Nemezga ryšių, nereikia ir pinigų
Nau­jo­ji Sei­mo val­dy­ba pers­kirs­tė šių me­tų par­la­men­ta­rų ko­man­di­ruo­tėms nu­ma­ty­tas lė­šas. Iš dvie­jų par­la­men­ti­nių de­le­ga­ci­jų, ne­pa­nau­do­ju­sių pi­ni­gų, „nu­sa­vin­ti“ 10 tūks. eu­rų bu­vo per­dė­ti į ne­nu­ma­ty­toms iš­vy­koms skir­tą ki­še­nę.

Pu­san­tro mė­ne­sio nau­ja­jam Sei­mui teks vers­tis su pa­vel­dė­tu iš pirm­ta­ko ko­man­di­ruo­čių biu­dže­tu. Ka­dan­gi anks­tes­nio Sei­mo na­riai iš­vy­koms skir­tų pi­ni­gų, iš­sky­rus re­tas iš­im­tis, per daug ne­tau­pė, nau­jo­kai iki me­tų pa­bai­gos ga­li bū­ti pri­vers­ti rink­tis sės­les­nį gy­ve­ni­mo bū­dą. Vis dėl­to, kad at­si­ra­dus ne­nu­ma­ty­tam po­rei­kiui iš­vyk­ti ne­rei­kė­tų su­kti gal­vos, iš ko­kių lė­šų ap­mo­kė­ti ke­lio­nę, 4 tūkst. eu­rų Sei­mo val­dy­ba at­ėmė iš de­le­ga­ci­jos, ku­ri su Len­ki­jos Sei­mu ir Se­na­tu dir­ba vie­no­je asamb­lė­jo­je, bei 6 tūkst. eu­rų – iš tri­ša­lė­je Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos par­la­men­tų asamb­lė­jo­je Sei­mui at­sto­vau­jan­čios de­le­ga­ci­jos.

10 tūkst. eu­rų nė­ra ta su­ma, ku­ri ža­din­tų to­li­mų ke­lio­nių ais­trą: bran­giau­siai – 15,9 tūkst. eu­rų – mo­kes­čių mo­kė­to­jams at­siė­jo bu­vu­sios Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės va­do­vau­ja­mos de­le­ga­ci­jos ke­lio­nė į Ja­po­ni­ją.

Šie­met par­la­men­ta­rų už­sie­nio ko­man­di­ruo­tėms nu­ma­ty­ta 428 tūkst. eu­rų. Per de­vy­nis mė­ne­sius bu­vo iš­leis­ta 261 tūkst. eu­rų.

Ne­mei­lė dėl rašybos

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to (ERK) va­do­vo so­cial­de­mo­kra­to Ge­di­mi­no Kir­ki­lo tei­gi­mu, ko­man­di­ruo­čių lė­šų pers­kirs­ty­mas – daž­na pra­kti­ka, sten­gian­tis ra­cio­na­liau nau­do­ti lė­šas. Jis spė­jo, kad iki me­tų pa­bai­gos li­ku­sių lė­šų (per 100 tūkst. eu­rų) nau­jie­siems par­la­men­ta­rams tu­rė­tų vi­siš­kai pa­kak­ti.

„Kol Sei­mo struk­tū­ros ne­baig­tos for­muo­ti, ko­man­di­ruo­čių ne­tu­rė­tų bū­ti daug. Vei­kiau­siai bus vyks­ta­ma tik į tas, ku­rios su­pla­nuo­tos iš anks­to“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ERK pir­mi­nin­kas, ku­ris pra­ėju­sią ka­den­ci­ją taip pat va­do­va­vo de­le­ga­ci­jai Lie­tu­vos Sei­mo ir Len­ki­jos Sei­mo bei Se­na­to asamb­lė­jo­je. Kad de­le­ga­ci­jai vie­toj me­tų pra­džio­je skir­tų 5 tūkst. eu­rų bu­vo pa­lik­ta 1 tūkst. eu­rų, G. Kir­ki­lo ne­nus­te­bi­no. Nors pa­gal su­si­ta­ri­mą asamb­lė­jos po­sė­džiai tu­rė­tų vyk­ti po­rą kar­tų per me­tus, šie­met, pa­sak po­li­ti­ko, toks ren­gi­nys ne­bu­vo su­reng­tas. Per­nai bu­vo su­si­ti­kę tik de­le­ga­ci­jų pre­zi­diu­mų at­sto­vai.

