Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai
Šių me­tų ko­vo 11 die­ną švę­si­me 25-ąsias Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nes. Por­ta­lo lzi­nios.lt skai­ty­to­jams pri­sta­to­me ofi­cia­lių ren­gi­nių, skir­tų pa­mi­nė­ti šią su­kak­tį, prog­ra­mą.

Va­sa­rio 10 d., antradienis

13.00 val.

Lie­tu­vos jau­ni­mo ak­ci­ja „Lie­tu­vai ir man“ Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je. Ak­ci­jos glo­bė­ja – Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Grybauskaitė

Va­sa­rio 27 d., penktadienis

11.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų su­si­ti­ki­mas su mo­ki­niais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to salėje*

Ko­vo 4 d., trečiadienis

18.30 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio mi­nė­ji­mo ren­gi­nys Eu­ro­pos Par­la­men­te Briuselyje

Ko­vo 6 d., penktadienis

11.00 val.

Kon­fe­ren­ci­ja „25 me­tai lais­vės. Pa­tir­tis ir pers­pek­ty­vos" (I da­lis) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo po­sė­džių salėje*

15.00 val.

Lie­tu­vos jau­ni­mo ak­ci­jos „Lie­tu­vai ir man“ šven­ti­nis ren­gi­nys ir kon­cer­tas skve­re­ly­je prie Na­cio­na­li­nės dai­lės galerijos

Ko­vo 10 d., antradienis

9.00 val.

Par­la­men­ti­nio de­mo­kra­ti­jos fo­ru­mo ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis par­la­men­tų na­rių su­si­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos salėje*

10.30 val.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių da­ly­va­vi­mas Lie­tu­vos jau­ni­mo ak­ci­jo­je „Lie­tu­vai ir man" Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Par­la­men­to galerijoje*

11.00 val.

Gė­lių, skir­tų pa­dė­ti ant Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų ka­pų, per­da­vi­mo ce­re­mo­ni­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to sa­lė­je. Gė­lės bus pa­dė­tos ant Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų ka­pų Jo­niš­ky­je, Kau­ne, Kel­mė­je, Kė­dai­niuo­se, Klai­pė­do­je, Pa­lan­go­je, Plun­gė­je, Pa­kruo­jy­je, Uk­mer­gė­je, Vilniuje

11.00 val.

Kon­fe­ren­ci­ja „25 me­tai lais­vės. Pa­tir­tis ir pers­pek­ty­vos" (II da­lis) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to salėje*

13.00 val.

Tarp­tau­ti­nis fo­ru­mas „Šiuo­lai­ki­nės žur­na­lis­ti­kos iš­šū­kiai ir at­sa­ko­my­bė“ vieš­bu­čio „Ra­dis­son Blu Royal As­to­ri­ja“ kon­fe­ren­ci­jų salėje*

Ko­vo 11 d., trečiadienis

9.00 val.

Gė­lių pa­dė­ji­mas prie Ko­vo 11-ajai skir­to pa­mink­lo „Ži­nia“ Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

9.30-9.50 val.

Vals­ty­bi­nio pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­tro „Tri­mi­tas“ kon­cer­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Par­la­men­to galerijoje*

10.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to salėje*

12.00 val.

Tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je. Da­ly­vau­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gar­bės sar­gy­bos kuo­pa, Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos ka­ri­niai or­kes­trai ir vė­lia­vų grupės

12.30 val.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos, Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos ka­ri­nių or­kes­trų iš­kil­min­gas par­adas nuo Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės iki Ka­ted­ros aikš­tės. Ren­gi­nio da­ly­vių ei­ty­nės su Lie­tu­vos trispalve

12.40-17.00 val.

At­vi­rų du­rų va­lan­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Par­la­men­to ir Vi­tra­žo ga­le­ri­jo­se. Vai­kų dirb­tu­vė­lės, me­no sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mai ir me­ni­nės kom­po­zi­ci­jos, do­ku­men­ti­nių fil­mų ro­dy­mas, par­odų lankymas

13.00 val.

Šv. Mi­šios Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je bazilikoje

14.30 val.

Jung­ti­nis Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos ka­ri­nių or­kes­trų kon­cer­tas „Lais­vės vė­jas" Ka­ted­ros aikštėje

15.00-18.30 val.

Aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja „Ma­žo­sios vals­ty­bės šiuo­lai­ki­nė­je geo­po­li­ti­nė­je erd­vė­je: is­to­ri­jos pa­mo­kos ir da­bar­ties iš­šū­kiai“ Vil­niaus rotušėje

21.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas Ka­ted­ros aikštėje

Ko­vo 15 d., sekmadienis

13.30 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiui, Vil­niaus Šv. Ka­zi­mie­ro bažnyčioje

Ko­vo 17 d., antradienis

15.00 val.

Ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio mi­nė­ji­mas Vy­riau­sy­bės rūmuose

PAR­ODOS LIE­TU­VOS RES­PUB­LI­KOS SEIME

Ko­vo 4-30 d.

