Nepalaiko siūlymo drausti viešai dėvėti burkas
Par­la­men­ti­nių par­ti­jų ly­de­riai ne­pri­ta­ria Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko „dar­bie­čio“ Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko siū­ly­mui draus­ti vie­šai dė­vė­ti mu­sul­mo­niš­kas bur­kas.

Ak­tua­les­nis klau­si­mas už mu­sul­mo­niš­kų bur­kų dė­vė­ji­mą vie­šai yra pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ja, sa­ko prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Taip jis ko­men­ta­vo Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko siū­ly­mą užd­raus­ti bur­kas dė­vė­ti vie­šai, Lie­tu­vai ren­gian­tis nuo ki­tų me­tų pri­im­ti ke­lis šim­tus pa­bė­gė­lių iš Ar­ti­mų­jų Rytų

„Šiuo me­tu ak­tua­liau­sias klau­si­mas yra, kaip ap­gy­ven­din­ti pa­bė­gė­lius Lie­tu­vo­je, kaip pa­dė­ti jiems įsi­kur­ti. Jei lai­kui bė­gant kils ki­to­kių klau­si­mų, jie bus spren­džia­mi“, – mi­nis­tro pir­mi­nin­ko ko­men­ta­rą BNS per­da­vė jo at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė – Laz­daus­kie­nė.

A.But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bės spren­di­mai pri­ima­mi „at­siž­vel­giant į tarp­tau­ti­nius Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mus žmo­gaus tei­sių ir bei re­li­gi­nės lais­vės sri­ty­je“.

Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis sa­ko esąs „ge­ro­kai nu­ste­bin­tas šiuo A.Pa­ulaus­ko par­eiš­ki­mu, nes ta­me nė­ra jo­kios di­de­lio mas­to prob­le­mos“.

„Ger­biu kiek­vie­no ti­kė­ji­mo at­sto­vus ir jų įpro­čius, toks da­ly­kas ga­lė­tų tik dar la­biau su­er­zin­ti ar­ba pa­de­mons­truo­ti ne­pa­gar­bą vie­no ar ki­to ti­kė­ji­mo žmo­nių at­žvil­giu. Lie­tu­va tu­rė­tų bū­ti to­le­ran­tiš­ka, mo­der­ni ir at­vi­ra vi­sų re­li­gi­jų žmo­nėms“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė E.Ma­siu­lis.

„Mes Sei­me bal­suo­tu­me prieš“, – pri­dū­rė jis.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ber­na­to­nis BNS tei­gė, kad jo va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja pa­lai­ky­tų bur­kų dė­vė­ji­mo drau­di­mą tik tuo at­ve­ju, jei­gu „ši prob­le­ma tap­tų ak­tua­li“. Mi­nis­tro tei­gi­mu, bur­kų dė­vė­ji­mas pa­žei­džia pa­čių mo­te­rų lais­ves ir tei­ses.

„Siū­lau vi­siems pa­siž­val­gy­ti po Vil­niaus, Kau­no ar Klai­pė­dos gat­ves ir pa­tiems įsi­ti­kin­ti, kiek mū­sų ša­ly­je yra mo­te­rų su vei­do ap­dan­ga­lais. Man dar ne­te­ko su­tik­ti. Ta­čiau jei­gu ši prob­le­ma tap­tų ak­tua­li, ma­nau, kad Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­lai­ky­tų to­kių ap­dan­ga­lų drau­di­mą, nes tai pa­žei­džia mo­te­rų tei­ses ir lais­ves“, – mi­nis­tro ko­men­ta­rą BNS per­da­vė jo pa­ta­rė­jas Ser­ge­jus Ti­cho­mi­ro­vas.

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis A.Pa­ulaus­ko siū­ly­mą ver­ti­na „kaip vi­siš­kai po­pu­lis­ti­nį“.

„Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja užuot at­sa­kin­gai par­en­gu­si pri­ima­mų pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos pla­ną, dis­ku­si­ją ir vi­suo­me­nės dė­me­sį nuo ne­at­lik­tų na­mų dar­bų no­ri nu­kreip­ti į ti­krai ne pir­mos svar­bos klau­si­mus“, – sa­kė G.Lands­ber­gis. Jo ko­men­ta­rą BNS per­da­vė eu­ro­par­la­men­ta­ro biu­ro va­do­vas Jo­nas Su­rvi­la.

Jo tei­gi­mu, kon­ser­va­to­riai pir­miau­sia at­sa­ky­mų lau­kia iš Vy­riau­sy­bės ir val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vų, ar yra par­eng­ta prog­ra­ma, kaip pa­bė­gė­liai bus mo­ko­mi lie­tu­vių kal­bos, kaip bus in­teg­ruo­ja­mi į Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mą ir į dar­bo rin­ką, kaip bus su­pa­žin­di­na­mi su Lie­tu­vos kul­tū­ra ir tra­di­ci­jo­mis.

„No­ras pra­dė­ti dis­ku­si­ją ne nuo šių es­mi­nių klau­si­mų, o nuo bur­kų ne­šio­ji­mo, ro­do ne­iš­ma­ny­mą bei ne­pa­si­ren­gi­mą im­tis rea­lios in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mos“, – par­eiš­kė kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas nu­ro­dė, kad Lie­tu­vo­je yra di­des­nių prob­le­mų, nei re­li­gi­nių ma­žu­mų ap­ran­gos klau­si­mai. Vis dėl­to jis tei­gė ger­bian­tis ki­tų re­li­gi­jų tra­di­ci­jas ir ne­pri­ta­rė siū­ly­mui draus­ti bur­kas dė­vė­ti vie­šai.

