Nepanaudota 112 tūkst. eurų, skirtų pedagogams išleisti į pensiją
Sa­vi­val­dy­bės grą­ži­no į biu­dže­tą 112 tūkst. eu­rų, skir­tų iš­mo­koms pen­si­nio am­žiaus pe­da­go­gams, no­rin­tiems iš­ei­ti į už­tar­nau­tą poil­sį, pra­ne­šė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM).

Pa­gal sa­vi­val­dy­bių pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, spe­cia­liai su­kur­to pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­sių pe­da­go­gų iš­ei­ti­nių iš­mo­kų fon­do lė­šo­mis 2015 me­tais pla­na­vo pa­si­nau­do­ti per 900 mo­ky­to­jų, tam bu­vo skir­ta per 1,7 mln. eu­rų.

Šie­met šis fon­das pa­di­din­tas 1,5 mln. eu­rų. Tam iš vi­so nu­ma­ty­ta 3,2 mln. eu­rų.

Kar­tu su so­cia­li­niais par­tne­riais su­tar­ta, kad iš­ei­ti­nės iš­mo­kos bū­tų skir­tos tiems bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mo­ky­to­jams, ku­rie jau tu­ri įgi­ję tei­sę į se­nat­vės pen­si­ją ir pa­tys ap­sisp­ren­džia iš­ei­ti į pen­si­ją, kai dar­bo su­tar­tys nu­trau­kia­mos ša­lių su­si­ta­ri­mu. Iš­ei­ti­nės iš­mo­kos dy­dis yra nuo dvie­jų iki še­šių dar­buo­to­jo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, pri­klau­so­mai nuo jo dar­bo sta­žo to­je dar­bo­vie­tė­je.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se dir­ba 36 tūkst. pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se – apie 12 tūks­tan­čių.

Mo­ky­to­jų am­žiaus vi­dur­kis – 48 me­tai.

Dau­giau kaip 3 proc. pe­da­go­gų yra iki 29 me­tų, 29 proc. – 30–44 me­tų, 55 proc. – 45–59 me­tų. Mo­ky­to­jų, ku­riems 60 ir dau­giau me­tų, su­da­ro be­veik 12 proc. vi­sų dir­ban­čių mo­ky­to­jų.

Mo­ki­nių skai­čius kas­met ma­žė­ja ke­liais pro­cen­tais, ati­tin­ka­mai ma­žė­ja mo­ky­to­jų krū­viai. Treč­da­lis pe­da­go­gų ne­tu­ri pa­kan­ka­mo dar­bo krū­vio.

Šiuo me­tu vi­du­ti­niš­kai vie­nam Lie­tu­vos mo­kyk­lo­je dir­ban­čiam mo­ky­to­jui ten­ka 11 mo­ki­nių.

Vi­du­ti­niš­kai ma­žos kai­mo pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jas mo­ko pen­kis mo­ki­nius.