• Fo­tog­ra­fi­jų par­odos „25 Lais­vės me­tai" eks­po­na­vi­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Par­la­men­to galerijoje

• Tau­to­dai­li­nin­ko Al­bi­no Ši­lei­kos me­džio dro­ži­nių ir Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rio, vi­tra­žis­to Ne­ri­jaus Baub­lio še­šių kla­si­ki­nių vi­tra­žų par­odų eks­po­na­vi­mas vals­ty­bin­gu­mo te­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo II rū­mų par­odų galerijoje

• Vy­tau­to Da­raš­ke­vi­čiaus fo­tog­ra­fi­jų par­odos „Į Lais­vę. 1988-1991 m." eks­po­na­vi­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo II ir III rū­mus jun­gian­čio­je galerijoje

• And­riaus Pe­tru­le­vi­čiaus fo­tog­ra­fi­jų par­odos „Lais­vės spar­nai" eks­po­na­vi­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III rū­mų par­odų galerijoje

Nuo ko­vo 11 d.

• Lie­tu­vos jau­ni­mo ak­ci­jos „Lie­tu­vai ir man“ kom­po­zi­ci­jos pri­sta­ty­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Par­la­men­to galerijoje

* Su kvietimais

***

Ren­gi­niai savivaldybėse

Bir­žų r. savivaldybė

Ko­vo 10 d.

17.30 val.

Žy­maus Lie­tu­vos per­ku­si­nin­ko, avan­gar­di­nio džia­zo ir šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos at­li­kė­jo Ar­ka­di­jaus Go­tes­ma­no so­lo pro­jek­tas „Big Bu­si­ness“ Bir­žų pi­lies salėje

Ko­vo 11 d.

10.00 val.

At­min­ties va­lan­da, gė­lių pa­dė­ji­mas prie me­mo­ria­lo Švy­tu­rio g., 1941 m. bir­že­lio su­ki­lė­lių ka­pų cen­tri­nė­se Kęs­tu­čio g. ka­pi­nė­se, ka­ri­nin­ko Jo­no Nas­top­kos ka­po se­no­sio­se evan­ge­li­kų re­for­ma­tų ka­pi­nė­se, prie Ne­prik­lau­so­my­bės pa­mink­lo cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je (au­to­bu­sas iš­vyks 9.50 val. nuo Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios)

Ko­vo 11 d.

11.00 val.

Šv. Mi­šios Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo bažnyčioje

Ko­vo 11 d.

12.30 val.

Folk­lo­ro an­samb­lis „Že­my­na“ pri­sta­to aukš­tai­čių tau­ti­nį kos­tiu­mą Bir­žų kul­tū­ros centre

Ko­vo 11 d.

13.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-ečiui skir­tas kon­cer­tas Bir­žų kul­tū­ros centre

Jur­bar­ko r. savivaldybė

Ko­vo 2–14 d.

Ri­man­to Aku­tai­čio fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Vals­ty­bė – tai aš“ Jur­bar­ko kraš­to muziejuje

Ko­vo 5 d.

11.00 val.

Vai­kų ir moks­lei­vių – lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų – kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“ vie­ti­nis (ra­jo­no) tu­ras Jur­bar­ko KC. Ren­gi­nys ski­ria­mas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-mečiui

Ko­vo 8 d.

14.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio šven­tė Klau­su­čių KC. Vo­ka­li­nių an­samb­lių kon­cer­tas „Tė­vy­nės spalvos“

Ko­vo 9 d.

12.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiui, Juo­dai­čių bend­ruo­me­nės namuose

Ko­vo 10 d.

12.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio mi­nė­ji­mas Erž­vil­ko Ry­to aikštėje

Ko­vo 10 d.

12.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio šven­tė „Čia mū­sų Tė­vy­nė, bran­gi Lie­tu­va“ Skirs­ne­mu­nės Jur­gio Bal­tru­šai­čio pa­grin­di­nė­je mokykloje

Ko­vo 10 d.

13.00 val.

Poe­zi­jos skai­ty­mai „Mū­sų lais­vės me­tai“ (Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiui) Vie­šo­jo­je bibliotekoje

Ko­vo 10 d.

Li­te­ra­tū­ros par­oda „Ko­vo 11-oji – Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na“ Vie­šo­jo­je bibliotekoje

Ko­vo 10 d.

Rank­dar­bių par­oda „Darbš­čios ma­no ran­ke­lės“ (Ko­vo 11-ajai pa­mi­nė­ti) Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Žin­dai­čių filiale

Ko­vo 11 d.

10.40 val.

Sma­li­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jų, klu­bų, bend­ruo­me­nių ei­se­na, skir­ta Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės 25 me­tų ju­bi­lie­jui, Sma­li­nin­kuo­se. Bus ne­ša­mos 25 vals­ty­bės vėliavos

Ko­vo 11 d.

11.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo pa­mi­nė­ji­mas, skam­bant Sma­li­nin­kų var­pui. So­li­da­ru­mo bė­gi­mas „Už Lie­tu­vą“ (2 km) Sma­li­nin­kų mies­to gatvėmis

Ko­vo 11 d.

12.00 val.

