Neringos savivaldybei – pirkimų prievaizdų kirtis
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) nu­sta­tė, kad Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­za­vo va­sa­ros šven­čių ren­gi­mo kon­kur­są, ne­tai­ky­da­ma Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tų.

Rem­da­ma­si kon­kur­so re­zul­ta­tais, Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė tre­jiems me­tams su­da­rė su­tar­tį su vie­šą­ja įstai­ga „ZU­ZI mu­zi­ka“. Šių me­tų ba­lan­džio 10-ąją pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties bend­ra ver­tė - 90 tūkst. eu­rų (be PVM). Pa­gal ją 2015-2017 me­tais or­ga­ni­zuo­ja­ma Ne­rin­gos mies­to se­zo­no pra­džios šven­tė „Be­nai, plau­kiam į Ni­dą“.

VPT nuo­mo­ne, su­tar­tis dėl šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo yra nie­ki­nė ir tu­ri bū­ti nu­trauk­ta. Tar­ny­ba kons­ta­ta­vo, kad Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė yra per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, o nu­ma­ty­tiems ren­gi­niams ke­tin­ta nau­do­ti biu­dže­to lė­šas, to­dėl sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo lai­ky­tis Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tų.

„Per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, apie pa­slau­gų pir­ki­mą vie­šai ne­pas­kel­bu­si įsta­ty­me nu­sta­ty­ta tvar­ka, pa­žei­dė jo įtvir­tin­tus skaid­ru­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pus, ne­už­ti­kri­no ly­gių ga­li­my­bių vi­siems po­ten­cia­liems tie­kė­jams bei ne­už­ti­kri­no ra­cio­na­laus biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mo“, - pra­ne­šė VPT at­sto­vė spau­dai Vy­tau­tė Šmai­žy­tė.

At­siž­velg­da­ma į pir­ki­mų prie­vaiz­dų iš­va­dą, Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja per de­šimt dar­bo die­nų tu­rė­tų pri­im­ti spren­di­mą ir nu­trauk­ti su­tar­tį su „ZU­ZI mu­zi­ka“.