Nėra „Duty free“, nėra problemos
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) va­do­vai, su­ne­ri­mę dėl par­ei­gū­nų ko­rup­ci­jos ri­zi­ką di­di­nan­čių pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tuo­se vei­kian­čių ne­ap­mui­tin­tų pre­kių par­duo­tu­vių („Du­ty free“), krei­pė­si į Sei­mo Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ko­mi­si­ją (KŽPKK).

Kol Sei­mo na­riai svars­to, už­da­ry­ti ar pa­lik­ti ke­lio pos­tuo­se esan­čias "Du­ty free" par­duo­tu­ves, Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos va­do­vai tvir­ti­na, kad par­la­men­ta­rams ap­sisp­ręs­ti ne­tu­rė­tų bū­ti su­nku, nes po me­tų ar kiek dau­giau šių par­duo­tu­vių, skir­tų vien iš Lie­tu­vos iš­vyks­tan­tiems as­me­nims ir vei­kian­čių Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je, taip pat dau­ge­ly­je ke­lio pos­tų su Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi bei Bal­ta­ru­si­ja pa­sie­nio punk­tuo­se, ir taip ne­be­liks.

Įžvel­gia grėsmę

Pa­sta­rai­siais me­tais pa­ste­bė­ta, kad še­šė­li­nės ci­ga­re­čių rin­kos trau­kia­si, ta­čiau ci­ga­re­čių, įsi­gy­tų iš ne­ap­mui­tin­tų pre­kių par­duo­tu­vių, da­lis ne­ma­žė­ja ar­ba ma­žė­ja la­bai men­kai. Ši ten­den­ci­ja ypač ryš­ki Lie­tu­vos pa­sie­nio ra­jo­nuo­se esan­čiuo­se mies­tuo­se, ša­lia ku­rių ne­to­lie­se vei­kia Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­nos su tre­čio­sio­mis ša­li­mis ke­lių pe­rė­ji­mo punk­tuo­se įsteig­tos ne­ap­mui­tin­tų pre­kių par­duo­tu­vės.

Tai pa­aiš­kė­jo ty­ri­mų bend­ro­vei „Niel­sen“ jau ke­le­rius me­tus at­lie­kant „Tuš­čių ci­ga­re­čių pa­ke­lių“ ty­ri­mus, ku­riais nu­sta­to­ma ne­le­ga­lios ta­ba­ko rin­kos da­lis Lie­tu­vo­je. Per­nai Šal­či­nin­kuo­se ti­riant še­šė­li­nę ci­ga­re­čių rin­ką, su ne­ap­mui­tin­tų pre­kių par­duo­tu­vių žy­mo­mis bu­vo ap­tik­ta apie 20 proc. tuš­čių pa­ke­lių, o an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį – jau 24 pro­cen­tai. Pa­na­šios ten­den­ci­jos ir Ša­kiuo­se.

Kaip LŽ tei­gė VSAT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kas Gied­rius Mi­šu­tis, nė­ra duo­me­nų, kad ta­ba­ko ga­mi­niai į še­šė­li­nę Lie­tu­vos rin­ką bū­tų pa­te­kę ne iš „Du­ty free“ par­duo­tu­vių. Anot jo, teig­ti, kad į rū­ka­lų iš to­kių par­duo­tu­vių pa­te­ki­mą į Lie­tu­vos še­šė­li­nę rin­ką įsi­trau­kę pos­tuo­se dir­ban­tys pa­sie­nie­čiai, ver­čia ir ne­se­nas at­ve­jis - rug­sė­jo 21 die­ną VSAT im­uni­te­to par­ei­gū­nai su­lai­kė ke­tu­ris iš tar­ny­bos vyks­tan­čius Rai­gar­do pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to par­ei­gū­nus. Juos ti­kri­nant ras­ta 720 pa­ke­lių ci­ga­re­čių, jos bu­vo įsi­gy­tos ne­ap­mui­tin­tų pre­kių par­duo­tu­vė­je. Anks­čiau VSAT im­uni­te­to par­ei­gū­nai bu­vo su­lai­kę Ky­bar­tų pa­sie­nio kon­tro­lės punk­te dir­bu­sį par­ei­gū­ną, ku­ris tu­rė­jo net 2 tūkst. pa­ke­lių ci­ga­re­čių, įsi­gy­tų pa­sie­nio punk­te vei­kian­čio­je ne­ap­mui­tin­tų pre­kių par­duo­tu­vė­je.

