Nesėkminga apklausa dėl generalinio prokuroro
Sei­mui du kar­tus ne­pat­vir­ti­nus pre­zi­den­tės siū­lo­mų kan­di­da­tų į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pos­tą, dau­gu­ma pro­ku­ro­rų li­ko abe­jin­gi prof­są­jun­gos ini­cia­ty­vai įtrauk­ti juos į nau­jo­jo va­do­vo pa­ieš­kas.

Iš vi­so mė­gin­ta apk­laus­ti 711 pro­ku­ro­rų, ta­čiau at­sa­ky­mus pa­tei­kė tik 210, 501 pro­ku­ro­ras ne­pa­tei­kė jo­kio at­sa­ky­mo, ro­do Pro­ku­ro­rų pro­fe­si­nės są­jun­gos BNS pa­teik­ti duo­me­nys.

„Čia kaip ir Lie­tu­vo­je per rin­ki­mus, at­ei­na bal­suo­ti tik da­lis. Taip ir pas pro­ku­ro­rus“, – BNS sa­kė Pro­ku­ro­rų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ju­lius Rėks­nys.

Anot jo, ši apk­lau­sa tu­ri bū­ti sig­na­las po­li­ti­kams iš ak­ty­vios pro­ku­ro­rų bend­ruo­me­nės da­lies, ku­ri bal­sa­vo ir ma­no ga­lin­ti ką nors pa­keis­ti vals­ty­bė­je.

Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų pro­fe­si­nė są­jun­ga lap­kri­čio 10–13 die­no­mis elek­tro­ni­niu pa­štu mė­gi­no apk­laus­ti įvai­rio­se pro­ku­ra­tū­ro­se dir­ban­čius pro­ku­ro­rus. Vie­nas iš apk­lau­sos klau­si­mų – ar tin­ka­miau­sias kan­di­da­tas į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus bū­tų as­muo, dir­bęs/­dir­ban­tis pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mo­je.

Iš 210 apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių pro­ku­ro­rų 168 par­eiš­kė ma­nan­tys, kad ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru ga­li bū­ti as­muo dir­bęs/­dir­ban­tis pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mo­je. 21 tam ne­pri­ta­rė, tiek pat at­sa­kė, kad ne­ži­no at­sa­ky­mo į šį klau­si­mą.

Iš pra­džių ke­tin­ta pra­šy­ti nu­ro­dy­ti ir kon­kre­čius as­me­nis, ku­rie tik­tų va­do­vau­ti Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai, bet vė­liau šio su­ma­ny­mo at­si­sa­ky­ta.

„Pa­ma­nė­me, kad po­li­ti­kai ga­li pa­nau­do­ti pik­tiems tiks­lams, ne­no­ri­me, kad bū­tų ma­ni­pu­liuo­ja­ma, to­dėl šios min­ties apie pa­var­des at­si­sa­kė­me“, – BNS sa­kė J.Rėks­nys.

Ar pro­ku­ra­tū­ro­je tu­rė­tų bū­ti sa­vi­val­dos sis­te­ma, tei­gia­mai at­sa­kė 200 res­pon­den­tų. Kad pro­ku­ra­tū­ros sa­vi­val­dos sis­te­mą tu­rė­tų su­da­ry­ti Pro­ku­ro­rų vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas, Pro­ku­ro­rų ta­ry­ba ir Pro­ku­ro­rų gar­bės teis­mas, pri­ta­rė 182 apk­laus­tie­ji.

Šių or­ga­nų – Vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo, Pro­ku­ro­rų ta­ry­bos ir Pro­ku­ro­rų gar­bės teis­mo – pro­ku­ra­tū­ro­je nė­ra. Ana­lo­giš­ki sa­vi­val­dos or­ga­nai vei­kia teis­mų sis­te­mo­je, ad­vo­ka­tū­ro­je, No­ta­rų ir Ants­to­lių rū­muo­se.

Sei­mas spa­lio mė­ne­sio pra­džio­je ne­pri­ta­rė pre­zi­den­tės siū­ly­mui ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re skir­ti Kai­šia­do­rių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kę Edi­tą Damb­raus­kie­nę. Va­sa­rą par­la­men­ta­rai at­me­tė ir pir­mą pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tą kan­di­da­tą į šias par­ei­gas – Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ką Ne­ri­jų Mei­lu­tį. Ne­pas­ky­rus va­do­vo, lai­ki­nai pro­ku­ra­tū­rai to­liau va­do­vau­ja ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis.