­pri­si­tai­kan­tys prie gy­ven­to­jų, tai jis ti­krai ga­li pa­si­rink­ti ki­tą ve­žė­ją. Vil­niu­je yra ke­tu­rios – pen­kios to­kią pa­slau­gą tei­kian­čios bend­ro­vės“, – tei­gė D. Skrups­ke­lie­nė.

Su­kė­lė nuostabą

R. Mac­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, kruopš­čiai rū­šiuo­jant šiukš­les, ko­mu­na­li­nių at­lie­kų pra­ktiš­kai ne­be­lie­ka. Nuo­sa­va­me na­me gy­ve­nan­tis vy­ras tvir­ti­na, kad po­pie­riaus ir pa­na­šias at­lie­kas jis su­de­gi­na kros­ny­je, irius pro­duk­tus kom­pos­tuo­ja, mais­to at­lie­kas su­še­ria šu­niui ir ka­tei, be to, yra įsi­ren­gęs in­di­vi­dua­lius va­ly­mo įren­gi­mus, to­dėl ne­bi­jo į ka­na­li­za­ci­ją su­pil­ti pa­nau­do­tą alie­jų ar pa­na­šiai.

„Bend­ro­vė „E­co­ser­vi­ce“ tvir­ti­na – jei su­tar­tis ma­nęs ne­ten­ki­na, ga­liu ją nu­trauk­ti. Bet iš tie­sų ne­ga­liu to pa­da­ry­ti, nes tai vie­nin­te­liai mū­sų gy­ven­vie­tę ap­tar­nau­jan­tys ve­žė­jai. Tai­gi, ne­tu­riu ki­to pa­si­rin­ki­mo, nes, nu­trau­kus su­tar­tį ir ne­esant ki­tų at­lie­kų ve­žė­jų, bū­tent man gre­sia sa­vi­val­dy­bės bau­dos dėl ne­tvar­ko­mų at­lie­kų“, – pa­sa­ko­jo jis.

Tai, kad Vil­niaus prie­mies­ty­je, kur gy­ve­na R. Mac­ke­vi­čius, ki­ti at­lie­kų ve­žė­jai, iš­sky­rus „E­co­ser­vi­ce“ ne­dir­ba, LŽ pa­tvir­ti­no ir už šią te­ri­to­ri­ją at­sa­kin­gas An­ta­kal­nio se­niū­nas Al­gi­man­tas Vait­kus. „Į tą zo­ną va­žiuo­ja „E­co­ser­vi­sas“. Ki­ti ve­žė­jai dėl vie­no kon­tei­ne­rio ti­krai ne­no­rės va­žiuo­ti. Nors pa­gal įsta­ty­mus lyg ir pri­va­lė­tų, bet mū­sų rin­kos dės­niai nu­sta­to, kad va­žiuo­ja ta­da, kai nau­din­ga“, – sa­kė jis.

An­ta­kal­nio se­niū­nas ste­bė­jo­si, kad bend­ro­vė at­si­sa­ko tai­ky­tis prie klien­to pa­gei­da­vi­mų. „Ma­no ma­ny­mu, ve­žė­jo rei­ka­la­vi­mas, kad šiukš­lės bū­tų pa­tei­kia­mos kar­tą per mė­ne­sį, yra per­tek­li­nis. Jie tu­rė­tų va­žiuo­ti ir kar­tą per tris mė­ne­sius, kaip žmo­gus su­kau­pia at­lie­kų. Nė­ra fik­suo­ja­mas ve­ži­mo daž­nu­mas“, – aiš­ki­no A. Vait­kus.

At­lie­kų ve­žė­jų ar­gu­men­tas, esą šiukš­les rū­šiuo­jan­tis as­muo ne­ga­li ženk­liai su­ma­žin­ti ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kie­kio, nu­ste­bi­no ir vie­šo­sios įstai­gos „Pa­kuo­čių tvar­ky­mo or­ga­ni­za­ci­ja“ at­sto­vę švie­ti­mo bei in­for­ma­vi­mo klau­si­mais Aud­ro­nę Vi­liū­tę. „Tei­sin­gai rū­šiuo­jant, at­lie­kų srau­tas ga­li su­ma­žė­ti iki vi­siš­ko mi­ni­mu­mo. Jei­gu žmo­gus at­sa­kin­gai var­to­ja, sten­gia­si ma­žiau pirk­ti įvai­rių pa­kuo­čių, nau­do­ja eko­lo­giš­kas pa­kuo­tes, sten­gia­si ma­žin­ti at­lie­kų kie­kį bei tei­sin­gai rū­šiuo­ja, tu­ri kom­pos­ta­vi­mo dė­žę, ti­krai pil­nai įma­no­ma, kad bui­ti­nių at­lie­kų su­si­da­ro la­bai ma­žai“, – tei­gė ji.