Šv. Mi­šios už Lie­tu­vą Vieš­vi­lės Kris­taus At­si­mai­ny­mo parapijoje

Ko­vo 11 d.

13.30 val.

Kon­cer­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiui Ma­žo­sios Lie­tu­vos Jur­bar­ko kraš­to KC Vieš­vi­lės skyriuje

Ko­vo 11 d.

14.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio šven­tė Jur­bar­ko KC. Kon­cer­tuos Jur­bar­ko An­ta­no So­dei­kos me­no mo­kyk­los bendruomenė

Ko­vo 11 d.

15.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Žin­dai­čių bend­ruo­me­nės namuose

Ko­vo 11 d.

17.00 val.

Pro­tų mū­šis „Pa­žink sa­vo kraš­tą“, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiui pa­mi­nė­ti, Gir­džių bend­ruo­me­nės namuose

Ko­vo 11 d.

17.00 val.

Ko­vo 11-osios šven­tė Bal­trai­tiš­kės bend­ruo­me­nės na­muo­se. Ei­lė­raš­čių apie Lie­tu­vą konkursas

Ko­vo 11 d.

18.00 val.

Ko­vo 11-osios šven­tė Ve­liuo­nos kraš­to is­to­ri­jos muziejuje

Ko­vo 11 d.

18.30 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas – kon­cer­tas „MES“ Erž­vil­ko KC Vadž­gi­rio skyriuje

Ko­vo 13 d.

12.30 val.

Kon­cer­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti Šim­kai­čių Jo­no Že­mai­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ak­tų salėje

Ko­vo 14 d.

11.00 val.

Ryt­me­tis „Dvi­de­šimt pen­ki žie­dai Lie­tu­vai Tė­vy­nei“ Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Bal­trai­tiš­kės filiale

Kau­no r. savivaldybė

Nuo ko­vo 10 d.

Lie­tu­vos vals­ty­bės At­gi­mi­mo laik­me­čio pla­ka­tų par­oda „Lais­vė­jan­ti Lie­tu­va“ Eže­rė­lio kul­tū­ros cen­tre. Par­odos ati­da­ry­mas ko­vo 10 d. 18 val.

Ko­vo 9 d.

18.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai, Voš­ko­nių lais­va­lai­kio sa­lė­je. Rai­mon­do Pui­šio fo­tog­ra­fi­jos dar­bų par­odos ati­da­ry­mas.

Ko­vo 10 d.

12.00 val.

Ak­ci­ja–­šo­kis „Aš ti­krai my­liu Lie­tu­vą“ Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai Bat­nia­vos lais­va­lai­kio sa­lė­je: Bat­nia­vos įstai­gų dar­buo­to­jų, moks­lei­vių, bend­ruo­me­nės na­rių bend­ras šo­kis; vai­kų pie­ši­nių ir dar­be­lių paroda

Ko­vo 10 d.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-ečiui skir­tas skai­to­vų kon­kur­sas „Ei­lės Lie­tu­vai“ Už­lie­džių lais­va­lai­kio sa­lė­je. Da­ly­vau­ja Do­mei­ka­vos gim­na­zi­jos Už­lie­džių sky­riaus, Rau­dond­va­rio mo­kyk­los- dar­že­lio, Bab­tų pra­di­nės mo­kyk­los, Gi­rai­tės dar­že­lio jau­nie­ji skaitovai

Ko­vo 10 d.

12.00 val.

„Ko­vo 11-oji-au­gan­čiai kar­tai“ – vik­to­ri­na moks­lei­viams Vil­ki­jos gim­na­zi­jo­je. Da­ly­vau­ja Vil­ki­jos gim­na­zi­ja, mies­to biblioteka

Ko­vo 10 d.

16.00 val.

Po­pie­tė „Ar ži­nai Lie­tu­vos is­to­ri­ją?“ Liu­čiū­nų lais­va­lai­kio sa­lė­je. (Do­man­to Vil­džiū­no do­ku­men­ti­nis fil­mas „Ko­vo 11-osios kon­teks­tai“ 2000 m.; Vik­to­ri­na „Ar pa­žįs­ti Lie­tu­vą?“; Fo­to­nuo­trau­kų par­oda „Ko­vo 11-oji – Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na“)

Ko­vo 10 d.

18.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas kon­cer­tas „Nep­rik­lau­so­my­bės vai­kai“ Rau­dond­va­rio kul­tū­ros cen­tre. Jau­nų­jų Rau­dond­va­rio ta­len­tų pasirodymai

Ko­vo 10 d.

18.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-osioms me­ti­nėms, Do­mei­ka­vos gim­na­zi­jo­je. Da­ly­vaus Do­mei­ka­vos gim­na­zi­jos bū­re­liai, lais­va­lai­kio sa­lės mė­gė­jų me­no kolektyvai

Ko­vo 10 d.

18.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-čio mi­nė­ji­mas Eže­rė­lio kul­tū­ros cen­tre. Fil­mo „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“ peržiūra

Ko­vo 10 d.

18.00 val.

