Nepilnamečio grąžinimo iš Norvegijos klausimas - po 2 savaičių
Ar grą­žin­ti ma­ža­me­čio Gab­rie­liaus B. glo­bos tei­ses jo mo­ti­nai Gra­ži­nai Leš­čins­kie­nei, už vai­ko tei­sių ap­sau­gą at­sa­kin­ga ko­mi­si­ja nu­spręs per ar­ti­miau­sias dvi sa­vai­tes.

Tai BNS an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no G.Leš­čins­kie­nės ad­vo­ka­tė Sand­ra La­to­ti­nai­tė.

Šiuo me­tu Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba „Bar­ne­ver­net“ ma­ža­me­tį yra at­sky­ru­si nuo mo­ti­nos. Tar­ny­ba ko­mi­si­jos pra­šo, kad iš G.Leš­čins­kie­nės bū­tų ati­mtos sep­tyn­me­čio sū­naus glo­bos tei­sės.

Anks­čiau S.La­to­ti­nai­tė LRT ra­di­jui tvir­ti­no, kad vai­ko mo­čiu­tė, pa­de­da­ma Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos, krei­pė­si į Nor­ve­gi­jos tar­ny­bas, kad bū­tų pa­skir­ta glo­bė­ja tuo at­ve­ju, jei glo­bos tei­sės bus ati­mtos iš ma­mos. Ad­vo­ka­tė ta­da tei­gė, kad „ri­zi­ka yra la­bai di­de­lė“, jog glo­bos tei­sės bus ati­mtos po vai­ko pa­gro­bi­mo iš Nor­ve­gi­jo­je pa­skir­tų lai­ki­nų glo­bė­jų.

Ji sa­kė, kad ber­niu­kas iš šei­mos bu­vo pa­im­tas dar pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio 11 die­ną.

„O­fi­cia­lios prie­žas­tys - vai­ko sek­sua­li­zuo­tas el­ge­sys, per­ne­lyg daž­nas vaikš­čio­ji­mas į tua­le­tą, daž­nas ran­kų plo­vi­mas, jų uos­ty­mas, nie­kaip ne­pag­rįs­ti įta­ri­mai, kad vai­kas ga­lė­jo bū­ti sek­sua­liai iš­nau­do­tas, ne­aiš­ki ber­niu­ko ap­lin­ka, ne­aiš­kūs mo­ti­nos dar­bai. Tai yra, kad vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba ne­pa­žįs­ta mo­ti­nos ap­lin­kos - šei­mos, drau­gų. Skir­tin­gos auk­lės, Gab­rie­liaus dė­dės vieš­na­gės pas mo­ti­ną, t.y. sa­vo se­se­rį su­kė­lė įta­ri­mą ir mo­kyk­los pa­kei­ti­mas prieš­in­gai vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos re­ko­men­da­ci­joms“, - nu­ro­dė ad­vo­ka­tė.