Nerasta su nukritusiu lėktuvu susijusių objektų
Bal­ti­jos jū­ro­je nu­sken­du­sio lėk­tu­vo pi­lo­tų pa­ieš­ką vyk­dan­tis Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų sraig­tas­par­nis tre­čia­die­nį ne­be­ra­do an­tra­die­nio va­ka­rą pa­ste­bė­to ne­ži­no­mo ob­jek­to.

„Ry­te į nu­ro­dy­tą po­zi­ci­ją bu­vo pa­siųs­tas sraig­tas­par­nis „Mi-8“, ku­ris jo­kio ob­jek­to ne­ap­ti­ko“, - BNS tre­čia­die­nį sa­kė Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų va­do pa­dė­jė­jas kpt. ltn. An­ta­nas Bren­cius.

Anot Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šiuo me­tu tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, jo­kių su­si­ju­sių su pa­ieš­kos ope­ra­ci­ja ob­jek­tų jū­ros pa­vir­šiu­je nė­ra ap­tik­ta.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vas „Kur­šis“ tre­čia­die­nį vyk­do po­van­de­ni­nių dar­bų ope­ra­ci­ją, at­lie­kant an­tra­die­nį ras­to or­lai­vio „An-2“ ap­žiū­rą po­van­de­ni­niu ro­bo­tu, sie­kiant iš iš­orės ap­žiū­rė­ti lėk­tu­vo vi­dų. Prie po­van­de­ni­nės lėk­tu­vo ap­žiū­ros dar­bų tre­čia­die­nį pri­si­dės ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to spe­cia­lis­tai su uni­ver­si­te­tui pri­klau­san­čia įran­ga, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Or­lai­vio „An-2“ pi­lo­tų pa­ieš­kos ope­ra­ci­jo­je to­liau da­ly­vau­ja Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vas „Ša­kiai“, Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­lai­vis „L-410“. Skry­džiui į pa­ieš­kos ra­jo­ną ruo­šia­si Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos sraig­tas­par­nis „Eu­ro­cop­ter EC 135“.