Ren­gi­nys, skir­tas Ko­vo 11-ajai, Ra­mu­čių kul­tū­ros cen­tre. Ra­mu­čių kul­tū­ros cen­tro me­no ko­lek­ty­vo kon­cer­tas. Kris­ti­nos Kaz­laus­kie­nės ta­py­bos dar­bų par­odos atidarymas

Ko­vo 10 d.

18.30 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės die­nai skir­tas mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Dai­na Lie­tu­vai” Sa­my­lų kul­tū­ros centre

Ko­vo 10 d.

13.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na Gar­lia­vo­je: Pi­lie­ti­nė ak­ci­ja Gar­lia­vos Kai­my­nys­tės par­ke „Spal­vin­ga do­va­na Lie­tu­vai ir Kau­no rajonui“

Ko­vo 11 d.

11.00 val.

Pi­lie­ti­nė ak­ci­ja „Ap­juos­kim Lie­tu­vą tau­ti­ne juo­sta“ Kau­no r. vie­šo­jo­je bibliotekoje

Ko­vo 11 d.

14.00 val.

Iš­kil­min­gas kon­cer­tas Gar­lia­vos Spor­to ir kul­tū­ros cen­tre;

Ko­vo 11 d.

12.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-čio mi­nė­ji­mas ir kon­cer­tas „Vi­si kar­tu už lais­vę“ Za­pyš­kio lais­va­lai­kio sa­lė­je (da­ly­vaus kul­tū­ros cen­tro mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vai)

Ko­vo 11 d.

12.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Mas­tai­čių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je (da­ly­vaus Al­šė­nų lais­va­lai­kio sa­lės ir pa­grin­di­nės mo­kyk­los mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vai)

Ko­vo 11 d.

11.00 val.

Iš­kil­min­gas vė­lia­vų pa­kė­li­mas Bab­tų mst. centre

Ko­vo 11 d.

11.45 val.

Ko­vo 11-osios šven­ti­nis kon­cer­tas „Dai­na Lie­tu­vai“ Bab­tų kul­tū­ros centre

Ko­vo 11 d.

12.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Dai­nuo­ju Lie­tu­vai“ Van­džio­ga­los lais­va­lai­kio salėje

Ko­vo 11 d.

13.00 val.

Po­pie­tė „Koks bran­gus mū­sų kraš­tas ma­žy­tis” Pa­dau­gu­vos lais­va­lai­kio sa­lė­je. Ja­ni­nos Ži­lins­kie­nės poe­zi­ja, da­ly­vau­ja Liu­čiū­nų, Pa­dau­gu­vos mė­gė­jų me­no kolektyvai

Ko­vo 11d.

14.00 val.

Kon­cer­tas „Aš my­liu Lie­tu­vą” Če­kiš­kės lais­va­lai­kio sa­lė­je (da­ly­vaus Bat­nia­vos folk­lo­ro an­samb­lis „Kark­lė“, vai­kų ka­pe­la „Kark­ly­nė­lis“, Kau­no kraš­to liau­diš­kos dai­nos mo­te­rų an­samb­lis “Šerkš­nas„)

Ko­vo 11d.

14.00 val.

Prie Lais­vės pa­mink­lo La­pė­se – Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas. Ei­se­na su vė­lia­vo­mis nuo se­niū­ni­jos iki La­pių Lais­vės pa­mink­lo. Va­ka­ro­nė La­pių lais­va­lai­kio sa­lė­je su ka­pe­la „Ant ketvirto“

Ko­vo 11d.

16.00 val.

Ku­lau­tu­vos lais­va­lai­kio sa­lė­je – Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas kon­cer­tas „Su mei­le Lie­tu­vai“. Da­ly­vau­ja: Kė­dai­nių par­ap­le­gi­kos aso­sia­ci­jos vo­ka­li­nis an­samb­lis „Al­mė­ja“ ir Rau­dond­va­rio kul­tū­ros cen­tro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Raudonpilis“

Kel­mės r. savivaldybė

Ko­vo 2–12 d.

El­vy­ra­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vių pie­ši­nių par­oda Lupikuose

Ko­vo 6 d.

10.00 val.

Li­te­ra­tū­ri­nė ir moks­lei­vių pie­ši­nių par­oda „Lie­tu­va lais­va“ Pagryžuvyje

Ko­vo 9 d.

10.00 val.

Is­to­ri­nių ži­nių kon­kur­sas Kel­mės ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­viams „Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bei – 25 me­tai“ Kel­mės kraš­to muziejuje

Ko­vo 10 d.

11.00 val.

Ma­ra­to­no Mai­ro­niai – Lau­ga­lis bėgimas

Ko­vo 10 d.

12.00 val.

Mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Kražiuose

Ko­vo 10 d.

13.00 val.

Po­pie­tė „Lie­tu­va, tu ąžuo­lu šla­mėk“ Mockaičiuose

Ko­vo 10 d.

14.00 val.

Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos mu­zi­kos stu­di­jos „O­ber­to­nas“ kon­cer­tas Lioliuose

Ko­vo 10 d.

14.00 val.

