Nepriklausomybės šventė Čikagoje vyko populiariame laisvalaikio centre
Ko­vo 13 d. Či­ka­gos Na­vy Pier vy­ku­sio­je penk­to­je kas­me­ti­nė­je Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šven­tė­je „Ce­leb­ra­te Lit­hua­nian In­de­pen­den­ce“ ap­si­lan­kė re­kor­di­nis skai­čius da­ly­vių: gau­si lie­tu­vių bend­ruo­me­nė ir dar tiek pat ame­ri­kie­čių bei Či­ka­gą lan­kan­čių tu­ris­tų.

Kaip pra­ne­ša Lie­tu­vos Ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Či­ka­go­je, Šiais me­tais vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­ti lie­tu­viš­ka šven­tė bu­vo ku­pi­na kū­ry­bos, ne­ti­kė­tų par­tne­rys­čių, są­sa­jų tarp tra­di­ci­jos ir šiuo­lai­kiš­ku­mo, in­di­vi­dua­laus ir bend­ro, lie­tu­viš­ko ir ne tik.

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to Či­ka­go­je bei lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų cen­tro Na­vy Pier su­reng­to­je šven­tė­je da­ly­va­vo Či­ka­go­je re­zi­duo­jan­čio dip­lo­ma­ti­nio kor­pu­so bei JAV ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai. Šven­tės sve­čius svei­ki­no ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Či­ka­go­je Ma­ri­jus Gu­dy­nas, Ili­no­jaus vals­ti­jos gu­ber­na­to­riaus Bru­ce Rau­ner bei mies­to me­ro Rahm Ema­nuel laiš­kus pers­kai­tė jų at­sto­vai.

Fes­ti­va­lio me­ni­nė prog­ra­ma šiais me­tais bu­vo tur­tin­ga tra­di­ci­nių lie­tu­viš­kų mo­ty­vų: kank­lių skam­be­sio, liau­dies dai­nų, tau­ti­nių šo­kių, spal­vin­gų na­cio­na­li­nių kos­tiu­mų, o kar­tu ir šiuo­lai­kiš­kos džia­zo bei pa­sau­lio mu­zi­kos, su­py­nu­sios lie­tu­viš­kus ir is­pa­niš­kus fla­men­ko mo­ty­vus. Ren­gi­nio vieš­nia Kris­ti­na Kup­ry­tė ža­vė­jo klau­sy­to­jus vir­tuo­ziš­ku įvai­raus žan­ro kū­ri­nių at­li­ki­mu kank­lė­mis, ji ne tik pri­sta­tė so­lo prog­ra­mą, bet ir pri­si­jun­gė prie ki­tų at­li­kė­jų, at­skleis­da­ma ne­ti­kė­tas lie­tu­viš­ko ins­tru­men­to ga­li­my­bes. Lie­tu­vių liau­dies kul­tū­ros cen­tras spe­cia­liai šven­tei Či­ka­go­je at­siun­tė kruopš­čiai eks­per­tų at­kur­tų vi­sų Lie­tu­vos re­gio­nų tau­ti­nių kos­tiu­mų ko­lek­ci­ją, ku­rią tea­tra­li­zuo­tai pri­sta­tė tea­tro sam­bū­rio „Žalt­vyks­lė“ (rež. I. Čia­pai­tė) ak­to­riai, skam­bant „Dai­na­vos“ cho­ro (vad. D. Po­li­kai­tis) at­lie­ka­moms liau­dies dai­no­mis. Šių me­tų lie­pos mė­ne­sį vyk­sian­čios XV Lie­tu­vių tau­ti­nių šo­kių šven­tės pro­ga be­ne vi­si Či­ka­gos apy­lin­kių šo­kių ko­lek­ty­vai pri­sta­tė įspū­din­gą kon­cer­tą. Žiū­ro­vams lie­tu­viš­kus šo­kius šo­ko tiek ma­žie­ji „Lie­tu­vos vy­čių“ (vad. L. Rin­gus) ir „Rus­nės“ (vad. N. Čer­niaus­kie­nė) šo­kė­jai, tiek „Gran­dies“ (vad. D. Bi­lai­šy­tė-De­Muth ir G. Grin­ke­vi­čius) jau­ni­mas, tiek „Lau­mės“ (vad. V. Ind­ri­liū­nas) ir „Suk­ti­nio“ (vad. G. Elek­šy­tė-Knie­ža) su­au­gu­sie­ji. Prog­ra­mo­je pa­si­ro­dė ir moks­lei­vių kank­lių an­samb­lis „Ga­bi­ja“ (vad. G. Ra­zu­mie­nė). Šven­ti­nę prog­ra­mą už­bai­gė drą­sus lie­tu­viš­kos pa­sau­lio mu­zi­kos (world­mu­sic) pro­jek­tas, ku­ria­me su­si­py­nė lie­tu­viš­ki ir is­pa­niš­ki fla­men­ko mu­zi­kos sąs­kam­biai ir šo­kio ju­de­siai. Pro­jek­to au­to­riaus Kęs­tu­čioS­tan­čiaus­ko kū­ry­bi­nę idė­ją įgy­ven­di­no gru­pė „Stree­dan­cer“, vo­ka­lis­tė Al­de­gun­da, kank­li­nin­kė Kris­ti­na Kup­ry­tė, lie­tu­vių tau­ti­nių šo­kių gru­pė „Suk­ti­nis“ bei fla­men­ko mu­zi­kos ir šo­kio gru­pė „Fla­men­co An­da­luz“.