G. Mi­šu­čio tei­gi­mu, per ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų pa­na­šių įvy­kių bū­ta ko­ne kiek­vie­na­me ke­lio pa­sie­nio kon­tro­lės punk­te, kur vei­kia ne­ap­mui­tin­tų par­duo­tu­vė. Anks­čiau į Lie­tu­vos rin­ką taip at­ke­liau­da­vo ir al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai, cu­krus. Ta­čiau šios pre­kės jau nė­ra pa­klau­sios.

Ne­drau­džia­ma par­duo­ti daug cigarečių

G. Mi­šu­tis ne­slė­pė įta­ri­mų, kad prie kon­tra­ban­dos pri­si­de­da ne vien VSAT, bet ir ki­tų pa­sie­nio pos­tuo­se dir­ban­čių tar­ny­bų spe­cia­lis­tai. Ta­čiau uni­for­muo­ti par­ei­gū­nai, kad ir kas jie bū­tų - mui­ti­nin­kai ar pa­sie­nie­čiai, ne­tu­ri tei­sės pirk­ti „Du­ty free“ par­duo­tu­vė­se - jos skir­tos vien iš Lie­tu­vos iš­vyks­tan­tiems as­me­nims. Anot VSAT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­ko, ga­li bū­ti, kad už uni­for­muo­tus par­ei­gū­nus tai pa­da­ro ki­ti as­me­nys. „Taip at­si­ran­da įtar­ti­ni pi­ni­gi­niai san­ty­kiai, su­si­da­ro prie­lai­dos at­si­ras­ti ko­rup­ci­niams ry­šiams“, - pa­brė­žė G. Mi­šu­tis.

Povilas Urbšys įsitikinęs, kad jau dabar būtina spręsti problemą.Romo Jurgaičio nuotrauka

To­kių prie­lai­dų ne­at­me­tė ir Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Jo­nas Miš­ki­nis. Vis dėl­to jis su­abe­jo­jo, kad ge­riau­sia iš­ei­tis - už­da­ry­ti „Du­ty free“ par­duo­tu­ves pa­sie­nio punk­tuo­se. „Par­duo­tu­vės pre­kiau­ja le­ga­liai, jo­se ne­drau­džia­ma par­duo­ti di­des­nio kie­kio ci­ga­re­čių“, - tei­gė J. Miš­ki­nis. Mui­ti­nės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ti­ki­no, kad opią prob­le­mą Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas ban­do spręs­ti ki­to­kio­mis prie­mo­nė­mis – stip­rin­da­mas ne­ap­mui­tin­tų pre­kių par­duo­tu­vių veik­los prie­žiū­rą. Juk da­lis šių par­duo­tu­vių dir­ba kaip ak­ci­zo san­dė­liai ir tai­ko vien ak­ci­zų leng­va­tas, to­dėl pri­im­ti pre­kes ga­li tik da­ly­vau­jant mui­ti­nės par­ei­gū­nams.

Par­la­men­ta­rai ne­sku­bės?

Į Sei­mo KŽPKK krei­pę­si VSAT va­do­vai at­krei­pė po­li­ti­kų dė­me­sį į Lie­tu­vos sie­nos su tre­čio­sio­mis ša­li­mis ke­lių pe­rė­ji­mo punk­tuo­se esan­čių ne­ap­mui­tin­tų pre­kių par­duo­tu­vių veik­los at­ei­ty­je tiks­lin­gu­mą. Ta­čiau ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Da­rius Pe­tro­šius va­kar pa­ti­ki­no, kad jo­kių sku­bių spren­di­mų ne­bus pri­ima­ma. „A­na­li­zuo­si­me vi­są įma­no­mą in­for­ma­ci­ją ir tik tuo­met pri­im­si­me spren­di­mą“, - tei­gė par­la­men­ta­ras. D. Pe­tro­šius pa­brė­žė, jog pir­miau­sia bus sten­gia­ma­si už­kam­šy­ti vi­sas įsta­ty­mų spra­gas, kad ne­lik­tų pa­gun­dų pa­sie­nio punk­tuo­se dir­ban­tiems įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų par­ei­gū­nams pel­ny­tis iš šių par­duo­tu­vių veik­los.