Vik­to­ri­na moks­lei­viams „Ką ži­nai apie sa­vo kraš­tą“ Kiaunoriuose

Ko­vo 10 d.

16.00 val.

Mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Tytuvėnuose

Ko­vo 10 d.

18.00 val.

Mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas Šedbaruose

Ko­vo 10 d.

19.00 val.

Mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas „Tau, Lie­tu­va“ Užventyje

Ko­vo 10 d.

19.00 val.

Mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Kles­tėk, že­me Lie­tu­vos“ Vaiguvoje

Ko­vo 11 d.

10.00 val.

Šau­kė­nuo­se, prie „Jū­ros“ tven­ki­nio – ak­ci­ja-bėgimas

Ko­vo 11 d.

12.00 val.

Mi­nė­ji­mas „At­vi­ri lais­vei“ Pakražantyje

Ko­vo 11 d.

12.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas-mi­nė­ji­mas „Ko­vo 11-oji – dva­si­nė vie­ny­bė, ryž­tas ir drą­sa“ Kel­mės kraš­to muziejuje

Ko­vo 11 d.

12.00 val.

Par­odos Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je:

Nuo­trau­kų, do­ku­men­tų ir spau­di­nių „Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rą An­ta­ną Ra­čą prisimenant“

Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus kil­no­ja­mo­ji sten­di­nė par­oda „XIX a. II p. – XX a. pr.

Lie­tu­vos vals­ty­bės po­li­ti­kos, kul­tū­ros, moks­lo, vi­suo­me­nės eli­tas ir jo aplinka“

Klai­pė­dos r. savivaldybė

Ko­vo 8 d.

12.00 val.

Sta­lo te­ni­so tur­ny­ras Ko­vo 11-ajai pa­mi­nė­ti Prie­ku­lės kul­tū­ros centre

Ko­vo 10 d.

14.00 val.

Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­mas End­rie­ja­vo vi­du­ri­nė­je mokykloje

Ko­vo 10 d.

18.00 val.

V. Ma­sals­kio spek­tak­lis Ko­vo 11-osios pro­gai pa­mi­nė­ti Vei­vir­žė­nų kul­tū­ros centre

Ko­vo 10 d.

19.00 val.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mo kon­cer­tas Kre­tin­ga­lės kul­tū­ros cen­tro Pli­kių skyriuje

Ko­vo 11 d.

11.00 val.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Vei­vir­žė­nų kul­tū­ros cen­tro Jud­rė­nų skyriuje

Ko­vo 11 d.

13.00 val.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas ant Ag­luo­nė­nų Au­ku­ro kalno

Ko­vo 11 d.

13.00 val.

Tea­tra­li­zuo­tas kon­cer­tas „Jei Lie­tu­va pra­bil­tų...“ Vė­žai­čių kul­tū­ros centre

Ko­vo 11 d.

13.00 val.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mo kon­cer­tas Kre­tin­ga­lės kul­tū­ros cen­tre. Da­ly­vau­ja Klai­pė­dos ra­jo­no kai­mo kapelos

Ko­vo 11 d.

13.30 val.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Gargž­dų kul­tū­ros cen­tre. Vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių fes­ti­va­lis „Tek sau­le­lė, tek“

Ku­piš­kio r. savivaldybė

Ko­vo 11 d.

10.30 val.

Vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Lau­ry­no Stuo­kos-Gu­ce­vi­čiaus aikš­tė­je, Kupiškyje

Ko­vo 11 d.

11.00 val.

Šv. Mi­šios už Lie­tu­vos žmo­nes, Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­rus Ku­piš­kio Kris­taus į dan­gų žen­gi­mo bažnyčioje

Ko­vo 11 d.

12.30 val.

V. Za­rė­kos kū­ry­bos dar­bų par­odos ati­da­ry­mas Ku­piš­kio kul­tū­ros centras

Ko­vo 11 d.

13.00 val.

Šven­ti­nis mi­nė­ji­mas Ku­piš­kio kul­tū­ros cen­tro di­džio­ji sa­lė­je. Pa­ne­vė­žio kraš­to me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas: šo­kių an­samb­lis „Gran­di­nė­lė“, Nau­ja­mies­čio tau­ti­nių ins­tru­men­tų or­kes­tras „Žilvitis“

Ko­vo 11 d.

13.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės die­nai pa­mi­nė­ti, Su­ba­čiaus kul­tū­ros namuose

Ko­vo 11 d.

13.30 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Sa­la­mies­čio lais­va­lai­kio centre

Ko­vo 11 d.

15.00 val.

Ren­gi­nys „Lais­vei 25-eri “ Ši­mo­nių kul­tū­ros namuose

Pa­lan­gos m. savivaldybė

Ko­vo 10 d.

16.00 val.

Sta­sio Vai­niū­no me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jų kon­cer­tas „Šven­čia­me lais­vę“ St. Vai­niū­no me­no mo­kyk­los sa­lė­je (Mai­ro­nio g. 8)

Ko­vo 11 d.

11.30 val.