Lie­tu­vių dai­lės mu­zie­jus kvie­tė vi­sus Ne­prik­lau­so­my­bės šven­tės da­ly­vius ir žiū­ro­vus jung­tis į bend­rą me­no pro­jek­tą ir kar­tu kur­ti mo­zai­ką „Pra­žy­du­si tris­pal­vė“. Sve­čiai sa­vo ran­ko­mis iš mo­lio ga­mi­no ma­žas tri­ma­tes plokš­te­les, ku­rios vė­liau pra­žys sim­bo­li­nė­je tris­pal­vė­je mo­zai­ko­je Pa­sau­lio lie­tu­vių cen­tre. Pro­jek­to va­do­vė – ke­ra­mi­kė So­na­ta Ka­zi­mie­rai­tie­nė, tu­rin­ti di­de­lę pa­tir­tį mo­zai­kų kū­ri­me JAV ir Lie­tu­vo­je, o jos pa­gal­bi­nin­kai: LDM ga­le­ri­jos „Sie­la“ na­riai bei me­ną stu­di­juo­jan­tys lie­tu­viai stu­den­tai. Par­odą apie Dai­nų šven­tes Šiau­rės Ame­ri­ko­je pri­sta­tė Li­tua­nis­ti­kos ty­ri­mo ir stu­di­jų cen­tras. Či­ka­gos, Ge­di­mi­no, Mai­ro­nio ir Ra­sos li­tua­nis­ti­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jos ir pra­kti­kan­tės kvie­tė ma­žuo­sius ren­gi­nio da­ly­vius pa­čius pa­si­ga­min­ti lie­tu­viš­kų su­ve­ny­rų. Pir­mą kar­tą lan­ky­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­kur­ti sa­vo nuo­trau­ką, vil­kint pa­si­rink­tą lie­tu­viš­ką tau­ti­nį kos­tiu­mą.

Ren­gi­nio me­tu tra­di­ciš­kai vy­ko vers­lo, me­no, tau­to­dai­lės bei ne­pel­no sie­kian­čių lie­tu­viš­kų or­ga­ni­za­ci­jų mu­gė, ku­rio­je da­ly­va­vo Lie­tu­vių tau­to­dai­lės ins­ti­tu­tas Či­ka­go­je, Bal­ze­ko lie­tu­vių kul­tū­ros mu­zie­jus, me­ni­nin­kai: Ag­nė Sa­bo­nis, Jo­lan­ta Kol­ler, Ra­mu­tė Strau­ka, Bro­nius Ile­vi­čius, Eve­li­na Mai­ne­rir ki­ti. Įmo­nė „Food De­pot In­ter­na­tio­nal“ siū­lė pui­kių iš Lie­tu­vos im­por­tuo­ja­mų sal­du­my­nų ir šo­ko­la­do asor­ti­men­tą, „Mo­ni­que Bou­ti­que“ – lie­tu­vių di­zai­ne­rių su­kur­tus pa­puo­ša­lus.Sa­vo veik­lą mu­gė­je pri­sta­tė JAV Lie­tu­vių Bend­ruo­me­nė, Vy­dū­no fon­das, Lie­tu­vių ope­ra Či­ka­go­je, Pa­sau­lio lie­tu­vių me­no ta­ry­ba bei Či­ka­gos apy­lin­kių lie­tu­vių Ro­ta­ry klu­bas. Taip pat pri­sta­ty­tas pa­gal R. Še­pe­tys best­se­le­rį „Tarp pil­kų de­be­sų“ ku­ria­mo fil­mo „As­he­sint­heS­now“ pro­jek­tas, bu­vo par­da­vi­nė­ja­mi bi­lie­tai į pen­kio­lik­tą­ją Lie­tu­vių tau­ti­nių šo­kių šven­tę, lie­tu­viš­kų pa­tie­ka­lų siū­lė res­to­ra­nas „Ku­ni­gaikš­čių užei­ga“.