Nemokami pasai nuo okupacijos nukentėjusiems asmenims – Vyriausybė tam pritaria
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė siū­ly­mui re­zis­ten­ci­jos da­ly­vius, ku­rie tu­ri ka­rio sa­va­no­rio ar lais­vės ko­vų da­ly­vio tei­si­nį sta­tu­są, taip pat po­li­ti­nius ka­li­nius bei trem­ti­nius at­leis­ti nuo vals­ty­bės rink­lia­vos už ta­pa­ty­bės kor­te­lės ar­ba pa­so iš­da­vi­mą ar kei­ti­mą, lei­di­mo gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, as­mens be pi­lie­ty­bės ke­lio­nės do­ku­men­to bei vi­zos iš­da­vi­mą ir pra­tę­si­mą.

Tai numatančias Rinkliavų ir Konsulinio įstatymų pataisas pateikė Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėniėnė. Iki šiol minimos mokestinės lengvatos taikomos tik piliečiams, kurie turi nuo okupacijų nukentėjusio-represuoto asmens teisinį statusą.

Be kita ko, Vyriausybė pasiūlė šias lengvatas taikyti ir buvusiems beglobiams vaikams, Afganistano karo dalyviams bei kitiems nukentėjusiems asmenims.

Jei visoms nuostatoms pritartų Seimas, mokestinių lengvatų gavėjų padaugėtų nuo 34 iki 58 tūkstančių asmenų, teigia Vyriausybė. Per metus iš biudžeto tam reikėtų skirti nuo 77 iki 150 tūkstančių eurų.