„Aš ma­nau, kad tai yra tra­di­ci­nis dra­bu­žis, tra­di­ci­jas rei­kia gerb­ti ir ko­dėl da­bar rei­kė­tų kaž­kam kaž­ką draus­ti?“ – BNS sa­kė R.Pa­ksas.

Eu­ro­pos Par­la­men­te dir­ban­tis Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) ly­de­ris Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis taip pat ne­pri­ta­rė ini­cia­ty­vai užd­raus­ti dė­vė­ti mi­nė­tą mu­sul­mo­niš­ką dra­bu­žį.

„Tai yra de­mons­tra­vi­mas įsi­ti­ki­ni­mų, sa­vo ti­kė­ji­mo. Aš ma­nau, kad tai yra ne­są­mo­nė užd­raus­ti. Aš ne­pri­ta­riu drau­di­mams“, – BNS sa­kė V.To­ma­ševs­kis, A.Pa­ulaus­ko ini­cia­ty­vą pa­va­di­nęs „bol­še­viz­mu“.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad kol kas anks­ti kal­bė­ti apie ga­li­mą mu­sul­mo­niš­kų bur­kų drau­di­mą, į Lie­tu­vą at­vy­kus šim­tams pa­bė­gė­lų.

Ko­men­tuo­da­mas par­la­men­ta­ro Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko siū­ly­mą užd­raus­ti vie­šai dė­vė­ti vei­dą den­gian­čias skrais­tes, mi­nis­tras tei­gė, kad si­tua­ci­ja pri­klau­sys nuo at­vy­kė­lių no­ro in­teg­ruo­tis Lie­tu­vo­je.

„Ko ge­ro, dar kiek per anks­ti kal­bė­ti apie ga­li­mus drau­di­mus ir pa­na­šius da­ly­kus, jei tai sie­ja­me su prie­globs­čio pra­šy­to­jais, ku­riuos pri­ims Lie­tu­va. Šian­dien dar ne­ži­no­me, ko­kio ti­kė­ji­mo žmo­nės at­vyks ir ki­tų niuan­sų. Bet ko­kiu at­ve­ju pri­tar­čiau A.Pa­ulaus­kui dėl vie­šo­jo ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo: mums tai ti­krai svar­bu, tai pri­ori­te­tas. Ti­kiuo­si, kad pri­rei­kus mums pa­vyks ras­ti ba­lan­są tarp sau­gu­mo ir žmo­gaus tei­sių“, – tei­gė mi­nis­tras.

„Taip pat ti­kiuo­si, kad žmo­nės, ku­riuos mes pri­im­si­me, pa­tys no­rės kuo grei­čiau ir pa­pras­čiau in­teg­ruo­tis į mū­sų bend­ruo­me­nę, pri­ims mums įpras­tas el­ge­sio bei ki­tas nor­mas, tai­syk­les, gy­ve­ni­mo bū­dą. Jei jie va­do­vau­sis to­kiu po­žiū­riu, įsta­ty­miš­kai ne­rei­kės re­gu­liuo­ti nei ap­ran­gos de­ta­lių, nei ki­tų da­ly­kų“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

A.Pa­ulaus­kas anks­čiau ket­vir­ta­die­nį BNS pa­tvir­ti­no, kad siū­lys užd­raus­ti mu­sul­mo­niš­kai bur­kas ne­šio­ti vie­šai, jei­gu to ne­pa­da­rys Vy­riau­sy­bė. Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, šių tra­di­ci­nių dra­bu­žių ne­šio­ji­mas vie­šai ga­li kel­ti grės­mę vie­ša­jam sau­gu­mui, nes bur­kos yra už­da­ri dra­bu­žiai, jas dė­vin­tys as­me­nys tam­pa ne­at­pa­žįs­ta­mi.

Sei­mo na­rys taip pat ra­gi­na dis­ku­tuo­ti, ar mu­sul­mo­nai Lie­tu­vo­je re­li­gi­nes apei­gas ga­lė­tų at­lik­ti vi­sur, ar tik kon­kre­čio­se nu­ro­dy­to­se vie­to­se.

Žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tai kri­ti­kuo­ja ini­cia­ty­vą, sa­ky­da­mi, kad ji tik ska­tin­tų ne­igia­mą vi­suo­me­nės nu­sis­ta­ty­mą ir kliu­dy­tų in­teg­ra­ci­jai.

Lie­tu­va per dve­jus me­tus ža­da pri­im­ti 325 mig­ran­tus iš įvai­rių ša­lių, dau­gu­ma iš jų tur­būt bus si­rai. Pir­mie­ji pa­bė­gė­liai į Lie­tu­vą tu­rė­tų at­vyk­ti ki­tų me­tų pra­džio­je.

Pa­si­da­ly­ti pa­bė­gė­lių naš­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­de­riai su­ta­rė po to, kai ban­dy­da­mi pa­tek­ti į Eu­ro­pą Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­do tūks­tan­čiai žmo­nių iš Af­ri­kos ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų.

2011 me­tų gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je gy­ve­no per 2700 mu­sul­mo­nų su­ni­tų.