Iš­kil­min­gas gė­lių pa­dė­ji­mas prie Jo­no Že­mai­čio-Vy­tau­to ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus paminklų

Ko­vo 11 d.

12.00 val.

Šv. Mi­šios Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je. Da­ly­vau­ja Sta­sio Vai­niū­no me­no mo­kyk­los jau­nu­čių ir jau­nių chorai

Ko­vo 11 d.

13.30 val.

Pa­lan­gos mies­to mo­ki­nių šven­ti­nis kon­cer­tas „Ski­riu Lie­tu­vai“ Se­no­sios gim­na­zi­jos sa­lė­je (Jū­ra­tės g. 13)

Ro­kiš­kio r. savivaldybė

Ko­vo 7 d.

10.30 val.

Ko­vo 11-osios pės­čių­jų žy­gis „Lais­vės var­dan“ Vy­tau­to g., Obeliuose

Ko­vo 11 d.

10.00 val.

Šv. Mi­šios Ro­kiš­kio Šv. Ma­to bažnyčioje

Ko­vo 11 d.

15.00 val.

Šven­ti­niai svei­ki­ni­mai Ro­kiš­kio kul­tū­ros cen­tre. Da­ly­vau­ja RKC ka­me­ri­nis mo­te­rų cho­ras (vad. Gied­ra Mar­ke­vi­čie­nė). Lai­kraš­čio „Gim­ta­sis Ro­kiš­kis“ skai­ty­to­jų iš­rink­tos ME­TŲ RO­KIŠ­KĖ­NĖS ap­do­va­no­ji­mas. Tea­tra­li­zuo­tas lie­tu­viš­kos es­tra­di­nės mu­zi­kos kon­cer­tas RA­DI­JO KLA­SI­KA. Da­ly­vau­ja Vai­da Ge­ny­tė (sop­ra­nas) ir Egi­di­jus Ba­vi­ki­nas (te­no­ras)

Ko­vo 5-26 d.

Spau­di­nių par­oda JUS­TI­NO MAR­CIN­KE­VI­ČIAUS LIE­TU­VA (Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus 85-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms ir Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiui pa­mi­nė­ti) Ro­kiš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Juo­zo Ke­liuo­čio vie­šo­jo­je bibliotekoje

Šiau­lių m. savivaldybė

Ko­vo 8 d.

18.30 val.

Tarp­tau­ti­nis pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­trų fes­ti­va­lis „Gro­ja­me Lie­tu­vai“ Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čio­je (Ge­gu­žių g. 57 )

Ko­vo 10 d.

12.00 val.

Prie mies­to mo­kyk­lų – Šiau­lių mies­to bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų moks­lei­vių ak­ci­ja „Tau­ti­nę gies­mę gie­do­kim kartu“

Ko­vo 10 d.

12.00 val.

Moks­lei­vių žy­gio „11 nuo­trau­kų Lie­tu­vai“ pra­džia skve­re prie Sa­vi­val­dy­bės (Va­sa­rio 16-osios g. 62 ) (15 val. žy­gio pa­bai­ga Šiau­lių aps­kri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, Auš­ros al. 62)

Ko­vo 10 d.

15.00 val.

Kon­cer­tas „No­riu nu­si­lenkt že­mai“, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiui,: ŠU mo­ko­ma­ja­me tea­tre (Vy­tau­to g. 103A)

Ko­vo 10 d.

18.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Ko­vo 11-ąją pa­mi­nė­ki­me kar­tu!“ Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių sky­riu­je (Že­mai­tės g. 102)

Ko­vo 10 d.

18.00 val.

Kon­cer­tas „Ma­no Lie­tu­va“ Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro Rė­ky­vos sky­riu­je (Ener­ge­ti­kų g. 7)

Ko­vo 11 d.

8.30-9.30 val.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ini­ci­juo­ta so­cia­li­nė ak­ci­ja „Dai­nuo­jam Lie­tu­vai“ Šiau­lių ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je (Du­bi­jos g. 26)

Ko­vo 11 d.

10.00 val.

Krep­ši­nio tur­ny­ras „3 x 3“, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Šiau­lių are­no­je (Jo­no Jab­lons­kio g. 16)

Ko­vo 11 d.

11.00 val.

Lie­tu­vos tris­pal­vės žy­gis „Lie­tu­va mū­sų šir­dy­se“ (nuo Šiau­lių are­nos Jo­no Jab­lons­kio g., Til­žės g. į Pri­si­kė­li­mo aikš­tę)

Ko­vo 11 d.

11.00 val.

Šv. Mi­šios. Šv. apaš­ta­lų Pe­tro ir Pa­uliaus ka­ted­ro­je (Auš­ros tak. 3)

Ko­vo 11 d.

11.40 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos bė­gi­mas. Star­tas prie Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės (Va­sa­rio 16-osios g. 62)

Ko­vo 11 d.

12.00 val.

Iiš­kil­min­ga Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja „Lie­tu­va, tė­vy­ne mū­sų!“ Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je. Ak­ci­ja „Lie­tu­vai ir man“

Ko­vo 11 d.

12.30 val.

