Nesibaigiantys remontai
Ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų eu­rų vie­šie­siems pa­sta­tams re­mon­tuo­ti šiems me­tams nu­ma­tę po­li­ti­kai juos pa­skirs­tė ne vien mu­zie­jų, bib­lio­te­kų ar teis­mų rū­mams gra­žin­ti. Vie­na mi­nis­te­ri­ja už pu­sę mi­li­jo­no eu­rų at­nau­jins fa­sa­dą, ki­ta tęs jau per 10 mln. eu­rų su­ri­ju­sią re­kons­truk­ci­ją.

Dar Ka­zi­mie­ros Pruns­kie­nės va­do­va­vi­mo lai­kais su­pla­nuo­tai Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) pa­sta­to sos­ti­nės cen­tre re­kons­truk­ci­jai ne­ma­ty­ti ga­lo. Nors šis pro­jek­tas jau par­ei­ka­la­vo ne vie­no mi­li­jo­no, šie­met jam nu­ma­ty­ta dar vie­na „in­jek­ci­ja“.

Trun­ka dešimtmetį

Apž­vel­gus vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus aiš­kė­ja, kad dvi iš 14 mi­nis­te­ri­jų šie­met yra su­pla­na­vu­sios re­mon­tuo­ti ne pa­val­džių įstai­gų, o sa­vo ad­mi­nis­tra­ci­nius pa­sta­tus. Pa­vyz­džiui, ŽŪM tam skir­ta 680 tūkst. eu­rų.

ŽŪM re­kons­truk­ci­ją ir re­mon­tus anks­čiau ly­dė­jo abe­jo­nės bei skan­da­lai. Dar K. Pruns­kie­nės va­do­va­vi­mo šiai mi­nis­te­ri­jai me­tais pla­nuo­ta, kad re­no­va­ci­jai pa­kaks 30 mln. li­tų, ta­čiau vė­liau su­ma iš­si­pū­tė. Ar lė­šos iš­leis­tos pa­grįs­tai, tuo­met do­mė­jo­si pro­ku­ro­rai ir vals­ty­bės kon­tro­lie­riai.

ŽŪM at­sto­vė Bo­že­na Za­bo­rovs­ka-Zda­no­vič LŽ ti­ki­no, jog vi­si dar­bai su­pla­nuo­ti jau anks­čiau, ir pri­mi­nė, kad mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nis­tra­ci­nio pa­sta­to re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tas pra­dė­tas dar 2006 me­tais. Jos tei­gi­mu, vi­sus dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti 2018-ai­siais.

„Pir­miau­sia bu­vo at­lik­ta mi­nis­te­ri­jos pa­sta­to J. Le­le­ve­lio g. 6 re­kons­truk­ci­ja. Da­bar vyk­do­ma li­ku­si in­ves­ti­ci­nio pro­jek­to da­lis – ad­mi­nis­tra­ci­nio pa­sta­to Ge­di­mi­no pr. 19 re­mon­tas. Yra pa­si­ra­šy­ta tre­jų me­tų su­tar­tis, pa­gal ku­rią iki 2017 me­tų pa­bai­gos tu­ri bū­ti su­tvar­ky­tas an­tras aukš­tas ir da­lis tre­čio aukš­to. Li­ku­sią pir­mo aukš­to da­lį, at­li­kus vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras, pla­nuo­ja­ma su­re­mon­tuo­ti iki nu­ma­ty­to in­ves­ti­ci­nio pro­jek­to pa­bai­gos“, – aiš­ki­no ŽŪM at­sto­vė.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM), ku­rios fa­sa­do at­nau­ji­ni­mo dar­bai vy­ko ir anks­čiau, taip pat ren­gia­si re­mon­tui. Tam šie­met skir­ta 413 tūkst. eu­rų. VRM at­sto­vai pa­tiks­li­no, kad pla­nuo­ja­ma vyk­dy­ti ne iš­ori­nių, o vi­di­nių pa­sta­to Šven­ta­ra­gio gat­vė­je fa­sa­dų re­kons­truk­ci­ją.

„I­šo­ri­nių fa­sa­dų Šven­ta­ra­gio ir Pi­lies gat­vė­se būk­lė ge­ra, jų at­nau­ji­ni­mo dar­bai at­lik­ti 2006 me­tais. Vi­di­nių fa­sa­dų re­kons­tra­vi­mas dėl lė­šų trū­ku­mo bu­vo ati­dė­tas. Pa­sta­to vi­daus kie­mo fa­sa­dai iš es­mės ne­bu­vo tvar­ko­mi jau 40 me­tų. Jų tech­ni­nė būk­lė ti­krai blo­ga: da­žai nu­blu­kę ir nu­si­lu­pę, tin­kas su­trū­ki­nė­jęs, ar­chi­tek­tū­ri­nių ir ki­tų de­ta­lių tin­kas su­ski­li­nė­jęs, ma­sy­vių de­ta­lių ga­ba­lai ga­li pra­dė­ti kris­ti“, – dės­tė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Du­ris at­ver­ti ža­da rudenį

Mu­zie­jų ir bib­lio­te­kų re­mon­tui, ki­tų pa­sta­tų sta­ty­bai mi­nis­te­ri­jų nu­ma­ty­tos lė­šos ge­ro­kai di­des­nes. Pa­vyz­džiui, šiais me­tais pa­ga­liau ti­ki­ma­si baig­ti prie par­la­men­to įsi­kū­ru­sios Na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos re­kons­truk­ci­ją. Jos ver­tė – per 25 mln. eu­rų.

