Nepritaria siūlymui laisvės gynėjams kompensuoti dalį būsto nuomos
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja siū­lo Vy­riau­sy­bei ne­pri­tar­ti Sei­me svars­to­mai ini­cia­ty­vai lais­vės gy­nė­jams kom­pen­suo­ti pu­sę so­cia­li­nio būs­to nuo­mos iš­lai­dų. Mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta­me iš­va­dos pro­jek­te ra­šo­ma, kad kom­pen­sa­ci­ją už so­cia­li­nio būs­to nuo­mą įma­no­ma gau­ti ir šian­dien, tik va­do­vau­jan­tis „ob­jek­ty­viais kri­te­ri­jais ir va­do­vau­jan­tis ly­gia­tei­siš­ku­mo bei so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo pri­nci­pais“.

Anot jos, šiuo metu socialinio būsto nuomos kompensacija skiriama užtikrinant asmenų ir šeimų lygybę bei įvertinus jų turimą turtą, gaunamas pajamas ir kitus su asmens ar šeimos socialine padėtimi susijusius veiksnius.

„Be to, vadovaujantis Paramos įstatymu, savivaldybių administracijos turi teisę ne tik sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį, bet ir nuo jo atleisti. Atsižvelgiant į tai, įstatymo projektu teikiamas siūlymas vertintinas kaip perteklinis“, – rašoma Vyriausybės išvados projekte.

Šiuo metu galiojančiuose įstatymuose per 1991 metų sausio įvykius sužeistiems asmenims įtvirtintos 50 proc. kompensacijos už būsto šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir nuotekas, dujas, kietąjį ir skystąjį kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį, žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtos kompensacijų už būstą gavėjams, mokestį, bendrojo naudojimo objektų naudojimo išlaikymą ir naudojimąsi jais, komunalinių atliekų išvežimą.

Teisme nagrinėjamoje vadinamojoje Sausio 13-osios baudžiamojoje byloje minima beveik 500 nukentėjusiųjų.