Nemato kliūčių „tvarkiečiams“ likti koalicijoje po STT įtarimų
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius kol kas ne­ma­to kliū­čių „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jai po jai par­eikš­tų įta­ri­mų to­liau dirb­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je.

„Skaid­ri po­li­ti­nė sis­te­ma yra de­mo­kra­ti­jos pa­grin­das. To­dėl ir po­li­ti­nės par­ti­jos, ir po­li­ti­kai tu­ri elg­tis at­sa­kin­gai“, – to­kį ko­men­ta­rą raš­tu at­siun­tė pre­zi­den­tės Spau­dos tar­ny­ba, BNS pa­klau­sus, ar pre­zi­den­tė ma­to ga­li­my­bes „tvar­kie­čiams“ lik­ti koa­li­ci­jo­je.

„Kol vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, po­li­ti­nių spren­di­mų ne­priim­si­me“, – in­for­ma­vo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos per­duo­ta­me at­sa­ky­me į tą pa­tį BNS klau­si­mą.

Iš­sa­miau si­tua­ci­jos dėl tei­sė­sau­gos par­eikš­tų įta­ri­mų par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pre­zi­den­tė ir prem­je­ras ne­ko­men­ta­vo.

D.Gry­baus­kai­tė anks­čiau yra įvar­di­ju­si, jog ko­rup­ci­niai skan­da­lai val­dan­čio­sio­se par­ti­jo­se yra vie­na di­džiau­sių ša­lies prob­le­mų.

„Ma­to­me la­bai daug by­lų bū­tent val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Ga­liu tie­siog pri­min­ti, kad Dar­bo par­ti­jos ke­li va­do­vai yra tei­sia­mų­jų suo­le, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­ski­rų ga­na aukš­tų va­do­vų at­žvil­giu. Taip pat ma­to­me vie­ną po ki­to skan­da­lus so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ap­lin­ko­je. Tai­gi yra la­bai daug su­in­te­re­suo­tų, kad pro­ku­ra­tū­ra gal­būt ir ne­tu­rė­tų nau­jo ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro su ti­ki­my­be, kad gal iki rin­ki­mų bus ga­li­ma ty­liau iš­gy­ven­ti, ma­žiau tų ty­ri­mų bū­tų“, – apie Sei­me tuo­met dar strin­gan­tį nau­jo ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­sky­ri­mą in­ter­viu te­le­vi­zi­jai In­fo TV kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

STT tre­čia­die­nį pa­tei­kė įta­ri­mus val­dan­čia­jai par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir pi­ni­gų plo­vi­mo. Įta­ri­mai par­ti­jai kaip ju­ri­di­niam as­me­niui par­eikš­ti at­lie­kant 2014 me­tų pa­bai­go­je pra­dė­tą di­de­lės apim­ties iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.Įta­ria­ma, kad iš vi­so už pa­ža­dus ir su­si­ta­ri­mus dėl po­vei­kio, vyk­dant skir­tin­gus vie­šuo­sius pir­ki­mus, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ nau­dai pri­im­ta di­des­nė nei 1,3 mln. li­tų (apie 377 tūkst. eu­rų) ky­šių su­ma.

Tai an­tras at­ve­jis, kai tei­sė­sau­ga įta­ri­mus par­eiš­kia par­ti­jai kaip ju­ri­di­niam as­me­niui. 2006 me­tais, pro­ku­ro­rams ti­riant „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lą Dar­bo par­ti­ja kal­tin­ta per ke­le­rius me­tus ga­lė­ju­si ne­aps­kai­ty­ti dau­giau nei 24 mln. li­tų (apie 7 mln. eu­rų) pa­ja­mų ir 23 mln. li­tų (apie 6,7 mln. eu­rų) iš­lai­dų. Tie­sa, teis­mas vė­liau kal­ti­ni­mus Dar­bo par­ti­jai pa­nai­ki­no, nes pa­sta­ro­ji po su­si­jun­gi­mo su lei­bo­ris­tais bu­vo reor­ga­ni­zuo­ta į nau­ją ju­ri­di­nį as­me­nį.

Tei­sė­sau­gos kal­ti­ni­mus Dar­bo par­ti­jai kaip ju­ri­di­niam as­me­niui pre­zi­den­tė anks­čiau bu­vo įvar­di­ju­si kaip pa­grin­di­nę kliū­tį šiai par­ti­jai da­ly­vau­ti vals­ty­bės val­dy­me.

„Aš kal­bu apie skaid­ru­mą, at­sa­ko­my­bę ir ypač – po­li­ti­nę są­ži­nę. Ir kar­to­jau, kad par­ti­ja, ku­ri yra pa­ti – ne tik at­ski­ri as­me­nys – yra tei­sia­mų­jų suo­le, ne­tu­rė­tų da­ly­vau­ti vy­riau­sy­bės for­ma­vi­me. Ši­tą aš pa­sa­kiau iš kar­to po rin­ki­mų“, – prieš tre­jus me­tus kal­bė­jo D. Gry­baus­kai­tė.

STT nu­ro­do, kad „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ pa­tei­kus įta­ri­mus ne­nu­ma­ty­ta tai­ky­ti jo­kių lai­ki­nų­jų pro­ce­si­nių prie­var­tos prie­mo­nių, ri­bo­jan­čių po­li­ti­nės par­ti­jos, kaip ju­ri­di­nio as­mens, veik­lą.