Nepaisant nuogąstavimų, Lietuvos technikos bibliotekos nebeliks
Vy­riau­sy­bė po­sė­dy­je tre­čia­die­nį pri­ta­rė Lie­tu­vos tech­ni­kos bib­lio­te­kos reor­ga­ni­za­vi­mui. Lie­tu­vos tech­ni­kos bib­lio­te­ka bus pri­jung­ta prie Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos. Pla­nuo­ja­ma, kad dėl reor­ga­ni­za­ci­jos bus at­leis­ti 42 dar­buo­to­jai.

Nuo 1957 me­tų vei­kian­čios Lie­tu­vos tech­ni­kos bib­lio­te­kos (LTB) fon­dai bus per­duo­ti Ka­ro aka­de­mi­jos bib­lio­te­kai ir ki­toms bib­lio­te­koms, da­lį do­ku­men­tų nu­ma­to­ma nu­ra­šy­ti.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) aiš­ki­na, kad dėl per­so­na­lo op­ti­mi­za­vi­mo nu­ma­to­ma su­tau­py­ti apie 0,5 mln. eu­rų per me­tus, dėl fi­lia­lų ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gų at­si­sa­ky­mo – apie 12,6 tūkst. eu­rų per me­tus.

Kaip anks­čiau ra­šė LŽ, ne vi­si to­kio­mis per­mai­no­mis pa­ten­kin­ti. LTB Dar­bo ko­lek­ty­vo ta­ry­ba raš­tu krei­pė­si į val­džios at­sto­vus ir tei­gė, jog leng­va ran­ka nai­ki­na­ma di­džiau­sia ša­lies spe­cia­lio­ji bib­lio­te­ka pra­ran­da ke­lias­de­šimt me­tų kaup­tus fon­dus ir uni­ka­lias tiks­li­nių in­for­ma­ci­jos var­to­to­jų gru­pes.

„LTB ko­lek­ty­vas nuo­gąs­tau­ja, kad šie­met 60-me­tį šven­čian­ti bib­lio­te­ka yra lik­vi­duo­ja­ma. Ji pra­ran­da ne tik sa­vo sta­tu­są, bet ir il­gus me­tus komp­lek­tuo­ja­mus fon­dus“, – teig­ta laiš­ke at­sa­kin­giems par­ei­gū­nams.

Iki 2015-ųjų bib­lio­te­ka pri­klau­sė Vals­ty­bi­niam pa­ten­tų biu­rui, o tais me­tais Vy­riau­sy­bė jos stei­gė­jo sta­tu­są su­tei­kė KAM. 2016 me­tų pra­džio­je, kaip ra­šo LTB ko­lek­ty­vas, pra­si­dė­jo di­dy­sis virs­mas: bu­vo reor­ga­ni­zuo­ti sky­riai, da­lis jų funk­ci­jų per­duo­ta mi­nis­te­ri­jai, at­leis­ta dar­buo­to­jų.

„Vi­sa tai su­pra­to­me kaip lo­giš­ką veik­los op­ti­mi­za­vi­mo bū­ti­ny­bę. Ta­čiau no­ri­me pa­brėž­ti akis ba­dan­čią šio LTB per­da­vi­mo KAM ap­lin­ky­bę – LTB per­duo­ta šiai ži­ny­bai pa­gal te­ri­to­ri­nį pri­nci­pą, ži­ny­bai, su­in­te­re­suo­tai už­val­dy­ti LTB pa­sta­tus, su­da­ran­čius vien­ti­są se­na­mies­čio pa­sta­tų kvar­ta­lą su KAM“, – ra­šo­ma bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų krei­pi­me­si.

Ja­me sa­ko­ma, kad KAM va­do­vy­bė dar 2012 me­tais krei­pė­si į LTB siū­ly­da­ma par­ūpin­ti bib­lio­te­kai tin­ka­mas pa­tal­pas ir per­leis­ti esa­mas pa­ti­kė­ji­mo tei­se. Ta­čiau tą­syk to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko.