Neskelbtas Gintauto Palucko susitikimas su prezidente
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je su­si­ti­ko su iš­rink­tuo­ju so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vu Gin­tau­tu Pa­luc­ku.

Apie su­si­ti­ki­mą iš anks­to ne­bu­vo skel­bia­ma. Apie su­si­ti­ki­mą ša­lies va­do­vės spau­dos tar­ny­ba pra­ne­šė jau jam pra­si­dė­jus. Anot spau­dos tar­ny­bos, jis tru­ko ma­žiau nei pus­va­lan­dį,

Pre­zi­den­tū­ra nu­ro­do, kad dar­bo su­si­ti­ki­me bu­vo ap­tar­tos ša­lies ak­tua­li­jos bei „svar­biau­si spren­di­mai vals­ty­bei ir žmo­nėms“.

„Pre­zi­den­tė pa­lin­kė­jo sėk­mės ei­nant par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gas, di­di­nant par­ti­jos at­vi­ru­mą ir at­si­nau­ji­ni­mą, o kar­tu ir pri­si­de­dant prie par­ti­nės sis­te­mos stip­ri­ni­mo ša­ly­je“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Pats G.Pa­luc­kas BNS tvir­ti­no, kad su pre­zi­den­te kal­bė­jo­si apie va­lan­dą.

„Tai bu­vo pa­žin­ti­nis, da­ly­ki­nis su­si­ti­ki­mas, ap­ta­rė­me po­li­ti­nes ak­tua­li­jas“, – sa­kė po­li­ti­kas.