Kaip pa­žy­mė­jo G. Kir­ki­las, daug­maž nor­ma­lus par­la­men­ti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas su Len­ki­jos Sei­mu vy­ko tik po­rą pir­mų­jų pra­ėju­sios ka­den­ci­jos me­tų. Šių me­tų rug­sė­jį į Var­šu­vą ap­tar­ti dvi­ša­lių san­ty­kių ren­gė­si vyk­ti ERK na­rių de­le­ga­ci­ja, ta­čiau pa­sku­ti­nę aki­mir­ką kvie­ti­mas bu­vo at­šauk­tas. „Pa­kar­to­ti­nio kvie­ti­mo ne­ga­vo­me, bet, ma­nau, su­lauk­si­me“, – vy­lė­si ERK va­do­vas. Jo ma­ny­mu, po­li­ti­niai san­ty­kiai su Len­ki­ja yra at­ša­lę dėl pa­var­džių ra­šy­mo. „Vals­tie­čių“ idė­ja pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je leis­ti ra­šy­ti abi pa­var­dės ver­si­jas – lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis ir lo­ty­niš­kais, pa­sak G. Kir­ki­lo, yra „sa­vo­tiš­kas siū­ly­mas“. „Ar tai ten­kins ki­tą ša­lį, ne­ži­nau“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Ne tie prioritetai

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis pa­dė­tį ver­ti­no kri­tiš­kiau. Jis ti­ki­no, kad dvi svar­bios Sei­mo de­le­ga­ci­jos ne­su­ge­bė­jo pa­nau­do­ti gau­tų lė­šų dėl ne­tin­ka­mai su­teik­tų pri­ori­te­tų.

„Ma­nau, kad pra­ėju­sią ka­den­ci­ją par­la­men­ti­nė dip­lo­ma­ti­ja bu­vo nu­ma­rin­ta. Tuo­me­tė Sei­mo val­džia bu­vo be­jė­gė ir są­mo­nin­gai ar­ba dėl ne­iš­ma­ny­mo par­la­men­ti­nę dip­lo­ma­ti­ją žlug­dė“, – par­eiš­kė A. Ažu­ba­lis. Anot jo, dėl įstri­gu­sio dia­lo­go kal­tin­ti tik Lie­tu­vos par­la­men­tą bū­tų ne­tei­sin­ga, nes ry­šių in­ten­sy­vu­mas vi­suo­met pri­klau­so nuo abie­jų ša­lių. Ta­čiau, po­li­ti­ko nuo­mo­ne, mū­sų po­li­ti­kai pra­lei­do pro­gą par­la­men­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su kai­my­nais pa­da­ry­ti ak­ty­ves­nį po per­nai Len­ki­jo­je vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų pa­siųs­da­mi la­bai aiš­kų sig­na­lą. Par­la­men­ta­rai net ne­svars­tę at­me­tė A. Ažu­ba­lio par­eng­tą re­zo­liu­ci­jos dėl abie­jų ša­lių stra­te­gi­nės par­tne­rys­tės pro­jek­tą. Pa­sak kon­ser­va­to­riaus, to­kia Sei­mo po­zi­ci­ja tu­rė­jo įta­kos Len­ki­jos po­li­ti­kų spren­di­mui at­šauk­ti ERK de­le­ga­ci­jos vi­zi­tą. Ta­čiau Sei­mo na­rys sa­kė ne­ma­nąs, kad tu­rė­tu­me pa­klus­ti Len­ki­jos pa­gei­da­vi­mams dėl pa­var­džių ra­šy­bos. „Jei len­kai ant mū­sų pyks­ta dėl as­men­var­džių ra­šy­bos, jie pyks­ta ant mū­sų Kons­ti­tu­ci­jos. Nie­kas iš ša­lies ne­ga­li mums nu­ro­di­nė­ti, ko­kia ji tu­ri bū­ti“, – aiš­ki­no A. Ažu­ba­lis. Kaip tei­gė jis, nau­jo­ji ša­lies val­džia „vie­ną kar­tą tu­rė­tų pa­siųs­ti aiš­kų sig­na­lą“, kad to­liau lai­ky­sis esa­mos tarp­tau­ti­nės pa­var­džių ra­šy­mo pra­kti­kos.

Sky­rė priedą

Va­sa­rį tuo­me­tė Sei­mo val­dy­ba 2016-ųjų ko­man­di­ruo­tėms sky­rė 388 tūkst. eu­rų – 10 tūkst. eu­rų ma­žiau, nei bu­vo „pra­va­ži­nė­ta“ per­nai. Ta­čiau ge­gu­žę ji dar kar­tą at­vė­rė pi­ni­gi­nę. Su Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos vyk­dy­mu su­si­ju­sioms ko­man­di­ruo­tėms bu­vo pri­dė­ta dar 40 tūkst. eu­rų.

Sei­mo ko­mi­te­tų ko­man­di­ruo­čių li­mi­tas sie­kė 132 tūkst. eu­rų. Tra­di­ciš­kai dau­giau­sia ga­lė­jo leis­ti ir tai pa­da­rė URK bei ERK. Nė eu­ro ko­man­di­ruo­tėms šie­met ne­iš­lei­do In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­tas (nau­ja­ja­me Sei­me jo ne­li­ko) ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Nu­ma­ty­tą ke­lio­nių li­mi­tą per šį lai­ko­tar­pį vi­siš­kai iš­nau­do­jo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų bei Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tai. Dėl spar­čiai sen­kan­čių ko­man­di­ruo­čių lė­šų Sei­mo val­dy­bos įspė­ji­mą dar pa­va­sa­rį ga­vo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas.