Nepartiškumo skydas S. Skvernelio neišgelbėjo
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pu­san­trų me­tų va­do­va­vęs Sau­lius Skver­ne­lis pos­tą dek­la­ra­vo pa­lik­sian­tis sa­vo no­ru, ta­čiau jaus­da­mas, kad yra ša­li­na­mas.

Va­kar – po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras, šian­dien – mi­nis­tras, ry­toj – be­dar­bis. Dar vi­sai ne­se­niai nie­kas net įsi­vaiz­duo­ti ne­ga­lė­jo to­kio rei­tin­gų ka­ra­liaus S. Skver­ne­lio kar­je­ros vin­gio. Mi­nis­tro pos­tą kai­na­vo su­ža­dė­tu­vės su mi­li­jo­nie­riaus Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), su ku­ria jis ke­ti­na trauk­ti į Sei­mo rin­ki­mus.

Kaip tei­gė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, ne­par­ti­nio sky­du be­si­dangs­tan­tis mi­nis­tras iš anks­to ži­no­jo, kad dėl bi­čiu­lys­tės su LVŽS ga­li lik­ti be kė­dės Vy­riau­sy­bė­je. Ul­ti­ma­mu­mas va­kar bu­vo pa­kar­to­tas – ar­ba trau­kia­si pats, ar­ba tei­ki­mą jį at­leis­ti pre­zi­den­tei nu­neš mi­nis­tras pir­mi­nin­kas. Prieš Ve­ly­kas to­kią pat al­ter­na­ty­vą mi­nis­trui bu­vo su­for­mu­la­vu­si į pos­tą jį de­le­ga­vu­si „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja. At­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą S. Skver­ne­lis va­kar ti­ki­no par­ašy­siąs iš­kart, kai to pa­pra­šy­siąs prem­je­ras. Svar­biau­sias Vy­riau­sy­bės va­do­vo rei­ka­la­vi­mas, kad nau­jo­jo kan­di­da­to į mi­nis­trus mun­du­ras bū­tų be jo­kios dė­mės.

Ne­no­ri po­li­ti­kuo­ti

Apie spren­di­mą trauk­tis S. Skver­ne­lis va­kar pra­ne­šė spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Kar­tu pri­pa­ži­no, kad iš pos­to yra ša­li­na­mas. „E­su ša­li­na­mas. Bet mi­nis­trui pir­mi­nin­kui pa­sa­kiau, kad ne­bū­siu kliu­vi­nys“, – tei­gė jis. S. Skver­ne­lis sa­kė ne­no­rįs da­ly­vau­ti po­li­ti­niuo­se žai­di­muo­se. Pa­sak jo, te­gu tai da­ro tie, ku­riems vi­suo­me­nės, vals­ty­bės in­te­re­sai yra an­tro­je vie­to­je, o svar­biau­sia – par­ti­nis lo­ja­lu­mas ir pa­klus­nu­mas. „Bū­da­mas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru vi­suo­met dir­bau są­ži­nin­gai ir nuo­šir­džiai, pri­ėmiau spren­di­mus, ku­rie ne­bu­vo pri­im­ti ke­le­tą me­tų ar de­šimt­me­čių, pro­ce­sai ju­da į prie­kį, ir ne­abe­jo­ju, kad bus įgy­ven­din­ti. Ne kar­tą sa­kiau, kad ne­bū­siu kliu­vi­niu Vy­riau­sy­bei, jei­gu yra to­kia „po­li­ti­nė kul­tū­ra“, toks par­ti­nis spren­di­mas“, – par­eiš­kė S. Skver­ne­lis. Jis ti­ki­no ne­bė­gan­tis nuo at­sa­ko­my­bės ir pa­brė­žė, kad bu­vo pa­si­ry­žęs tęs­ti dar­bus. „Ta­čiau po šian­die­nos spren­di­mų ne­tu­riu ki­tos iš­ei­ties. Kė­dės ne­si­lai­kau, dėl to to­les­nės ga­li­my­bės dar­buo­tis Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je tie­siog nė­ra. Ša­li­na­mas iš par­ei­gų esu ne už blo­gą dar­bą, trau­kiuo­si ne po skan­da­lų“, – sa­kė mi­nis­tras.

S. Skver­ne­lis pri­si­pa­ži­no ne­ma­tęs prob­le­mos bū­ti mi­nis­tru, kol nė­ra įre­gis­truo­tas kaip kan­di­da­tas į Sei­mą, juo­lab kad į šį pos­tą bu­vo pa­skir­tas ne kaip po­li­ti­kas, o kaip spe­cia­lis­tas. Mi­nis­tras spė­jo, jog to­kiu bū­du no­ri­ma, kad jis „iš­nyk­tų iš vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo“. „Ga­liu pa­sa­ky­ti vi­siems, kad to ne­bus. Kas ži­no, koks ma­no cha­rak­te­ris, tur­būt tuo net ne­abe­jo­ja“, – sa­kė jis. Pos­tą pa­li­kęs mi­nis­tras ke­ti­na bend­rau­ti su žmo­nė­mis, ke­liau­ti ir „ap­lan­ky­ti kiek­vie­ną Lie­tu­vos tro­bą“.

Ieš­kos tarp Sei­mo na­rių

S. Skver­ne­lis vy­lė­si, kad jį pa­keis tin­ka­mas kan­di­da­tas į mi­nis­trus. „Ti­kiuo­si, kad tiek prem­je­ras, tiek pre­zi­den­tė ne­leis, kad par­ti­ja, įta­ria­ma ko­rup­ci­nė­je by­lo­je, ga­lė­tų skir­ti sa­vo at­sto­vą vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru, ku­ris va­do­vau­ja, jei­gu ne­klys­tu, ke­tu­rioms kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­joms ir pen­kioms iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­joms. Ti­kiuo­si, kad bus ras­tas ti­krai iš­min­tin­gas spren­di­mas ir pa­sky­ri­mas bus toks, ku­ris ne­su­kels abe­jo­nių ir grės­mių tiek pra­dė­toms by­loms, tiek dar­bui mi­nis­te­ri­jo­je“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos pre­zi­diu­mas va­kar ap­ta­ri­nė­jo ga­li­mus kan­di­da­tus į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) va­do­vo pos­tą. Tei­gia­ma, kad „tvar­kie­čiai“ grei­čiau­siai rink­sis iš par­ti­jai pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių. Vie­šo­jo­je erd­vė­je mi­ni­mos par­la­men­ta­rų Kęs­to Koms­kio ir Po­vi­lo Gy­lio pa­var­dės. Kal­bė­ta, kad pos­tas bu­vo siū­ly­tas ži­no­mam ad­vo­ka­tui Ri­mui And­ri­kiui, ta­čiau šis esą at­si­sa­kęs. „Per pus­me­tį jo­kių nau­jų dar­bų mi­nis­te­ri­jo­je jau bū­tų ne­beį­ma­no­ma pra­dė­ti, to­dėl svars­tė­me, kad vie­toj S. Skver­ne­lio iki Sei­mo rin­ki­mų bū­tų pro­tin­ga pa­skir­ti po­li­ti­ką. Mū­sų aki­ra­ty­je yra ke­le­tas žmo­nių. Tarp jų – Sei­mo na­rys“, – pra­si­ta­rė va­kar K. Koms­kis.

Kan­di­da­tas – be dėmelės

Prem­je­ras va­kar ti­ki­no pa­lei­siąs S. Skver­ne­lį tik su­lau­kęs „tvar­kie­čių“ pa­siū­ly­mų, kas jį ga­lė­tų pa­keis­ti. „Kai tu­rė­siu kan­di­da­tą, jų („tvar­kie­čių“) de­le­guo­tą, ir kai tas kan­di­da­tas bus pa­ti­krin­tas tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, ta­da bus spren­džia­mas klau­si­mas, nuo ku­rios die­nos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras S. Skver­ne­lis tu­ri pa­lik­ti par­ei­gas ir nuo ta­da jas ei­ti pra­dės nau­jas“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius. Prem­je­ras pri­si­pa­ži­no dar prieš iš­vyk­da­mas į Ki­ni­ją ži­no­jęs, kad S. Skver­ne­lis Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vaus su LVŽS. Šį klau­si­mą jis sa­kė ap­ta­ręs per su­si­ti­ki­mą su LVŽS va­do­vu Ra­mū­nu Kar­baus­kiu ir pa­čiu mi­nis­tru. „Su­si­ta­rė­me, kad apie tai vie­šai bus pra­neš­ta po ba­lan­džio 9 die­nos, kai ofi­cia­liai jau bus ga­li­ma pra­dė­ti vyk­dy­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­ją“, – tei­gė prem­je­ras. Ta­čiau ši ži­nia iš­lin­do pra­ėju­sią sa­vai­tę. A. But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, S. Skver­ne­lis iš anks­to ži­no­jo, kad ga­li tek­ti trauk­tis iš par­ei­gų. Prem­je­ras no­rė­tų, kad mi­nis­tras kė­dės ne­pa­lik­tų bent ba­lan­dį, nes jis tu­ri tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, kvie­ti­mų į svar­bius ren­gi­nius.

Va­kar ry­tą su­si­ti­kęs su „tvar­kie­čių“ ly­de­riu eu­ro­par­la­men­ta­ru Ro­lan­du Pa­ksu prem­je­ras tvir­ti­no pir­miau­sia pa­pra­šęs jam raš­tu pa­teik­ti par­ti­jos pre­zi­diu­mo spren­di­mą dėl mi­nis­tro at­šau­ki­mo. Be to, pa­brė­žė ne­sąs nu­si­tei­kęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas pa­ves­ti ku­riam nors iš ka­bi­ne­to na­rių. Apie ga­li­mus kan­di­da­tus į mi­nis­te­ri­jos va­do­vo pos­tą A. But­ke­vi­čius sa­kė su R.Pa­ksu dar ne­kal­bė­jęs. „Kan­di­da­tas bus pa­teik­tas toks, koks man tiks. Jis bus at­rink­tas la­bai at­sa­kin­gai, su kan­di­da­tu bus la­bai at­vi­ri po­kal­biai, tu­rės bū­ti aiš­kiai su­pras­ta, kad į jo­kias by­las mi­nis­tras ne­ga­li kiš­tis“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, ar ne­ma­to prob­le­mos, kad vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą teiks par­ti­ja, ku­riai pa­teik­ti įta­ri­mai.

Pa­vo­jus pra­ding­ti

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­riaus Min­dau­go Jur­ky­no tei­gi­mu, bū­da­mas mi­nis­tru S. Skver­ne­lis tu­rė­jo kur kas di­des­nių ga­li­my­bių bū­ti ma­to­mas ir reikš­tis vie­šu­mo­je. „Da­bar jo ga­li­my­bės tam­pa men­kes­nės, ad­mi­nis­tra­ci­nių re­sur­sų jis ne­tu­ri. Ky­la di­de­lis pa­vo­jus, kad jis nu­grims į po­li­ti­nę už­marš­tį, kaip tai įvy­ko ne su vie­nu la­bai po­pu­lia­riu po­li­ti­ku. Ne­bū­nant val­džios pos­te, ži­niask­lai­dos ram­pų švie­so­je, ga­li­my­bė bū­ti ma­to­mam per vie­šuo­sius ry­šius ge­ro­kai su­ma­žė­ja“, – LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas.

Jis spė­jo, kad ras­ti „tvar­kie­čiams“ tin­ka­mą kan­di­da­tą ne­bus pa­pras­ta, nes bū­ti mi­nis­tru vos še­šis mė­ne­sius su­tiks ne kiek­vie­nas „Ne­bent šis as­muo bus iš „Tvar­kos ir Tei­sin­gu­mo“ ir bū­da­mas mi­nis­tru už­siims par­ti­jos rek­la­ma“, – pa­žy­mė­jo M. Jur­ky­nas.

Po­li­to­lo­gas ne­ma­no, kad S. Skver­ne­lio at­lei­di­mui prieš­ta­rau­tų pre­zi­den­tū­ra. Pa­sak M. Jur­ky­no, mi­nis­tras ne kar­tą kai ku­riais klau­si­mais yra ne­su­ti­kęs su pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės nuo­mo­ne. „Ma­nau, kad pre­zi­den­tė ti­krai ne­liū­dės. Juo­lab tu­rint gal­vo­je aukš­tus S. Skver­ne­lio rei­tin­gus“, – pa­brė­žė po­li­to­lo­gas. Mi­nis­tro vie­to­je jis sa­kė ne­bū­tų dek­la­ra­vęs „jo­kių sa­vo po­li­ti­nių no­rų“, o „la­bai ra­miai su ko­kiais nors so­cial­de­mo­kra­tais prieš pat rin­ki­mus“ iš­reiš­kęs no­rą bū­ti jų at­sto­vau­ja­mas. „Tuo­met bū­tų bu­vę kur kas dau­giau šan­sų į po­li­ti­ką jo­ti žir­gu. Da­bar S. Skver­ne­lio ga­li­my­bės nė­ra la­bai di­de­lės. Ir net jei LVŽS pa­teks į Sei­mą, tai bus vie­na ma­žes­nių frak­ci­jų, ir jos ga­li­my­bės ką nors da­ry­ti po­li­ti­ko­je bus men­kos“, – tei­gė M. Jur­ky­nas.

. . .

Sau­liaus Skver­ne­lio biog­ra­fi­ja

Lie­pos mė­ne­sį 46-erių su­lauk­sian­tis S. Skver­ne­lis gi­mė Kau­ne. Bai­gė Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to au­to­mo­bi­lių ir au­toū­kio spe­cia­ly­bės moks­lus, taip pat M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ma­gis­tran­tū­ros stu­di­jų ad­mi­nis­tra­ci­nės tei­sės prog­ra­mą. Dir­bo Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je, Tra­kų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bo­je, Eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos Ke­lių pa­tru­lių rink­ti­nė­je, Lie­tu­vos po­li­ci­jos es­kor­ta­vi­mo rink­ti­nė­je. 2005 me­tais ta­po Lie­tu­vos po­li­ci­jos eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos vir­ši­nin­ku. Po tre­jų me­tų S. Skver­ne­lis bu­vo pa­skir­tas po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­ju, nuo 2011 me­tų ko­vo – po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru. 2014-ųjų lap­kri­čio 11 die­ną ta­po vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru. Mo­ka ang­lų, ru­sų ir len­kų kal­bas. Ve­dęs, su žmo­na au­gi­na du­krą.