Neskelbi atlyginimo – susimokėk baudą
Ūkio mi­nis­te­ri­ja su­gal­vo­jo, kaip vals­ty­bei pri­klau­san­čių įmo­nių ir bend­ro­vių va­do­vus pri­vers­ti skaid­rin­ti sa­vo veik­lą. Įsta­ty­mo rai­dei ne­pak­lūs­tan­tiems va­do­vau­jan­tiems dar­buo­to­jams siū­lo­ma skir­ti bau­das iki 8 tūkst. eu­rų.

Kai ku­rie Sei­mo na­riai abe­jo­ja, ar to­kia prie­mo­nė rei­ka­lin­ga. Jų nuo­mo­ne, esa­ma kur kas veiks­min­ges­nių bū­dų už­ti­krin­ti, kad vals­ty­bės įmo­nių ir bend­ro­vių va­do­vų at­ly­gi­ni­mai bū­tų skel­bia­mi.

At­vi­ri ne visi

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, ku­riuo pa­tvir­tin­tos vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių veik­los skaid­ru­mo už­ti­kri­ni­mo gai­rės, vie­šai skelb­ti va­do­vų bei jų pa­va­duo­to­jų at­ly­gi­ni­mus vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nės įpa­rei­go­tos nuo 2010 me­tų. Su­ra­šy­tos ir re­ko­men­da­ci­jos, kaip šią in­for­ma­ci­ją pa­teik­ti in­ter­ne­to tink­la­la­piuo­se. Ta­čiau kai ku­rių vals­ty­bės įmo­nių ir bend­ro­vių va­do­vų at­ly­gi­ni­mai lie­ka po de­vy­niais už­rak­tais. Pa­vyz­džiui, AB Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos cen­tro tink­la­la­py­je pri­sta­to­ma še­šių va­do­vų ko­man­da, bet skil­ty­je apie dar­bo už­mo­kes­tį pa­tei­kia­mas 37 va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų al­gų vi­dur­kis, sie­kian­tis 1979 eu­rus.

AB „Klai­pė­dos naf­ta“, ku­rios 72 proc. ak­ci­jų pri­klau­so vals­ty­bei, in­for­ma­ci­ja apie va­do­vų dar­bo už­mo­kes­tį fi­gū­ruo­ja įmo­nės fi­nan­si­nė­se at­as­kai­to­se. Ta­čiau ir ten skel­bia­mas vi­sų va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų – ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, jo pa­va­duo­to­jo, tar­ny­bų di­rek­to­rių ir jų pa­va­duo­to­jų, sky­rių va­do­vų (iš vi­so jų bu­vo 36), vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis – 3950 eu­rų.

Tiks­lių duo­me­nų apie va­do­vų at­ly­gi­ni­mus ne­skel­bia ir elek­tros tink­lo ope­ra­to­rius „Litg­rid“, Lie­tu­vos gam­ti­nių du­jų per­da­vi­mo ope­ra­to­rius „Am­ber Grid“, VĮ In­dė­lių ir in­ves­ti­ci­jų drau­di­mas, kai ku­rios ki­tos įmo­nės. Iš vi­so vals­ty­bė val­do dau­giau kaip 100, sa­vi­val­dy­bės – per 200 įmo­nių, ak­ci­nių bei už­da­rų­jų ak­ci­nių bend­ro­vių.

Nuo šių me­tų pra­džios taip pat įsi­ga­lio­jo Lab­da­ros ir par­amos, Vie­tos sa­vi­val­dos, Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos bei Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mų pa­tai­sos, ku­rios vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms įtvir­ti­no par­ei­gą sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­se vie­šin­ti in­for­ma­ci­ją apie tei­kia­mą par­amą – ga­vė­jus, par­amos tiks­lą, par­amos su­mą, par­amos tei­ki­mo lai­ko­tar­pį. Taip įgy­ven­din­ta vi­suo­me­nės tei­sė ži­no­ti, kaip nau­do­ja­mas vi­siems mo­kes­čių mo­kė­to­jams pri­klau­san­tis vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių val­do­mas tur­tas.

Da­ro ža­lą visuomenei

Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO), ku­rios na­rys­tės sie­kia Lie­tu­va, eks­per­tai, at­lik­da­mi mū­sų ša­lies vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių val­dy­mo apž­val­go­je pa­teik­tų re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­ną, at­krei­pė dė­me­sį, kad da­bar­ti­nis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ne­nu­ma­to prie­mo­nių, ku­rios už­ti­krin­tų vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių veik­los skaid­ru­mą. Jie pa­si­ge­do vals­ty­bės įmo­nės va­do­vų at­sa­ko­my­bės už ven­gi­mą vyk­dy­ti tei­sės ak­tus.

