Nepilnamečiai nerūkys
Lie­tu­vo­je nuo šiol užd­raus­ta rū­ky­ti ne­pil­na­me­čiams. Jie taip pat ne­ga­lės tu­rė­ti rū­ka­lų.

Sei­mas an­tra­die­nį ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka be dis­ku­si­jų pri­ėmė Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria užd­rau­dė as­me­nims iki 18 me­tų rū­ky­ti ar ki­taip var­to­ti ar tu­rė­ti ta­ba­ko ga­mi­nius. Už ją bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai, o 6 par­la­men­ta­rai su­si­lai­kė.

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las BNS sa­kė, kad pa­tai­sos pri­im­tos sie­kiant ma­žin­ti ne­pil­na­me­čių rū­ky­mą.

„Ne dėl to, kad kaž­kas per­se­kio­tų, kra­ty­tų kup­ri­nes, baus­tų, o dėl­to, kad su­si­for­muo­tų nau­ja tra­di­ci­ja, vi­suo­me­nės ne­pa­kan­tu­mo at­mos­fe­ra jau­nam žmo­gui, ku­ris dar ne­tu­ri tei­sės rū­ky­ti. Tas drau­di­mas su­tei­kia ins­tru­men­tą tiek sa­vi­val­dy­bėms, bend­ruo­me­nėms, tiek po­li­ci­jai ir mo­kyk­loms rei­ka­lau­ti, kad jau­nas žmo­gus ne­rū­ky­tų ir ne­si­ne­šio­tų ci­ga­re­čių. Kol jau­nas žmo­gus ne vi­sai su­si­vo­kia, o sa­vo vy­riš­ku­mą no­ri iš­reikš­ti ne ge­rais dar­bais ar ge­ru moks­lu, o įsi­kan­dęs ci­ga­re­tę, to­kiam jau­nam žmo­gui rei­kia pa­dė­ti su­si­vok­ti “, - tei­gė A.Ma­tu­las.

Bal­suo­jant su­si­lai­kęs li­be­ral­są­jū­die­tis Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius BNS tei­gė, kad to­kių pa­tai­sų ne­bus ga­li­ma įgy­ven­din­ti.

„Po kup­ri­nes lan­džio­ti? Tai tė­vų rei­ka­las. Kai vals­ty­bė pra­de­da kiš­ti na­gus į užan­tį, la­bai na­tū­ra­lus klau­si­mas ky­la - kaip bus tai įgy­ven­din­ta. Kuo tu­ri rū­pin­tis šei­ma ir ar­ti­mie­ji, ma­no­ma, kad pa­si­rū­pins kaž­kas ki­tas, pa­vyz­džiui vals­ty­bė“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­sta­tė bau­das ne­pil­na­me­čiams rū­ka­liams: iki 16 me­tų rū­kan­čių­jų tė­vai bus bau­džia­mi 14-86 eu­rų bau­da, kon­fis­kuo­jant rū­ka­lus, o nuo 16 me­tų - tu­rės su­si­mo­kė­ti pa­tys.

Už ta­ba­ko ga­mi­nių pir­ki­mą ar ki­to­kį jų per­da­vi­mą ne­pil­na­me­čiams bau­dos sie­kia 72-144 eu­rų.

Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­to 2012 me­tais at­lik­tas ty­ri­mas par­odė, kad rū­ky­ti Lie­tu­vo­je pra­de­da­ma vi­du­ti­niš­kai nuo 17 me­tų, o du iš tri­jų 15-64 me­tų am­žiaus gy­ven­to­jų yra nors kar­tą gy­ve­ni­me rū­kę. Nė kar­to ne­ban­džiu­sių­jų rū­ky­ti yra 34 proc.