Nenagrinės kalinčio musulmono skundo dėl sąlygų melstis
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Lo­ba­čevs­ky­tė at­si­sa­kė nag­ri­nė­ti ka­li­nio mu­sul­mo­no skun­dą dėl var­žo­mos re­li­gi­jos lais­vės ir ne­su­da­ro­mų są­ly­gų mels­tis Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se – at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je. 

Ka­li­nys skun­dą par­ašė tuo me­tu, kai at­li­ko nuo­bau­dą kar­ce­ry­je (ka­me­rų ti­po pa­tal­po­se), t. y., bu­vo nu­si­žen­gęs baus­mės at­li­ki­mo tvar­kai. Kon­tro­lie­rė nu­sta­tė, jog nė­ra pa­kan­ka­mo pa­grin­do da­ry­ti prie­lai­dą, jog as­muo pa­tai­sos na­muo­se bu­vo dis­kri­mi­nuo­ja­mas dėl sa­vo re­li­gi­jos ar ki­tų pa­grin­dų, ra­šo­ma Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

Įka­lin­tas as­muo skun­dė­si, jog jam ne­su­da­ro­mos są­ly­gos mels­tis 5 kar­tus per die­ną. Nu­ro­do­ma, kad ka­me­ro­je lais­vo plo­to at­lik­ti mal­dą tė­ra 1 kvad­ra­ti­nis me­tras (1,30 m. x 0,70 m.). Skun­dus par­ašęs as­muo tei­gia no­rin­tis ka­me­ro­je mels­tis, at­si­su­kęs į pie­try­čių pu­sę, ta­čiau ra­šo, jog to­je pu­sė­je yra „sky­lė, kur at­lie­ka­mi gam­ti­niai rei­ka­lai“. Taip pat nu­ro­do­ma, jog, „at­lie­kant gam­ti­nius rei­ka­lus, pro lan­gą du­ry­se ga­li­ma vis­ką kuo pui­kiau­siai ste­bė­ti, o mu­sul­mo­nams nė­ra pri­im­ti­na, tie­siog drau­džia­ma, ro­dy­ti ir ste­bė­ti in­ty­mias vie­tas“.

Kiek anks­čiau šiais me­tais tas pats ka­li­nys skun­dė­si Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bai dėl to, jog ne­ga­li įka­li­ni­mo įstai­go­je mai­tin­tis pa­gal re­li­gi­jos rei­ka­la­vi­mus. Ta­da ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė krei­pė­si į Ka­lė­ji­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rių ir siū­lė nu­teis­tuo­sius mai­tin­ti kiek įma­no­ma pa­gal jų re­li­gi­nius įsi­ti­ki­ni­mus.

Pa­žy­mė­ti­na, kad, re­mian­tis Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo pra­kti­ka, įka­li­ni­mo įstai­go­se ga­li bū­ti pa­tei­si­na­mi pla­tes­ni ap­ri­bo­ji­mai nei lais­vė­je esan­čių as­me­nų at­žvil­giu. Šias tei­ses taip pat ri­bo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ja, Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­sas, Pa­tai­sos įstai­gų vi­daus tai­syk­lės ir ki­ti tei­sės ak­tai.

Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mas tai­ko­mas dar­bo san­ty­kių, švie­ti­mo ir moks­lo bei pre­kių ir pa­slau­gų sri­ty­se, taip pat vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų lei­džia­miems tei­sės ak­tams.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė A. Lo­ba­čevs­ky­tė tei­gia: „At­si­sa­kė­me nag­ri­nė­ti skun­dą, nes skun­de nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių ty­ri­mas ne­pris­kir­tas ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus kom­pe­ten­ci­jai. Bet tai ne­ap­ri­bo­ja as­mens ga­li­my­bės gin­ti sa­vo tei­ses teis­me“.