Nepasitraukusiai ministrei jau ieškoma pamainos
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trei Ri­man­tei Ša­la­še­vi­čiū­tei nu­spren­dus trauk­tis iš par­ei­gų, bet dar ne­pa­si­trau­kus, so­cial­de­mo­kra­tai svars­to, kam ga­lė­tų bū­ti per­leis­tas šis pos­tas. Nors ne­ofi­cia­liai mi­ni­mos ke­lios „bu­din­čios“ pa­var­dės, ne­at­me­ta­ma ti­ki­my­bė, kad ga­li bū­ti ir staig­me­nų.

Per die­ną kul­mi­na­ci­ją pa­sie­ku­si is­to­ri­ja dėl R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pri­si­pa­ži­ni­mo prieš ke­le­rius me­tus me­di­kams da­vus ky­šį bei apie jos kaip liu­dy­to­jos apk­lau­są dėl ko­rup­ci­nių vei­kų Šiau­lių li­go­ni­nė­je kol kas lie­ka be at­omaz­gos. Prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui at­os­to­gau­jant, mi­nis­trės par­ašy­tas at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mas te­be­gu­li jos stal­čiu­je. Vis dėl­to tai ne­truk­do kai ku­riems So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) bi­čiu­liams su­kti gal­vas, kas ga­lė­tų pe­rim­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro port­fe­lį.

Trau­kia­si ne sa­vo valia

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė va­kar sa­kė, kad at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo į Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją kol kas ne­pris­ta­tė, nes po at­os­to­gų į dar­bą tik ki­tą sa­vai­tę grį­šian­tis A. But­ke­vi­čius ne­spė­tų per įsta­ty­mų nu­sta­ty­tą ter­mi­ną at­lik­ti nu­ma­ty­tos pro­ce­dū­ros. Kaip tei­gė mi­nis­trė, par­eiš­ki­me ji nu­ro­dė, kad iš par­ei­gų trau­kia­si vyk­dy­da­ma par­ti­jos po­li­ti­nę va­lią. Ji ma­no, kad prem­je­ras pa­ten­kins pra­šy­mą at­leis­ti iš par­ei­gų, nes apie tai jau yra vie­šai pa­sa­kęs.

Anot R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, dar prieš ku­rį lai­ką ją bu­vo pa­sie­ku­sios ži­nios, esą kai kas LSDP no­ri pa­keis­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trą ir tu­ri nu­ma­tę kon­kre­čias kan­di­da­tū­ras. „Ti­krai ne­no­riu jų įvar­dy­ti. Ži­nau tris pa­var­des, žiū­rė­si­me, ar jos pa­sit­vir­tins, ar ne, ar tai bu­vo tik mū­sų po­kal­biai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je tarp ko­lek­ty­vo na­rių. Ti­krai ne­no­rė­čiau jų pa­sa­ky­ti, nes ofi­cia­liai iš sa­vo par­ti­jos bi­čiu­lių jo­kių pa­var­džių ne­gir­dė­jau“, – aiš­ki­no mi­nis­trė.

Tu­ri kandidatų

Tei­gia­ma, kad LSDP tu­ri dau­giau nei pa­kan­ka­mai žmo­nių, ga­lin­čių pre­ten­duo­ti į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pos­tą. Ne­ofi­cia­liai tarp ga­li­mų pre­ten­den­tų kai ku­rie soc­de­mai mi­ni dar prieš 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mus LSDP še­šė­li­niu svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tru įvar­dy­tą Vil­niaus Šeš­ki­nės po­lik­li­ni­kos va­do­vą Jo­ną Kai­rį, Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rę Al­mą Mon­kaus­kai­tę, svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tru Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio va­do­vau­to­je mi­nis­te­ri­jo­je dir­bu­sį me­di­ką Eri­ką Ma­čiū­ną. Svars­to­ma, kad tarp kan­di­da­tų ga­li at­si­ras­ti Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­čio Ju­liaus Sa­ba­taus­ko pa­var­dė.

Ta­čiau kai ku­rie so­cial­de­mo­kra­tai ne­at­me­ta ti­ki­my­bės, kad į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trus A. But­ke­vi­čius ga­li pa­si­rink­ti ir pa­siū­ly­ti ne­ti­kė­tą kan­di­da­tą. Pa­na­šiai nu­ti­ko 2014 me­tų vi­du­ry­je, kai į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją de­le­ga­vus V. P. And­riu­kai­tį svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės par­ei­gos bu­vo pa­siū­ly­tos R. Ša­la­še­vi­čiū­tei.

