Nepriklausomi kandidatai laimėjo prieš VRK
Be na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo ete­rio li­kę ne­prik­lau­so­mai sa­ve iš­si­kė­lę kan­di­da­tai į Sei­mą teis­me lai­mė­jo by­lą prieš agi­ta­ci­nių lai­dų tvar­ką nu­sta­čiu­sią Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją (VRK).

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) iš da­lies ten­ki­no par­la­men­ta­rų Val­do Va­si­liaus­ko, Ari­man­to Dum­čiaus, Vi­sos Ma­ri­jos Čig­rie­jie­nės, Po­vi­lo Urb­šio bei Re­mi­gi­jaus Ačo skun­dą ir įpa­rei­go­jo VRK su­da­ry­ti ga­li­my­bę jiems pa­si­nau­do­ti tei­se ne­mo­ka­mai nau­do­tis Lie­tu­vos na­cio­na­li­niu ra­di­ju ir te­le­vi­zi­ja.

VRK va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas BNS sa­kė, jog jau krei­pė­si į na­cio­na­li­nį trans­liuo­to­ją, kad mi­ni­mi kan­di­da­tai gau­tų sa­vo ra­di­jo ete­rio da­lį. „Anks­čiau įsta­ty­mas apib­rė­žė, kad vien­man­da­ti­nin­kai gau­na pen­kias mi­nu­tes ra­di­jo ete­rio, bet da­bar­ti­nia­me įsta­ty­me to­kio kon­kre­tu­mo nė­ra. Per pa­sku­ti­nius rin­ki­mus mes su­si­dū­rė­me su pra­kti­ka, kai kan­di­da­tai tie­siog ne­at­vyk­da­vo jiems pa­skir­tu lai­ku į ra­di­jo lai­das, jos ne­tu­rė­jo po­pu­lia­ru­mo“, – sa­kė VRK va­do­vas.

Teis­me VRK gy­nė sa­vo po­zi­ci­ją ar­gu­men­tuo­da­ma, kad vien­man­da­ti­nin­kams bu­vo su­da­ry­tos ga­li­my­bės pa­si­sa­ky­ti per ko­mer­ci­nių te­le­vi­zi­jų spe­cia­lias agi­ta­ci­nes lai­das, ta­čiau kan­di­da­tai pa­si­pik­ti­no su­ži­no­ję, kad šios lai­dos bus trans­liuo­ja­mos tik in­ter­ne­to por­ta­luo­se lnkgo.lt, al­fa.lt, You­Tu­be.com, o ne per te­le­vi­zi­ją.

„LVAT spren­di­mas yra pir­mo­ji pa­va­sa­rio kregž­du­tė, kai lai­mė­jo­me, pa­sa­kę, kad (tvar­ka) yra ne­tei­sė­ta. Bet dar yra la­bai daug ne­tie­sos rin­ki­muo­se, ku­rios ne­ga­li­me įro­dy­ti, nes įsta­ty­muo­se taip apib­rėž­ta. Pats Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas pa­žei­džia Kons­ti­tu­ci­jos 55 straips­nį, ne­si­lai­ko­ma, kad rin­ki­mai tu­ri bū­ti vi­suo­ti­ne, ly­gia ir tie­sio­gi­ne rin­ki­mų tei­se. Nie­ko ne­sa­kau apie vien­man­da­ti­nin­kus, bet par­ti­jų są­ra­šai, dau­gia­man­da­tė – pra­ktiš­kai su­ra­šo­mi drau­gai, tam ti­kro­je ter­pė­je pa­tvir­ti­na­mi, ir jie at­ei­na į Sei­mą“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją an­tra­die­nį Sei­me sa­kė A.Dum­čius.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad VRK pa­skel­bus kan­di­da­tus ir kan­di­da­tų są­ra­šus, kan­di­da­tams su­tei­kia­ma tei­sė ne­mo­ka­mai nau­do­tis Lie­tu­vos na­cio­na­li­niu ra­di­ju ir te­le­vi­zi­ja. Lai­dų gra­fi­kas tu­ri bū­ti su­da­ro­mas taip, kad ne­bū­tų pa­žeis­ti ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pai: tarp kan­di­da­tų są­ra­šų dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je; tarp vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų; tarp kan­di­da­tų vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.