Nepriklausomybės aikštėje pakelta valstybės vėliava
Sau­sio 13-ąją mi­nint Lie­tu­vos Lais­vės gy­nė­jų die­ną, sos­ti­nės cen­tre pa­kel­ta Vals­ty­bės vėliava

Pu­siau­die­nį Vil­niaus Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je vy­ku­sią iš­kil­min­gą Vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ją ste­bė­jo aukš­čiau­si vals­ty­bės par­ei­gū­nai, par­la­men­to na­riai, už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­tai, sos­ti­nės gy­ven­to­jai bei sve­čiai.

.