Nepilnamečius rūkalius auklėja baudomis
Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams po­li­ci­jos par­ei­gū­nai vis daž­niau ap­si­lan­ko mo­kyk­lų prie­igo­se, kad moks­lei­viai ne­pa­mirš­tų, jog nuo ge­gu­žės Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­jo drau­di­mas as­me­nims iki 18 me­tų rū­ky­ti ir tu­rė­ti rū­ka­lų. Va­sa­rą už jo ne­pai­sy­mą nu­baus­tus pa­žei­dė­jus ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tai skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis.

Pa­gal pa­va­sa­rį Sei­mo pri­im­tas Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­tai­sas, ne­pil­na­me­čiams, ku­rie pri­čium­pa­mi rū­kan­tys ar tu­rin­tys rū­ka­lų, ski­ria­mos bau­dos nuo 14 iki 28 eu­rų (už pa­kar­to­ti­nius nu­si­žen­gi­mus - nuo 28 iki 86 eu­rų). Bau­dos už jau­nes­nių kaip 16 me­tų as­me­nų nu­si­žen­gi­mą ski­ria­mos tė­vams ar­ba glo­bė­jams (rū­pin­to­jams).

Rū­ka­lių nesivaiko

Mi­nė­tas drau­di­mas ne­pil­na­me­čius rū­ka­lius pri­ver­tė tap­ti bent jau at­sar­ges­nius. Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams per per­trau­kas jie ren­ka­si to­kias vie­tas, kur ma­žiau­siai kris­tų į akį pro ša­lį ei­nan­tiems par­ei­gū­nams.

„Ži­no­me to­kias jų bū­ria­vi­mo­si vie­tas ir jo­se vis daž­niau ap­si­lan­ko­me“, - LŽ sa­kė Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vir­ši­nin­kas Rai­mun­das An­ta­na­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, ne­no­rė­da­mi iš­gąs­din­ti rū­kan­čių pa­aug­lių, par­ei­gū­nai juos ap­lan­ko vil­kė­da­mi ci­vi­lių dra­bu­žius, o ne uni­for­mas. Be to, nau­do­ja­ma vaiz­do fik­sa­vi­mo įran­ga, kad pri­rei­kus bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti įro­dy­mus. Mat po­li­ci­nin­kai ne­nu­ma­tę vai­ky­tis eik­les­nių už sa­ve pa­aug­lių. „El­gia­mės kur kas pa­pras­čiau. Su už­fik­suo­tu vaiz­do me­džia­go­je pa­žei­di­mu su­pa­žin­di­na­me mo­kyk­los at­sa­kin­gus dar­buo­to­jus, jie nu­sta­to pa­aug­lių ta­pa­ty­bę, ir šie su­ran­da­mi tie­siog kla­sė­je, daž­nai net ne­spė­ję at­si­kra­ty­ti rū­ka­lų“, - pa­sa­ko­jo R. An­ta­na­vi­čius.

Be pasigailėjimo

Vien Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je par­ei­gū­nai nuo ge­gu­žės mė­ne­sio, kai įsi­ga­lio­jo nau­ja­sis drau­di­mas, su­ra­šė 79 ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lus. Dau­gu­ma įkliu­vu­sių ne­pil­na­me­čių jau bu­vo su­lau­kę 16 me­tų, to­dėl 61 pa­aug­lys tu­rė­jo su­krapš­ty­ti pi­ni­gų bau­dai. Už ki­tus aš­tuo­nio­li­ka nė 16 me­tų ne­su­lau­ku­sių vai­kų bau­das mo­kė­jo jų tė­vai ar glo­bė­jai.

„To­le­ran­ci­jos to­kiais at­ve­jais nė­ra - par­ei­gū­nams pa­sa­ky­ta, kad jo­kių įspė­ji­mų ne­ga­li bū­ti. Bau­dos tu­ri veik­ti kaip pre­ven­ci­jos prie­mo­nė. Jei tik įspė­tu­me, di­de­lė ti­ki­my­bė, kad vai­kai apie tai net tė­vų ne­in­for­muo­tų. Kai pra­de­da­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė tei­se­na, apie ją tė­vams bū­ti­nai pra­ne­ša­ma. Kar­tais net kvie­čia­me juos at­vyk­ti pa­siim­ti ne­pil­na­me­tį iš tos vie­tos, ku­rio­je jį ap­ti­ko­me“, - kal­bė­jo R. An­ta­na­vi­čius.

LŽ kal­bin­ta ma­ri­jam­po­lie­tė pe­da­go­gė, ne­no­rė­ju­si, kad jos var­das bū­tų skel­bia­mas, tei­gė, jog nau­jo­ji nuo­sta­ta su­draus­mi­no ne tik pa­aug­lius, ku­rie mo­kyk­lo­je kar­tais net at­vi­rai de­mons­truo­da­vo tu­rin­tys rū­ka­lų, bet ir jų tė­vus. Mat šie anks­čiau į mo­ky­to­jų pra­ne­ši­mus apie rū­kan­čius vai­kus ne­kreip­da­vo jo­kio dė­me­sio.