Kaip pa­sa­ko­jo bib­lio­te­kos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Re­nal­das Gu­daus­kas, re­kons­truk­ci­ja pra­dė­ta dar 2008 me­tais, ta­čiau užk­lu­pus kri­zei ėmė stig­ti lė­šų. Ga­liau­siai šių me­tų biu­dže­te Vy­riau­sy­bė ra­do vi­sus trūks­ta­mus pi­ni­gus – 7,1 mln. eu­rų.

„Ran­gos su­tar­ties pa­bai­ga – šių me­tų bir­že­lio 30 die­na. Tai reiš­kia, kad tu­ri­me baig­ti vi­sus pa­grin­di­nius dar­bus. Bus vi­siš­kai baig­ti sta­ty­bos ir pa­pil­do­mai at­lik­ti fa­sa­do tvar­ky­mo dar­bai. Už šiuos pi­ni­gus taip pat nu­ma­ty­ta įsi­gy­ti įran­gos ir bal­dų. Ga­vo­me ge­ne­ra­li­nės ran­go­vės „Kaus­tos“ pa­ti­ki­ni­mą, kad vis­kas bus pa­da­ry­ta lai­ku. Tu­ri­me sva­jo­nę at­ver­ti du­ris rug­sė­jį“, – LŽ sa­kė R. Gu­daus­kas.

Rei­kės dar 20 mln. eurų

Kiek ma­žiau nei pra­šy­ta, ta­čiau ga­na ne­men­ka su­ma at­sei­kė­ta to­liau Val­do­vų rū­mams at­sta­ty­ti – 7,1 mln. eu­rų. Val­do­vų rū­mų di­rek­to­rius Vy­das Do­lins­kas LŽ in­for­ma­vo, kad už šiuos pi­ni­gus bus tę­sia­mi B rū­mų da­lies at­kū­ri­mo ir įren­gi­mo dar­bai.

„Pir­miau­sia tai va­ka­ri­nio ir ry­ti­nio kor­pu­so įren­gi­mas. Šie kor­pu­sai, glau­džia­si prie da­bar­ti­nių pa­tal­pų, ku­rios yra lan­ko­mos ir nau­do­ja­mos mu­zie­jaus. Taip pat bus tvar­ko­mas vi­di­nis kie­mas, iš­orės ap­lin­ka, dar ne­baig­ta go­ti­ki­nė ga­le­ri­ja. Tai­gi ge­ro­kai pa­sis­tū­mė­si­me į prie­kį“, – tvir­ti­no di­rek­to­rius.

V. Do­lins­ko tei­gi­mu, kad rū­mai vi­siš­kai bū­tų at­sta­ty­ti, rei­kė­tų dar 20 mln. eu­rų. „Rū­mų sta­ty­bos pa­bai­ga įtrauk­ta į šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mą, tad rea­lu, jog 2018 me­tais dar­bai bus baig­ti“, – sa­kė jis.

Im­sis Sig­na­ta­rų namų

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus su­pla­nuo­toms re­kons­truk­ci­joms nu­ma­ty­tos lė­šos, pa­ly­gin­ti su Val­do­vų rū­mais ar Na­cio­na­li­ne M. Maž­vy­do bib­lio­te­ka, at­ro­do ga­na kuk­lios – iš vi­so per 1 mln. eu­rų. Už da­lį šių pi­ni­gų – 309 tūkst. eu­rų – bus baig­tas Vin­co Ku­dir­kos mu­zie­jaus Ku­dir­kos Nau­mies­ty­je re­mon­tas.

„Tas pa­sta­tas bu­vo vi­siš­kai kiau­ras, tai­gi su­pla­na­vo­me vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui jį su­tvar­ky­ti ir at­nau­jin­ti eks­po­zi­ci­ją. Šie­met re­mon­tas bus baig­tas“, – mi­nė­jo mu­zie­jaus va­do­vė Bi­ru­tė Kul­ny­tė.

100 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta Sig­na­ta­rų na­mams Vil­niu­je at­nau­jin­ti. Ta­čiau tai tik pra­džia, nes re­kons­truk­ci­jai ga­li pri­reik­ti kur kas dau­giau lė­šų. „Re­mon­tas ten pa­da­ry­tas anks­čiau. Bet jis bu­vo ne­ko­ky­biš­kas, tai­gi da­bar tą na­mą bū­ti­na tvar­ky­ti. Tai už­truks, nes skir­tos lė­šos – la­bai men­kos“, – pri­dū­rė B. Kul­ny­tė.