Nesitikima pokyčių Baltarusijoje
Lie­tu­vos po­li­ti­kai ir eks­per­tai ne­si­ti­ki es­mi­nių po­ky­čių Bal­ta­ru­si­jo­je po sek­ma­die­nio rin­ki­mų, ku­riuo­se dar vie­nai pre­zi­den­to ka­den­ci­jai per­rink­tas au­to­ri­ta­riš­kai ša­lį val­dan­tis pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka.

Dau­gu­ma ana­li­ti­kų ma­no, kad Bal­ta­ru­si­ja ir to­liau liks ar­ti­ma Ru­si­jos są­jun­gi­nin­kė, ta­čiau kai ku­rie ne­at­me­ta, kad Mins­kas ga­li ban­dy­ti švel­nin­ti san­ty­kius su Va­ka­rais.

Ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, A.Lu­ka­šen­ka sek­ma­die­nio rin­ki­muo­se lai­mė­jo 83,49 proc. bal­sų, ak­ty­vu­mas vir­ši­jo 86 proc., o dau­giau nei treč­da­lis rin­kė­jų bal­sa­vo iš anks­to.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį sa­kė, kad rin­ki­mų re­zul­ta­tai bu­vo nu­spė­ja­mi, o to­les­ni Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) san­ty­kiai su Bal­ta­ru­si­ja pri­klau­sys nuo to, kaip rin­ki­mus įver­tins tarp­tau­ti­niai ste­bė­to­jai.

„Dėl il­ga­lai­kių san­ty­kių su Bal­ta­ru­si­ja spręs vi­sa ES ir Lie­tu­va taip pat po to, kai ma­ty­si­me ga­lu­ti­nius re­zul­ta­tus ir rin­ki­mų ver­ti­ni­mą iš Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Rei­kia tru­pu­tį pa­lauk­ti ir bus ma­ty­ti, ar sank­ci­jos iš­liks to­kios pa­čios, ar jos bus ki­to­kios“, – pri­dū­rė ša­lies va­do­vė.

Dip­lo­ma­tų tei­gi­mu, ES yra lin­ku­si pa­nai­kin­ti sank­ci­jas – drau­di­mą at­vyk­ti ir tur­to įšal­dy­mą – A.Lu­ka­šen­kai ir dar dau­giau kaip šim­tui re­ži­mo par­ei­gū­nų. To­kį žings­nį ke­ti­na­ma ženg­ti rea­guo­jant į po­li­ti­nių ka­li­nių pa­lei­di­mą rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se.

BNS kal­bin­ti Sei­mo na­riai su­ti­ko, kad sek­ma­die­nio bal­sa­vi­mas ne­bu­vo są­ži­nin­gi rin­ki­mai, ta­čiau jų nuo­mo­nės dėl to­les­nės A.Lu­ka­šen­kos po­li­ti­kos iš­sis­ky­rė.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius at­krei­pė dė­me­sį, jog iš pra­džių de­mons­tra­vęs po­sū­kį į Va­ka­rus penk­ta­jai ka­den­ci­jai per­rink­tas A.Lu­ka­šen­ka vėl par­eiš­kė „ko­ja ko­jon“ ei­sian­tis su Ru­si­ja, tad pro­ce­sus Bal­ta­ru­si­jo­je rei­kia įdė­miai ste­bė­ti.

„Re­zul­ta­tai nė­ra kaž­kuo ne­ti­kė­ti, jei tai ga­li­ma va­din­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tais, nes rin­ki­mai Bal­ta­ru­si­jo­je vis tiek ne­vyks­ta. An­tras da­ly­kas, prieš rin­ki­mus A.Lu­ka­šen­ka de­mons­tra­vo, kad lyg ir ei­na link Va­ka­rų, bet rin­ki­mų die­nos va­ka­re, kaip ži­nia, pa­skel­bė, kad seks Ru­si­ją ko­ja ko­jon. Šio­je vie­to­je mes ne­tu­ri­me bū­ti nai­vūs, tu­ri­me to­liau ste­bė­ti Bal­ta­ru­si­jos val­džios veiks­mus ir pa­gal tai ati­tin­ka­mai elg­tis. Mums rū­pi, kad Bal­ta­ru­si­ja ka­da nors pa­ju­dė­tų link eu­ro­pie­tiš­kos vals­ty­bės kū­ri­mo, bet kol kas to­kie po­žy­miai yra su­nkiai įžiū­ri­mi“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė A.Ku­bi­lius.

Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las prog­no­zuo­ja, jog Bal­ta­ru­si­ja rink­sis ge­res­nius san­ty­kius su Eu­ro­pos Są­jun­ga.

„Rin­ki­mai bu­vo nu­spė­ja­mi, jei juos va­din­tu­me rin­ki­mais, nes ne­bu­vo ir ati­tin­ka­mų opo­zi­ci­jos kan­di­da­tų, ku­rie rea­liai ga­lė­tų mes­ti pirš­ti­nę, ne­bu­vo ir rea­lios rin­ki­mų kam­pa­ni­jos. Aš įdė­miai ste­biu Bal­ta­ru­si­jos te­le­vi­zi­ją, vi­sos rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos me­tu ekra­ne bu­vo tik pre­zi­den­tas, ki­ti kan­di­da­tai bu­vo pa­mi­nė­ti vos ke­lis kar­tus“, – BNS sa­kė G.Kir­ki­las.

„Šiuo me­tu Bal­ta­ru­si­jai la­bai rei­ka­lin­ga Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do par­ama ir kre­di­tai, pa­na­šu į tai, kad bus šiek tiek ban­do­ma li­be­ra­li­zuo­ti re­ži­mo įvaiz­dį ir ieš­ko­ti san­ty­kių su Va­ka­rais. Pa­si­bai­gus rin­ki­mams A.Lu­ka­šen­ka ir vėl pa­sa­kė, kad eis ko­ja ko­jon su Ru­si­ja. Rei­kia, aiš­ku, įdė­miai ste­bė­ti jų žings­nius, bet fak­tas tai, kad šiuo me­tu žings­niai pa­da­ry­ti šiek tiek su­ar­tė­jant su Eu­ro­pa“, – kal­bė­jo jis.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys li­be­ra­las Ar­mi­nas Ly­de­ka sa­ko, jog Bal­ta­ru­si­ja ban­dys la­vi­ruo­ti tarp Va­ka­rų ir Ru­si­jos.

„Jo­kių pa­si­kei­ti­mų ne­bu­vo. Tai bu­vo ei­li­nis sek­ma­die­nis, nie­kuo ne­iš­sis­ki­rian­tis iš ki­tų sek­ma­die­nių. A.Lu­ka­šen­kos po­li­ti­ka ir to­liau la­vi­ruos tarp Ru­si­jos, nuo ku­rios di­džią­ja da­li­mi yra pri­klau­so­ma Bal­ta­ru­si­ja ir eko­no­mi­kos sri­ty­je, ir ka­ri­nė­je plot­mė­je, ban­dy­da­ma pa­flir­tuo­ti su ES, ki­to­mis Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­jos vals­ty­bė­mis. Leng­vo ba­lan­so ieš­ko­ji­mo po­li­ti­ka ir to­liau iš­liks, to­liau ne­bus de­mo­kra­ti­jos to­je ša­ly­je ir opo­zi­ci­ja ne­ga­lės lais­vai veik­ti. Nie­ko ne­įvy­ko...“ – BNS sa­kė A.Ly­de­ka.

Po­li­to­lo­gas Vy­tis Jur­ko­nis tei­gia, kad šiuo­se rin­ki­muo­se „o­po­zi­ci­ja bu­vo iš anks­to pa­si­da­vu­si“, o rin­ki­mai bu­vo „vie­nas di­de­lis far­sas“. Jis klai­da pa­va­di­no ke­ti­ni­mus at­šauk­ti sank­ci­jas re­ži­mui, at­kreip­da­mas dė­me­sį, kad Mins­kas ne­įvyk­dė ES rei­ka­la­vi­mo rea­bi­li­tuo­ti po­li­ti­nius ka­li­nius.

„Bal­ta­ru­si­ja bu­vo Krem­liaus są­jun­gi­nin­kė ir par­tne­rė, to­kia ir iš­lie­ka. Jo­kio žings­nio link va­ka­rie­tiš­kų stan­dar­tų ir ver­ty­bių nė­ra. Iliu­zi­jų bur­bu­las jau se­niai su­bliuš­kęs“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas.