Nepriklausomybės dienos išvakarėse pagerbti 136 susideginę tibetiečiai
Ko­vo 10-oji – Ti­be­to na­cio­na­li­nio su­ki­li­mo die­na. 1959 me­tais tūks­tan­čiai tai­kių žmo­nių prie Da­lai La­mos re­zi­den­ci­jos Ti­be­to sos­ti­nė­je Lha­so­je rei­ka­la­vo ki­nų ka­riuo­me­nės pa­si­trau­ki­mo. Su­ki­li­mas nu­mal­šin­tas jė­ga, apie 80 tūkst. žmo­nių žu­vo, o po jo pra­si­dė­jo ir bru­ta­lios val­džios prie­mo­nės prieš ti­be­tie­čių tau­tą, kul­tū­rą, re­li­gi­ją. Dva­si­nis ly­de­ris Da­lai La­ma bei tūks­tan­čiai ti­be­tie­čių bu­vo pri­vers­ti bėg­ti iš sa­vo ša­lies. 

Nors Ti­be­to vy­riau­sy­bė trem­ty­je (Kas­ha­gas) pa­si­sa­ko už ne­smur­ti­nį pa­sip­rie­ši­ni­mą, ti­be­tie­čiams, ma­tan­tiems vis au­gan­čią Ki­ni­jos ga­lią bei sens­tan­tį Jo Šven­te­ny­bę Da­lai La­mą XIV (šie­met No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tui su­ei­na 80 me­tų), kan­try­bė sen­ka. 2009 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį, pro­tes­tuo­da­mas prieš smur­tiš­ką Ki­ni­jos at­sa­ką į 2008-ai­siais vy­ku­sius tai­kius ti­be­tie­čių pro­tes­tus, Nga­ba kai­me su­si­de­gi­no jau­nas vie­nuo­lis Ta­pey iš Kir­ti vie­nuo­ly­no. Nuo to lau­ko iš vi­so su­si­de­gi­no 136 žmo­nės. Ne tik vie­nuo­liai, bet ir pa­sau­lie­čiai vy­rai bei mo­te­rys, kai ku­rie net jau­nes­ni nei 18 me­tų.

Šian­dien, mi­nint 56-ąsias ti­be­tie­čių su­ki­li­mo me­ti­nes, prie Vil­niaus Ro­tu­šės vy­ko „Ti­be­to rė­mi­mo gru­pės“ or­ga­ni­zuo­ta ak­ci­ja „136 žmo­nės“. Jos da­ly­viai lai­kė per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų su­si­de­gi­nu­sių ti­be­tie­čių por­tre­tus, ši­taip pa­gerb­da­mi jų at­mi­ni­mą. Ak­ci­jo­je da­ly­va­vo Sei­mo Tar­par­la­men­ti­nių ry­šių su Ti­be­tu gru­pės va­do­vė Da­lia Kuo­dy­tė, VšĮ „Ti­be­to na­mai“ va­do­vas Vy­tis Vi­dū­nas, mu­zi­kan­tas Do­man­tas Ra­zaus­kas. Skam­bė­jo gon­gų mu­zi­ka.

Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai pa­žy­mi, kad nors pa­sau­lio bend­ruo­me­nė yra ne kar­tą iš­reiš­ku­si su­si­rū­pi­ni­mą dėl žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­nė­ji­mo Ti­be­te, Ki­ni­jos val­džia tai trak­tuo­ja kaip ki­ši­mą­si į jos vi­daus po­li­ti­ką ir į prie­kaiš­tus nu­mo­ja ran­ka. Tuo me­tu va­ka­rie­čius vis pa­sie­kia ži­nios iš Ti­be­to apie ne­si­bai­gian­čias rep­re­si­jas, įka­li­ni­mus dėl men­kiau­sios dings­ties, kan­ki­ni­mus, pri­vers­ti­nį per­kė­li­mą bei dings­tan­čius žmo­nes.

