Nepilnamečių apsaugos įstatymas - vėl ES institucijų akiratyje
Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ti ri­bo­ji­mai skleis­ti in­for­ma­ci­ją, ku­ria ska­ti­na­ma ki­to­kia nei įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­ta šei­mos samp­ra­ta, vėl at­si­dū­rė Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ins­ti­tu­ci­jų aki­ra­ty­je dėl ga­li­mos sek­sua­li­nių ma­žu­mų dis­kri­mi­na­ci­jos.

Si­tua­ci­jos Lie­tu­vo­je svars­ty­mas įtrauk­tas į Eu­ro­pos Par­la­men­to Pi­lie­čių lais­vių, tei­sin­gu­mo ir vi­daus rei­ka­lų ko­mi­te­to ket­vir­ta­die­nio dar­bot­var­kę. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ku­ri yra ES vyk­do­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja, sa­vo ruo­žtu pra­ne­šė, kad aiš­ki­na­si su Vil­niu­mi, ar to­kie ri­bo­ji­mai ati­tin­ka ES tei­sę.

Ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo ne­igia­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos po­vei­kio įsta­ty­mas nu­ma­to, kad ne­pil­na­me­čiams ken­kia ir tu­ri bū­ti ri­bo­ja­ma to­kia in­for­ma­ci­ja, „ku­ria nie­ki­na­mos šei­mos ver­ty­bės, ska­ti­na­ma ki­to­kia, ne­gu Kons­ti­tu­ci­jo­je ir Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se įtvir­tin­ta, san­tuo­kos su­da­ry­mo ir šei­mos kū­ri­mo samp­ra­ta“.

Gru­pė Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių krei­pė­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, teig­da­mi, kad šis įsta­ty­mas drau­džia su sek­sua­li­nė­mis ma­žu­mo­mis su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją vie­to­se, ku­rios prie­ina­mos ne­pil­na­me­čiams. Po­li­ti­kai taip pat pa­žy­mi, kad re­mian­tis šio įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis te­le­vi­zi­jos at­si­sa­kė trans­liuo­ti so­cia­li­nę rek­la­mą apie sek­sua­li­nes ma­žu­mas.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­sa­kė, kad „pa­lai­ko ry­šius su Lie­tu­vos val­džia, kad iš­siaiš­kin­tų, ar įsta­ty­mas (...) ati­tin­ka Au­dio­vi­zua­li­nių pa­slau­gų di­rek­ty­vą“, lei­džian­čia ri­bo­ti tik to­kią in­for­ma­ci­ją, ku­ri ga­li „rim­tai pa­kenk­ti fi­zi­niam, pro­ti­niam ar mo­ra­li­niam ne­pil­na­me­čių vys­ty­mui­si“.