Nepritarė kompensacijoms mirusių pensininkų paveldėtojams
Iki 2014 me­tų ge­gu­žės mi­ru­sių pen­si­nin­kų pa­vel­dė­to­jai per kri­zę su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jų ir to­liau ne­su­lauks. Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rio Po­vi­lo Urb­šio siū­ly­mui kom­pen­suo­ti su­ma­žin­tas pen­si­jas šiai gy­ven­to­jų gru­pei.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ir ne­tek­to dar­bin­gu­mo (in­va­li­du­mo) pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rias par­ašais yra par­ėmę be­veik pus­šim­tis par­la­men­ta­rų, yra iden­tiš­kos per­nai lie­pą Vy­riau­sy­bės svars­ty­toms pa­tai­soms, ku­rios ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mo.

Mi­nis­te­ri­ja taip pat pa­brė­žė, kad pri­ėmus pa­tai­sas, pa­pil­do­mai rei­kė­tų apie 29 mln. eu­rų vals­ty­bės ar­ba „Sod­ros“ biu­dže­to lė­šų.

Sei­mas per­nai gruo­dį po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms yra pri­ta­ręs ir to­liau jas ke­ti­no svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ta­čiau jiems ne­pri­ta­rė par­la­men­ti­nis Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

„Sod­ros“ duo­me­ni­mis, kom­pen­sa­ci­jų ne­su­lau­kė 167 tūkst. pen­si­nin­kų – jie mi­rė iki 2014 me­tų ge­gu­žės 22 die­nos, kai įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mas dėl kom­pen­sa­ci­jų.