Nepriklausomybės šimtmetį minėsime kartu su Lenkija, Estija, Latvija, Suomija
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas pri­ta­rė vie­nin­gai pri­ta­rė sig­na­ta­ro Ema­nue­lio Zin­ge­rio pa­siū­ly­mui mi­nė­ti 100 me­tų Ne­prik­lau­so­my­bę kar­tu su ki­to­mis Bal­ti­jos ša­li­mis, Len­ki­ja bei Suo­mi­ja.

Pen­kios vals­ty­bės (Suo­mi­ja, Lie­tu­va, Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Len­ki­ja) 1917–1918 me­tais pa­skel­bė Ne­prik­lau­so­my­bę, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­siū­ly­ta šven­tę mi­nė­ti kar­tu. Bus ban­do­ma ras­ti vie­ną da­tą, pri­im­ti­ną vi­siems. Ši die­na, anot idė­jos ini­cia­to­riaus, tu­rė­tų mums sim­bo­li­zuo­ti nau­jo eu­ro­pi­nio ke­lio pra­džią vi­soms pen­kioms tau­toms ir iš­si­va­da­vi­mą iš ta­da jau bol­še­vi­ki­nes im­pe­ri­jos gniauž­tų.

Pa­siū­ly­mas, ku­ris jau bu­vo aps­vars­ty­tas su už­sie­nio par­la­men­tų na­riais bei ki­tais da­ly­viais Par­la­men­ti­nio de­mo­kra­ti­jos fo­ru­mo, vy­ku­sios LR Sei­me Ko­vo 12 d., ir įtrauk­tas į dek­la­ra­ci­ją, da­bar jau ta­po ofi­cia­liu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­siū­ly­mu su­ras­ti bend­rą pen­kių tau­tų iš­si­lais­vi­ni­mo pa­mi­nė­ji­mo die­ną.

Vals­ty­bių Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo da­tos:

Suo­mi­ja 1917 gruo­džio 6 d.

Lie­tu­va 1918 va­sa­rio 16 d.

Es­ti­ja 1918 va­sa­rio 24 d.

Len­ki­ja 1918 lap­kri­čio 11 d.

Lat­vi­ja 1918 lap­kri­čio 18 d.