Ti­be­to su­ki­li­mo mi­nė­ji­mas Vil­niu­je ren­gia­mas jau dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų. Vie­na iš šios idė­jos ini­cia­to­rių bu­vo švie­saus at­mi­ni­mo ra­šy­to­ja Jur­ga Iva­naus­kai­tė. Po ak­ci­jos da­lis da­ly­vių pa­trau­kė pi­ke­tuo­ti prie Ki­ni­jos Liau­dies Res­pu­bi­li­kos am­ba­sa­dos. Pla­ka­tai skel­bė to­kius šū­kius: „Ki­ni­ja, eik lauk iš Ti­be­to“, „Iš­sau­go­kim Ti­be­tą“, „Lais­vas Ti­be­tas“, „Ki­ni­ja, nu­trauk rep­re­si­jas Ti­be­te“ etc.

Ti­be­to vy­riau­sy­bės trem­ty­je va­do­vas Lob­san­gas San­gay su­ki­li­mo me­ti­nių pro­ga sa­vo krei­pi­mę­si pa­ste­bė­jo, jog sos­ti­nė Lha­sa – Ti­be­to kul­tū­ros cen­tras – vir­to ei­li­niu „čai­na­tau­nu“ ir toks li­ki­mas gre­sia dar dviem Shi­gat­se ir Cham­do mies­tams, mat 2014 me­tais Ki­ni­jos val­džia pa­skel­bė spren­di­mą su­teik­ti šioms vie­to­vėms di­džių­jų mies­tų sta­tu­są. Kaip tei­gia­ma, ti­be­tie­čiai pa­lan­kiai ver­ti­na mo­der­nų eko­no­mi­nį vys­ty­mą­si, ta­čiau pa­tir­tis liu­di­ja, kad ur­ba­ni­za­ci­ja jiems su­ke­lia to­kias pra­žū­tin­gas pa­sek­mes kaip eko­no­mi­nė mar­gi­na­li­za­ci­ja, so­cia­li­nė at­skir­tis ir gam­ti­nės ap­lin­kos nai­ki­ni­mas.

„Ki­ni­jos pro­pa­gan­da skel­bia, kad ti­be­tie­čiai ta­po sa­vo pa­ties li­ki­mų šei­mi­nin­kais. Idant ši fra­zė tap­tų rea­ly­be, mes ra­gi­na­me Ki­ni­jos va­do­vy­bę leis­ti ti­be­tie­čiams pa­tiems val­dy­ti Ti­be­tą. Ki­ni­ja pla­nuo­ja pa­mi­nė­ti va­di­na­mo­jo Ti­be­to au­to­no­mi­nio re­gio­no (TAR) įkū­ri­mo 50-me­tį. Kie­to­sios li­ni­jos ša­li­nin­kai Pe­ki­ne tu­rė­tų su­vok­ti, kad prie­spau­da su­ke­lia pa­si­pik­ti­ni­mą. Pre­zi­den­tas Xi Jin­pin­gas yra pa­si­sa­kęs, kad ti­be­tie­čių kul­tū­ra ir kal­ba tu­rė­tų bū­ti iš­sau­go­ti, ta­čiau, de­ja, vie­tos val­džios Am­do re­gio­ne pri­im­tos va­di­na­mo­sios 20 punk­tų di­rek­ty­vos pa­nei­gia abu jo tei­gi­nius. Kas­ha­go po­zi­ci­ja ne­si­kei­čia – mes nuo­sek­liai lai­ko­mės Vi­du­rio ke­lio po­zi­ci­jos ir sie­kia­me ne at­sis­ky­ri­mo nuo Ki­ni­jos, o es­mi­nės (ti­kro­sios) au­to­no­mi­jos ti­be­tie­čių tau­tai.“, – tei­gia ti­be­tie­čių mi­nis­tras pir­mi­nin­kas. Jis taip pat pa­brė­žia, kad eks­tre­miz­mo apim­ta­me pa­sau­ly­je Ti­be­tas iš­lie­ka „nep­rie­var­ti­nio konf­lik­tų spren­di­mo mo­de­lio pa­vyz­dys, ver­tas jū­sų nuo­la­ti­nio pa­lai­ky­mo“.