Šiau­lie­čių bend­ra nuo­trau­ka – fo­tog­ra­fi­jos ak­cia ŠYP­SO­KIS, SAU­LĖS MIES­TE! Pri­si­kė­li­mo aikštėje

Ko­vo 11 d.

13.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Mu­zi­ka Jums“ Šiau­lių kul­tū­ros cen­tre (Auš­ros al. 31)

Ko­vo 11 d.

14.00 val.

Kon­cer­tas „Lie­tu­vos cho­ri­nės mu­zi­kos fon­das“ Šiau­lių ka­me­ri­nė­je sa­lė­je „Po­li­fo­ni­ja“(Auš­ros al. 15)

Ko­vo 11 d.

14.00 val.

Poe­zi­jos po­pie­tė „Dai­nuo­ti – tai už­mirš­ti mir­tį...“ Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cen­tre „Laip­tų ga­le­ri­ja“ (Že­mai­tės g. 83 ). J. Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­les skai­tys Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos tea­tro ak­to­rė Mo­ni­ka Šaltytė

Ko­vo 11 d.

16.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, kon­cer­tų sa­lė­je „Sau­lė“ (Til­žės g. 140)

Ko­vo 11 d.

11−17 val.

Ne­mo­ka­mas par­odų lan­ky­mas Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cen­tre „Laip­tų ga­le­ri­ja“ (Že­mai­tės g. 83)

Ko­vo 11 d.

11-17 val.

Ne­mo­ka­mas eks­po­zi­ci­jų lan­ky­mas Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus pa­da­li­niuo­se: Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je (Ar­chi­tek­tų g. 73), Fo­tog­ra­fi­jos (Vil­niaus g. 140), Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (Vil­niaus g. 174) muziejuose

Tau­ra­gės r. savivaldybė

Ko­vo 8 d.

12.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai, Sar­ti­nin­kų kul­tū­ros namai

Ko­vo 8 d.

14.00 val.

Ko­vo 11-osios – Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas Ku­ni­giš­kių kul­tū­ros na­muo­se. Spek­tak­lio rodymas

Ko­vo 10 d.

12.00 val.

Mi­nė­ji­mas, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai, „Tė­vy­nę Lie­tu­vą tu­riu“ Tau­rų kul­tū­ros na­muo­se, Tau­rų pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, bibliotekoje

Ko­vo 10 d.

16.00 val.

Po­pie­tė–­mi­nė­ji­mas „Tė­vy­nė – tai aš ir tu, tai mes vi­si...“, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai Žy­gai­čių uni­ver­sa­lia­me dau­gia­funk­cia­me centre

Ko­vo 10 d.

17.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas „Švęs­ki­me lais­vę“ Ma­žo­nų kul­tū­ros na­muo­se, kai­mo bend­ruo­me­nė­je „Ma­žo­nų ry­tas“. Ši­la­lės r. Upy­nos kul­tū­ros na­mų sa­vi­veik­li­nin­kų koncertas

Ko­vo 10 d.

17.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas – šven­ti­nis kon­cer­tas „Ku­ria­me Lie­tu­vą da­bar“ Nor­kai­čių tra­di­ci­nių ama­tų ir et­no­kul­tū­ros centre

Ko­vo 10 d.

18.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai Skaud­vi­lės gim­na­zi­jo­je ir Skaud­vi­lės kul­tū­ros namuose

Ko­vo 10 d.

20.00 val.

Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­mas „Sto­vėk kaip sto­vi lais­vė“ Pil­sū­dų kul­tū­ros namuose

Ko­vo 11 d.

10.00 val.

Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­mas Lauk­sar­gių kul­tū­ros na­muo­se, Lauk­sar­gių pa­grin­di­nė­je mokykloje

Ko­vo 11 d.

12.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Tu mums vie­na“ Ba­ta­kių kul­tū­ros na­muo­se, Ei­din­tų bibliotekoje

Ko­vo 11 d.

13.00 val.

Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­mas – šven­ti­nis kon­cer­tas Lo­mių kul­tū­ros namuose

Ko­vo 11 d.

13.00 val.

Po­pie­tė „Ša­le­le, Gim­ti­ne“ , skir­ta pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, Pa­gra­man­čio kul­tū­ros na­muo­se, Pa­gra­man­čio pa­grin­di­nė­je mokykloje

Ko­vo 11 d.

14.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos 25-me­čio pa­mi­nė­ji­mo šven­tė Tau­ra­gės kul­tū­ros rūmuose

Tel­šių r. savivaldybė

Ko­vo 4 d.

15.00 val.

Tryš­kių KC Dai­lės ir di­zai­no stu­di­jos už­siė­mi­mas vai­kams. Te­ma „Ko­vo 11-oji“ Tryš­kių kul­tū­ros cen­tre (Laz­dy­nų Pe­lė­dos g. 20, Tryš­kiai)

Ko­vo 5–31 d.

15.00 val.

Tryš­kių KC di­zai­ne­rės Ri­tos Bal­sie­nės nuo­trau­kų par­oda „Ma­no gim­ta­sis kraš­tas“, skir­ta ko­vo 11-osios at­mi­ni­mui, ga­le­ri­jo­je „Lan­gai“ (Laz­dy­nų Pe­lė­dos g. 2, Tryš­kiai)

Ko­vo 11 d.

