Nemokama teisine pagalba galės pasinaudoti daugiau gyventojų
Pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės ap­mo­ka­mu ad­vo­ka­tu ga­lės dau­giau ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų – nuo sau­sio pra­džios pa­di­din­tas pa­ja­mų ir tur­to ly­gis ne­mo­ka­mai tei­si­nei pa­gal­bai gau­ti.

Vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­ma pa­gal­ba ga­li pa­si­nau­do­ti as­me­nys, ku­rie ne­vir­ši­ja nu­sta­ty­to pa­ja­mų ir tur­to ly­gio. Jei­gu as­mens pa­ja­mos ir tur­tas ne­vir­ši­ja pir­mo­jo fi­nan­sa­vi­mo ly­gio, vals­ty­bė kom­pen­suo­ja vi­sas iš­lai­das, žmo­gui pa­slau­gos vi­siš­kai nie­ko ne­kai­nuo­ja, jei­gu ne­vir­ši­ja an­tro­jo ly­gio – vals­ty­bė kom­pen­suo­ja 50 proc. iš­lai­dų. Pa­ja­mų ly­giui nu­sta­ty­ti ver­ti­na­mos as­mens pa­ja­mos ir tu­ri­mų iš­lai­ky­ti­nių skai­čius.

Šie­met ne­mo­ka­mą vals­ty­bės pa­gal­bą as­muo ga­lės gau­ti, jei­gu jo pa­ja­mos per me­tus ne­vir­ši­ja 3500 eu­rų (iki šiol šis skai­čius bu­vo 2925). Jei­gu as­muo tu­ri vie­ną iš­lai­ky­ti­nį, su­ma di­dė­ja iki 4812,5 eu­ro, jei­gu du – 6125 eu­rų, tris – iki 7437 eu­rų, pra­ne­šė Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­ba.

Ki­taip sa­kant, as­muo ga­li gau­ti tei­si­nę pa­gal­bą per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai už­dirb­da­mas 291,67 eu­rus, ati­tin­ka­mai tu­rė­da­mas vie­ną iš­lai­ky­ti­nį – 401,04 eu­ro, du – 510,42, tris – 619,79 eu­ro. Vals­ty­bė kom­pen­suo­ja 50 proc. iš­lai­dų, jei­gu as­mens me­ti­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 5250 eu­rų, vi­du­ti­nis mė­ne­sio už­dar­bis – 437,5 eu­ro. Ati­tin­ka­mai su­mos di­dė­ja tu­rint iš­lai­ky­ti­nių, pa­žy­mi­ma tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­ba tei­kia pa­slau­gas žmo­nėms, kai jiems tei­sin­gu­mo siek­ti pri­rei­kia teis­muo­se – to­kiais at­ve­jais vals­ty­bė ga­ran­tuo­ja ad­vo­ka­to pa­gal­bą teis­mi­nia­me pro­ce­se.

„Vals­ty­bė ga­ran­tuo­ja žmo­nėms pir­mi­nę ir an­tri­nę tei­si­nę pa­gal­bą. Pir­mi­nė tei­kia­ma kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je, čia bet ku­ris žmo­gus tu­ri tei­sę pa­si­kon­sul­tuo­ti su spe­cia­lis­tu tei­si­nė­mis te­mo­mis. Mū­sų tar­ny­ba tei­kia an­tri­nę tei­si­nę pa­gal­bą, kai žmo­gui pri­rei­kia sa­vo tei­ses gin­ti ar siek­ti tei­sin­gu­mo teis­muo­se: tar­ny­bos pa­skir­tas ad­vo­ka­tas pa­de­da par­eng­ti do­ku­men­tus, už­ti­kri­na­ma gy­ny­ba ir at­sto­va­vi­mas by­lo­se, taip pat at­sto­vau­ja­mi žmo­gaus in­te­re­sai spren­džiant gin­čą ne teis­me“, – sa­kė Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos va­do­vė An­že­li­ka Ba­ne­vi­čie­nė.

Anot jos, per an­tri­nę tei­si­nę pa­gal­bą vi­siems ša­lies pi­lie­čiams už­ti­kri­na­mos vie­no­dos ga­li­my­bės siek­ti tei­sin­gu­mo ar gin­ti sa­vo tei­ses teis­muo­se, tad net ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys ir tur­to ne­tu­rin­tys as­me­nys ga­li by­li­nė­tis teis­me, nes to­kiu at­ve­ju vi­sas ar­ba da­lį by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų pa­den­gia vals­ty­bė.

Žmo­gaus ga­li­my­bes pa­si­nau­do­ti ne­mo­ka­ma tei­si­ne pa­gal­ba le­mia ne tik jo pa­ja­mos, bet ir tu­ri­mas tur­tas, ku­rio ly­gis aps­kai­čiuo­ja­mas kaip ir so­cia­li­nei pa­šal­pai gau­ti. As­muo ga­li gau­ti an­tri­nę tei­si­nę pa­gal­bą tik ta­da, jei­gu pir­mą­jį ar­ba an­trą­jį ly­gį ati­tin­ka ir tur­to, ir pa­ja­mų ver­tė.

2015 me­tais tei­si­nė pa­gal­ba tar­ny­bos spren­di­mu su­teik­ta dau­giau kaip 16 tūkst. par­eiš­kė­jų, o iš vi­so, įskai­tant ir ad­vo­ka­to at­sto­va­vi­mą bau­džia­mo­sio­se by­lo­se, per me­tus tei­si­nė pa­gal­ba su­teik­ta per 41 tūkst. kar­tų. Per­nai an­tri­ne tei­si­ne pa­gal­ba ak­ty­viau­siai nau­do­jo­si Jo­niš­kio ir Ro­kiš­kio ra­jo­nų bei Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jai.