„Pa­kei­ti­mas ini­ci­juo­tas at­siž­vel­giant tiek į pra­kti­nes prob­le­mas, tiek į EB­PO eks­per­tų pa­sta­bas. Šis pa­kei­ti­mas svar­bus Lie­tu­vai no­rint jau ki­tais me­tais tap­ti EB­PO na­re“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė ūkio mi­nis­tro Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jas Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.

Ūkio mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai par­en­gė Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sas. Jo­se nu­ma­ty­ta, kad už įsta­ty­mų ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų ne­vyk­dy­mą va­do­vai bū­tų bau­džia­mi iš­ties ne­men­ko­mis pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis. Už pir­mą kar­tą pa­da­ry­tą nu­si­žen­gi­mą ne­skel­biant in­for­ma­ci­jos grės­tų bau­da nuo 1 tūkst. iki 4 tūkst. eu­rų, o už pa­kar­to­ti­nį – nuo 3 tūkst. iki 8 tūkst. eu­rų.

„Nus­ta­tant ir ski­riant bau­dą taip pat tu­rė­tų bū­ti įver­tin­ta ap­lin­ky­bė, kad vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių ir jų an­tri­nių bend­ro­vių val­dy­mas tu­ri bū­ti įgy­ven­di­na­mas va­do­vau­jan­tis griež­čiau­siais skaid­ru­mo stan­dar­tais, nes šių stan­dar­tų ne­pai­sy­mas da­ro ža­lą vi­sai vi­suo­me­nei“, – tei­gia­ma pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Ūkio mi­nis­te­ri­ja siū­lo, kad ga­li­mo ad­mi­nis­tra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mas bū­tų pra­de­da­mas pa­gal vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės sa­vi­nin­ko tei­ses įgy­ven­di­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos (mi­nis­te­ri­jos va­do­vo ar įmo­nės va­do­vo tais at­ve­jais, kai ga­li­mą nu­si­žen­gi­mą pa­da­ro an­tri­nės įmo­nės va­do­vas) par­eiš­ki­mą, tei­kia­mą teis­mui. Šis jį ir nag­ri­nė­tų.

Abe­jo­ja pasiūlymais

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ste­bė­jo­si siū­lo­mų ad­mi­nis­tra­ci­nių bau­dų dy­džiu – jos jam pa­si­ro­dė per­ne­lyg di­de­lės. „Kai pa­tai­sos pa­sieks Sei­mą, svars­ty­si­me ir ly­gin­si­me siū­lo­mas sank­ci­jas su nu­ma­ty­to­mis sank­ci­jo­mis už pa­na­šius nu­si­žen­gi­mus. Rei­kia, kad bau­dos bū­tų su­ba­lan­suo­tos“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

Anot jo, gal­būt rei­kė­tų ieš­ko­ti ki­to­kių po­vei­kio prie­mo­nių, kad vals­ty­bės įmo­nių va­do­vai vyk­dy­tų tai, kas nu­ma­ty­ta Sei­mo pri­im­tuo­se įsta­ty­muo­se bei Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­muo­se. Juk kiek­vie­no­je vals­ty­bės įmo­nė­je yra ste­bė­to­jai, pri­žiū­rin­tys ad­mi­nis­tra­ci­jos veik­lą. Jiems pri­klau­so ir mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai, ku­rie sa­vo ran­ko­se tu­ri daug sver­tų da­ry­ti įta­ką įmo­nių va­do­vams.

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vi­ta­li­jus Gai­lius ne­slė­pė nuo­sta­bos, kaip „vals­ty­bės įmo­nių sa­vi­nin­kai ga­li ne­su­sit­var­ky­ti su vals­ty­bės įmo­nių va­do­vais“. Anot jo, kiek­vie­nas mi­nis­tras ga­li nu­ro­dy­ti sa­vo ku­ruo­ja­mų įmo­nių va­do­vams skelb­ti to­kius duo­me­nis. Esą yra pa­pras­tas bū­das pri­vers­ti va­do­vus tai da­ry­ti: ne­skelb­si rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos – bū­si at­leis­tas.

„Tai kur kas pa­pras­čiau, nei pra­dė­ti ad­mi­nis­tra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo tei­se­ną, aiš­kin­tis teis­muo­se. Toks Ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mas la­biau pa­na­šus į no­rą im­ituo­ti veik­lą. At­lei­di­mas iš dar­bo už įsta­ty­mų pa­žei­di­mus bū­tų kur kas griež­tes­nė ir veiks­min­ges­nė sank­ci­ja nei siū­lo­mos pi­ni­gi­nės bau­dos“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.