Nėra priemonių bepiločių orlaivių kontrolei
Lie­tu­va kol kas ne­tu­ri prie­mo­nių už­ti­krin­ti, kad be­pi­lo­čiai or­lai­viai ne­skrai­dy­tų virš drau­džia­mų zo­nų, sa­ko Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos (CAA) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Šums­kas.

„Ne, į šį klau­si­mą nė­ra at­sa­ky­ta, tai yra vi­siems gal­vo­sū­kis. Nie­kas ne­tu­ri tiek pa­jė­gų. (...) Ta­rė­mės ne vie­ną kar­tą su vi­so­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, taip pat ir su spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis. Šis klau­si­mas yra mak­si­ma­liai, kiek bū­tų ga­li­ma, dar­bot­var­kė­je – dau­giau (sie­kia­ma) ne kon­tro­liuo­ti, o užb­lo­kuo­ti, pa­da­ry­ti ne­veik­lų tą skrai­dy­mo apa­ra­tą jį iden­ti­fi­ka­vus. Bet da­bar tai yra pro­ce­se, klau­si­mas yra spren­džia­mas, ta­čiau kaip iš­spręs­ti – klau­si­mas re­to­ri­nis“, – BNS sa­kė A.Šums­kas.

Jis tvir­ti­no, jog šiuo me­tu šį klau­si­mą kar­tu su CAA ban­do spręs­ti Su­si­sie­ki­mo, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jų, taip pat už sau­gu­mą at­sa­kin­gų tar­ny­bų at­sto­vai. Anot jo, kol kas pa­si­ti­ki­ma, jog apie be­pi­lo­čius or­lai­vius pra­neš vi­suo­me­nė. A.Šums­kas sa­kė, kad su šia prob­le­ma su­si­du­ria vi­sa Eu­ro­pa – jis pri­mi­nė at­ve­jį, kai spa­lio pa­bai­go­je virš Pra­ncū­zi­jos bran­duo­li­nių ob­jek­tų net ke­lio­li­ka kar­tų bu­vo pa­ste­bė­ti be­pi­lo­čiai or­lai­viai.

Anot A.Šums­ko, šiuo me­tu Vil­niu­je ne­skrai­dy­mo zo­nos nu­sta­ty­tos be­pi­lo­čiams nu­sta­ty­tos virš val­džios ins­ti­tu­ci­jų, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pa­sta­to Vy­te­nio gat­vė­je, ki­tų ob­jek­tų, šiuo me­tu vyks­ta de­ri­ni­mo pro­ce­sai dėl Vil­niu­je esan­čių įka­li­ni­mo įstai­gų. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą ne­sek­ti ki­tų sa­vi­val­dy­bių pa­vyz­džiu ir pa­čiai ne­nus­ta­ti­nė­ti to­kių zo­nų jis ver­ti­no kaip lo­giš­ką žings­nį.

„Vil­niaus mies­tas šiuo at­ve­ju yra iš­skir­ti­nis – ka­dan­gi be­veik vi­sas mies­tas įei­na į skry­džių val­dy­mo kon­tro­liuo­ja­mą zo­ną, o mū­sų tai­syk­lė­se iš es­mės yra ap­ra­šy­ti rei­ka­la­vi­mai to­kio­je zo­no­je. Ki­ta ver­tus, yra nu­sta­ty­ta ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro įsa­ky­mu at­ski­ros ne­skrai­dy­mo zo­nos virš Vy­riau­sy­bės, Sei­mo, Pre­zi­den­tū­ros. Tai Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bei gal ir lo­giš­kas spren­di­mas“, – BNS sa­kė A.Šums­kas.

Be­pi­lo­čiams or­lai­viams drau­džia­mas skrai­dy­ti zo­nas yra nu­sta­čiu­sios Aly­taus, Ig­na­li­nos, Jo­ni­ši­kio, Kau­no, Kė­dai­nių, Ku­piš­kio, Ma­ri­jam­po­lės, Plun­gės, Laz­di­jų, Ša­kių, Šal­či­nin­kų, Šven­čio­nių, Uk­mer­gės, Vil­ka­viš­kio ra­jo­nų, taip pat Aly­taus, Kau­no, Drus­ki­nin­kų mies­tų bei ki­tos sa­vi­val­dy­bės.

CAA šią va­sa­rą pa­tvir­ti­no nau­jas tai­syk­les be­pi­lo­čiams or­lai­viams, ga­lio­jan­čias su­nkes­niems nei 300 gra­mų apa­ra­tams, ku­rio­mis virš tan­kiai ap­gy­ven­din­tų te­ri­to­ri­jų leis­ta skrai­dy­ti tik ser­ti­fi­kuo­tiems ūki­nę, ko­mer­ci­nę ar ki­tą spe­cia­lią veik­lą vyk­dan­tiems or­lai­viams, nuo­to­li­niu bū­du val­do­miems pa­ty­ru­sių pi­lo­tų. Leng­ves­niems or­lai­viams tai­ko­mi tik tam ti­kri skry­džio aukš­čio bei nuo­to­lio ap­ri­bo­ji­mai gre­ta tarp­tau­ti­nių ae­rod­ro­mų.