Prem­je­ro prerogatyva

LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas tvir­ti­no, kad ofi­cia­liai ga­li­mi kan­di­da­tai į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trus ne­svars­to­mi. „Ši­ta funk­ci­ja yra prem­je­ro. Jam rei­kės dirb­ti ir jis tu­ri pa­si­rink­ti, pa­siū­ly­ti, ap­tar­ti su par­ti­ja, su­de­rin­ti su pre­zi­den­te. Jo­kio ofi­cia­laus bū­si­mų kan­di­da­tų svars­ty­mo ne­ga­li bū­ti dėl ke­le­to prie­žas­čių: pir­ma, R. Ša­la­še­vi­čiū­tė net ne­pa­tei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo raš­to, an­tra, prem­je­ras ga­li ne­pa­ten­kin­ti at­sis­ta­ty­di­ni­mo, o tre­čia, vi­są pro­ce­dū­rą jau iš­var­di­jau. Da­bar tė­ra vie­no ar ki­to bi­čiu­lio pa­mąs­ty­mai, bet ne dau­giau“, – tvir­ti­no jis.

Ar rea­lu, kad A. But­ke­vi­čius ne­pa­ten­kins R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pra­šy­mo at­sis­ta­ty­din­ti, kai įsi­siū­ba­vus skan­da­lui jis iš už­sie­nio pra­ne­šė, jog bū­tų „ge­riau­sia iš­ei­tis, jei mi­nis­trė par­ašy­tų par­eiš­ki­mą“? Anot A. Sy­so, at­sa­ky­mą į šį klau­si­mą „tu­ri tik aukš­čiau­sia­sis“. Kad ir kaip bū­tų, jis pa­ti­ki­no, jog par­ti­jai pa­kaks kom­pe­ten­tin­gų po­li­ti­kų, ga­lin­čių at­si­sės­ti į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro kė­dę. „Sus­kai­čia­vau ke­tu­ris bu­vu­sius svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trus, 8–9 vi­ce­mi­nis­trus. Ti­krai yra ką pa­siū­ly­ti. Tiks­liau, ne­rei­kia nie­ko siū­ly­ti, prem­je­ras pats pui­kiai ži­no mū­sų bi­čiu­lius, ku­rie dir­bo svei­ka­tos sri­ty­je, ir ga­li pa­si­rink­ti ga­li­mą kan­di­da­tą, jei­gu rei­kės“, – sa­kė A. Sy­sas.

Rei­kia ži­no­mo žmogaus

Šian­dien LSDP Svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je klau­si­mas dėl ga­li­mų kan­di­da­tų į mi­nis­trus ne­bus svars­to­mas. „Nes nė­ra prem­je­ro spren­di­mo ir bū­tų ne­ko­rek­tiš­ka mums taip elg­tis prem­je­rui už akių. Tu­ri­me sa­vo dar­bot­var­kę ir jo­je yra ki­ti klau­si­mai, – sa­kė ko­mi­te­to va­do­vė A. Mon­kaus­kai­tė.

Pa­tar­ti A. But­ke­vi­čiui dėl ga­li­mų kan­di­da­tų į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trus LSDP ko­mi­te­tas im­sis, jei bus pa­ten­kin­tas R. Ša­la­še­vi­čiū­tės at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mas. Be to, kaip pri­dū­rė A. Mon­kaus­kai­tė, par­ti­nio ko­mi­te­to bal­sas yra tik pa­ta­ria­ma­sis, 2014 me­tais ieš­kant, kas pa­keis V. P. And­riu­kai­tį, į jo pa­teik­tus siū­ly­mus ne­bu­vo at­siž­velg­ta.

Ne­ofi­cia­lias kal­bas, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pos­tas ga­li bū­ti siū­lo­mas ir jai, A. Mon­kaus­kai­tė įver­ti­no pa­pras­tai: „Gal čia toks juo­kas. Esu la­bai siau­ro spek­tro po­li­ti­kė: pir­mą ka­den­ci­ją dir­bu Sei­me, nie­ka­da ne­su bu­vu­si vyk­do­mo­jo­je val­džio­je. Čia rei­kia ži­no­mo, ma­to­mo žmo­gaus.“

A. Mon­kaus­kai­tė taip pat tei­gė, kad esant rei­ka­lui so­cial­de­mo­kra­tai ne­pris­tigs kan­di­da­tų į mi­nis­trus. Pa­sak jos, vien LSDP Svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­te dir­ba 70 žmo­nių, dau­gu­ma jų – gy­dy­to­jai: do­cen­tai, pro­fe­so­riai, pa­ty­rę va­do­vai ir va­dy­bi­nin­kai. „Ta­čiau, ma­to­te, si­tua­ci­ja yra to­kia, kad žmo­gus į mi­nis­tro pos­tą tu­ri ei­ti ke­liems mė­ne­siams ir per juos ne ka­žin ką ga­lės pa­da­ry­ti. Jis tu­rės pa­si­rink­ti la­bai ne­daug pri­ori­te­tų ir dirb­ti ta kry­ti­mi, nes vis­ko per tiek lai­ko ti­krai ne­ap­žio­si“, – pa­žy­mė­jo ji.