Ta­čiau Sei­mo KŽPKK na­rys Po­vi­las Urb­šys LŽ tei­gė, kad jau da­bar bū­ti­na spręs­ti prob­le­mą, nes be­veik treč­da­lį kai ku­rių pa­sie­ny­je esan­čių ne­ap­mui­tin­tų pre­kių par­duo­tu­vių apy­var­tos su­da­ro ta­ba­ko ga­mi­niai. Par­la­men­ta­ras pa­brė­žė, kad šis fak­tas lei­džia įtar­ti, jog tai - ne vien pa­sie­nio ar mui­ti­nės prob­le­ma, o kur kas di­des­nė. „Kon­tra­ban­dos or­ga­ni­za­to­riai ra­do lan­dą mū­sų įsta­ty­muo­se, tad ne­ap­mui­tin­tos pre­kės nau­do­ja­mos kaip kon­tra­ban­di­nės. To­kia veik­la vyk­do­ma or­ga­ni­zuo­tai, įtrau­kiant ir par­ei­gū­nus“, - tvir­ti­no P. Urb­šys. Anot jo, šiuo me­tu ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai su­da­ro ga­li­my­bes le­ga­liai įsi­gy­ti pre­kes, o tik pa­skui jas pa­vers­ti kon­tra­ban­di­nė­mis.

Ne­liks ir taip

„Du­ty free“ par­duo­tu­vės yra dau­ge­ly­je ke­lio pos­tų su Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi bei Bal­ta­ru­si­ja – Me­di­nin­kuo­se, La­vo­riš­kė­se, Šal­či­nin­kuo­se, Rai­gar­de, Pa­ne­mu­nė­je, Ky­bar­tuo­se, Ni­do­je, Ra­mo­niš­kiuo­se, taip pat Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je. Šių punk­tų inf­ras­truk­tū­ra rū­pi­na­si Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­ja – sta­to pa­sta­tus, tvar­ko ke­lius.

VSAT ini­cia­ty­va kreip­tis į par­la­men­ta­rus, su­abe­jo­jus ne­ap­mui­tin­tų pre­kių par­duo­tu­vių pa­sie­nio punk­tuo­se rei­ka­lin­gu­mu, nu­ste­bi­no Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rių Ar­nol­dą Tva­ro­na­vi­čių. Di­rek­ci­jos va­do­vo nuo­mo­ne, siū­lo­ma pjau­ti ša­ką, ant ku­rios „sė­di“ tiek pa­sie­nio, tiek ir mui­ti­nės par­ei­gū­nai, tiek ir pa­ti di­rek­ci­ja.

„Iš šių par­duo­tu­vių per me­tus su­ren­ka­me apie 3 mln. eu­rų pa­ja­mų, tai su­da­ro apie treč­da­lį vi­sų mū­sų dis­po­nuo­ja­mų lė­šų. Kiek­vie­na par­duo­tu­vė mo­ka la­bai di­de­lius pi­ni­gus už nuo­mą – net iki 782 eu­rų už kvad­ra­ti­nį me­trą. Gau­tus pi­ni­gus in­ves­tuo­ja­me į tų pa­čių punk­tų inf­ras­truk­tū­rą, ku­ria nau­do­ja­si tiek VSAT, tiek mui­ti­nės par­ei­gū­nai“, - tei­gė A. Tva­ro­na­vi­čius. Jo ma­ny­mu, sku­bo­tas par­duo­tu­vių už­da­ry­mas bū­tų di­de­lė kvai­lys­tė.

Ta­čiau A. Tva­ro­na­vi­čius pri­mi­nė, kad nuo 2017 me­tų įsi­ga­lio­jus nau­jai Eu­ro­pos Są­jun­gos ak­ci­zų di­rek­ty­vai ne­ap­mui­tin­tų pre­kių par­duo­tu­vių pa­sie­nio punk­tų te­ri­to­ri­jo­se tu­rė­tų ne­be­lik­ti, nes punk­tai bus įvar­dy­ti au­to­mo­bi­lių ke­liais. Pa­sak Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos va­do­vo, ne­bent Eu­ro­pos Par­la­men­te at­si­ras­tų lo­bis­tų, su­ge­ban­čių pa­veik­ti eu­ro­par­la­men­ta­rus, ir šie pa­keis­tų jau pri­im­tas bei su­de­rin­tas nuo­sta­tas, ir pa­sie­nio au­to­mo­bi­lių ke­liai bū­tų įtrauk­ti į vie­tas, ku­rio­se ga­li­ma bū­tų steig­ti „Du­ty free“ par­duo­tu­ves. Ki­tu at­ve­ju vi­sos šios par­duo­tu­vės iki ki­tų me­tų pa­bai­gos bus už­da­ry­tos.