Lau­kia mū­šis dėl balkonų

Drau­di­mas ne­pil­na­me­čiams rū­ky­ti ir tu­rė­ti rū­ka­lų - ne pa­sku­ti­nis smū­gis rū­ka­liams. Sei­me bir­že­lį įre­gis­truo­ta pa­tai­sa, ku­ria siū­lo­ma draus­ti rū­ky­ti dau­gia­bu­čių bal­ko­nuo­se. Tai bus jaus an­tras ban­dy­mas įtei­sin­ti šį drau­di­mą, anks­tes­niam par­la­men­ta­rai ne­pri­ta­rė. Nau­jos ini­cia­ty­vos ėmė­si kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las su ke­liais bend­ra­min­čiais.

Lie­tu­vo­je ta­ba­ko ga­mi­nius var­to­ti drau­džia­ma švie­ti­mo, su vai­kais su­si­ju­sio­se so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­go­se, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ir jų te­ri­to­ri­jo­se, dar­bo vie­to­se, esan­čio­se už­da­ro­se pa­tal­po­se. Įmo­nė­se, įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se ga­li bū­ti įreng­tos spe­cia­lios pa­tal­pos, ku­rio­se lei­džia­ma rū­ky­ti. Peš­ti dū­mą drau­džia­ma bend­ro­se gy­ve­na­mo­sio­se, ki­to­se bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se, ku­rio­se ne­rū­kan­tie­ji ga­li bū­ti pri­vers­ti kvė­puo­ti ta­ba­ko dū­mais už­terš­tu oru.

Taip pat drau­džia­ma rū­ky­ti vi­sų rū­šių vie­ša­ja­me trans­por­te ir trans­por­to prie­mo­nių sa­lo­nuo­se, jei­gu juo­se yra as­me­nų iki 18 me­tų ir nėš­čių mo­te­rų, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se, klu­buo­se, dis­ko­te­ko­se, in­ter­ne­to ka­vi­nė­se, lo­ši­mo na­muo­se, au­to­ma­tų ar bin­go sa­lo­nuo­se, ki­to­se lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo įstai­go­se, pa­tal­po­se, ku­rio­se vyks­ta spor­to var­žy­bos ar ki­ti ren­gi­niai, ir ki­to­se žmo­nėms ap­tar­nau­ti skir­to­se pa­tal­po­se, iš­sky­rus spe­cia­liai įreng­tus ci­ga­rų ir pyp­kių klu­bus.

„Su­lau­kia­me vis dau­giau kri­ti­kos ir skun­dų, kad dėl ne­at­sa­kin­go kai­my­nų el­ge­sio žmo­nės ne­tu­ri ga­li­my­bės ap­sau­go­ti sa­vęs ir sa­vo vai­kų nuo pa­sy­vaus rū­ky­mo ke­lia­mo pa­vo­jaus svei­ka­tai. Ta­ba­ko dū­mai daž­nai ir di­de­liais kie­kiais pa­ten­ka į kai­my­nų bu­tus“, - tei­gė pa­tai­sų ini­cia­to­riai.

Įpras­tiems rū­ka­lams nuo lie­pos 3 die­nos yra pri­ly­gin­tos ir elek­tro­ni­nės ci­ga­re­tės.

Aurelijus Veryga/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Siū­lo ženg­ti toliau

Al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko kon­tro­lės koa­li­ci­jos va­do­vas Au­re­li­jus Ve­ry­ga ne­slė­pė pa­si­ten­ki­ni­mo, kad po­li­ti­kai sie­kia įtvir­tin­ti vis nau­jus ri­bo­ji­mus. Jo nuo­mo­ne, rei­kė­tų užd­raus­ti rū­ky­ti ne tik dau­gia­bu­čių bal­ko­nuo­se, bet ir vie­šuo­se ren­gi­niuo­se, nes jų me­tu ne­rū­kan­tie­ji ver­čia­mi kęs­ti ta­ba­ko dū­mų smar­vę.

Be to, pa­sak pa­šne­ko­vo, rei­kė­tų im­tis ir ki­tų pre­ven­ci­jos prie­mo­nių, ma­ži­nan­čių rū­ka­lų var­to­ji­mą. A. Ve­ry­ga mi­nė­jo, jog bū­tų ga­li­ma pa­di­din­ti rū­ka­lams tai­ko­mą ak­ci­zo mo­kes­tį, nu­ma­ty­ti dar griež­tes­nį rek­la­mos ri­bo­ji­mą ar net pe­rė­ji­mą prie bend­ri­nės ta­ba­ko ga­mi­nių pa­kuo­tės. Kar­tu rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti pa­gal­bos tiems, ku­rie no­rė­tų mes­ti rū­ky­ti.

„Spren­di­mai pri­klau­so ir nuo mū­sų su­pra­ti­mo, ir nuo po­li­ti­kų men­ta­li­te­to. Juk dar prieš įve­dant drau­di­mą rū­ky­ti ka­vi­nė­se, ba­ruo­se bei res­to­ra­nuo­se daug kal­bė­ta, kad tai ne­de­mo­kra­tiš­ka, net ap­ri­bo­ja­mos žmo­gaus tei­sės. Ta­čiau nie­ko blo­ga ne­nu­ti­ko. To­dėl tik lai­ko klau­si­mas, ka­da po­li­ti­kai su­bręs nau­jiems po­ky­čiams“, - LŽ kal­bė­jo A. Ve­ry­ga.