13.30 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Var­nių kul­tū­ros centre

Ko­vo 11 d.

12.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­kil­min­gas 25-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Ryš­kė­nų bend­ruo­me­nės parke

Ko­vo 11 d.

18.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas ko­vo 11-ajai pa­mi­nė­ti, Tryš­kių L. Pe­lė­dos vi­du­ri­nės mo­kyk­los ak­tų sa­lė­je (Laz­dy­nų Pe­lė­dos g. 20, Tryš­kiai)

Ko­vo 11 d.

18.00 val.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na „Šau­kiu aš Lie­tu­vą“ Buo­žė­nų bend­ruo­me­nės namuose

Ko­vo 11 d.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Lais­vės spar­nai“. Olim­pia­dų, kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja Tel­šių Že­mai­tės dra­mos tea­tro salėje

Ko­vo 11 d.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas. LR vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja – pi­lie­ti­nė ak­ci­ja. Tel­šiai, Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

Ko­vo 11 d.

„My­lė­kim Lie­tu­vą-sa­vo Tė­vy­nę“ – Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas Ne­va­rė­nų par­api­jos bažnyčioje

Ko­vo 11 d.

Tel­šių r. pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių vo­ka­li­nių an­samb­lių su­ei­ga – kon­cer­tas „Dai­nuo­ja­me ne žo­džiais – šir­di­mi“, skir­tas Ko­vo 11-ąjai, Vieš­vė­nų kul­tū­ros centre

Ko­vo 11 d.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Tau, Lie­tu­va“ De­gai­čių seniūnijoje

Tra­kų r. savivaldybė

Ko­vo 2–10 d.

14.00 val.

Ak­ci­ja „Lie­tu­vai ir man“ – kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės. Pre­zi­den­tės pa­skelb­ta Ko­vo 11-ajai skir­ta ak­ci­ja „Lie­tu­vai ir man“ Tra­kų vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je (Bi­ru­tės g. 44, Tra­kai). Kvie­čia­me pin­ti tris­pal­ves drau­gys­tės apyrankes

Ko­vo 2–31 d.

Li­te­ra­tū­ros par­oda „At­gi­mu­si tau­ta“ Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti Tra­kų vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Vy­tau­to g. 69, Tra­kai)

Ko­vo 2–31 d.

Par­oda „Lie­tu­va Ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­što ženk­luo­se 1990-2015 m.“ Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti Tra­kų vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Vy­tau­to g. 69, Tra­kai)

Ko­vo 2–31 d.

Li­te­ra­tū­ros par­oda „Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės is­to­ri­ja“ Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti Tra­kų ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lent­va­rio fi­lia­le (Fab­ri­ko g. 2, Lent­va­ris)

Ko­vo 10 d.

13.00 val.

Mi­nė­ji­mas „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę!“ Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ry­kan­tų fi­lia­le (Vil­niaus g. 5, Ry­kan­tai) (ren­gi­nys skir­tas vai­kams)

Ko­vo 10 d.

(lai­kas tiks­li­na­mas)

Do­ku­men­ti­nių fil­mų per­žiū­ra: „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“, „Mes bū­sim“, „Ne­ži­no­mi did­vy­riai“­Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lent­va­rio fi­lia­le (Fab­ri­ko g. 2, Lent­va­ris)

Ko­vo 10–31 d.

Spau­di­nių par­oda „Neš­ki­me Lie­tu­vą Sa­vo šir­dy­se“ Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Rū­diš­kių fi­lia­le (Tra­kų g. 40, Rū­diš­kės)

Ko­vo 11 d.

14.00 val.

Po­pie­tė „Kiek ro­vė – ne­iš­ro­vė, kiek sky­nė – ne­nus­ky­nė“ Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Dus­me­nų fi­lia­le (Dus­me­nų g. 3, Dus­me­nų k., Onuš­kio sen.)

Ko­vo 18 d.

(lai­kas tiks­li­na­mas)

Su­si­ti­ki­mas su Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rais R. Ru­dziu ir R. Su­rvi­la Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti Tra­kų vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Vy­tau­to g. 69, Tra­kai)

Uk­mer­gės r. savivaldybė

Ko­vo 6 d.

12.00 val.

Uk­mer­gės An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je – Res­pub­li­ki­nė moks­lei­vių cho­rų šven­tė „Dai­nuo­ju Lie­tu­vą kaip džiaugs­mą“, skir­ta Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai. Jo­je da­ly­vaus 8 moks­lei­vių cho­rai: Bir­žų „Sau­lės“, Prie­nų „Ži­bu­rio„, Tra­kų Vy­tau­to Di­džio­jo, Kė­dai­nių Švie­sio­sios, Uk­mer­gės An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jų, Uk­mer­gės „Ši­lo„, Duks­ty­nos pa­grin­di­nių mo­kyk­lų ir Uk­mer­gės Me­no mo­kyk­los chorai