Nelegalių migrantų plūsta mažiau
Pa­sie­nie­čiai prie Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­nos, ku­ri yra ir iš­ori­nė Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sie­na, vis re­čiau su­lai­ko ne­le­ga­lių mig­ran­tų, nes šių akys kryps­ta į Lat­vi­ją. Iš čia jie vė­liau per mū­sų ša­lį ke­liau­ja į Va­ka­rų Eu­ro­pą.

Ar il­gai iš­liks to­kios ten­den­ci­jos – ne­aiš­ku. Kai­my­nės Len­ki­jos par­ei­gū­nų su­rink­ti duo­me­nys ro­do, kad Len­ki­jos ir Bal­ta­ru­si­jos bei Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je ga­li bū­ti su­si­tel­kę per tūks­tan­tį če­čė­nų tau­ty­bės as­me­nų, lau­kian­čių pa­to­gios pro­gos pra­smuk­ti į Va­ka­rus.

Su­lai­ky­tų­jų – ke­lios dešimtys

Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) par­ei­gū­nai, sau­gan­tys Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­ną, su­lai­kė 39 ne­le­ga­liai ją kir­tu­sius žmo­nes. Šį mė­ne­sį Ig­na­li­nos ra­jo­ne pa­sie­nie­čiams įkliu­vo 8 mig­ran­tai iš Af­ga­nis­ta­no, ne­tei­sė­tai pa­te­kę į mū­sų ša­lį iš Bal­ta­ru­si­jos. Juos Ri­mal­diš­kės kai­mo apy­lin­kė­se pa­ste­bė­jo vie­tos gy­ven­to­jas. VSAT Ig­na­li­nos rink­ti­nės pa­sie­nie­čiai su­lai­kė 3 vy­rus, 2 mo­te­ris ir 3 ne­pil­na­me­čius.

Pa­sku­ti­nė­mis bir­že­lio die­no­mis Šven­čio­nių ra­jo­no Ta­da­ri­nos kai­mo prie­igo­se esan­čia­me miš­ke par­ei­gū­nai ap­ti­ko po eg­lė­mis pa­sis­lė­pu­sią gru­pę ne­le­ga­lių mig­ran­tų, at­ėju­sių į Lie­tu­vą iš Bal­ta­ru­si­jos. Pa­aiš­kė­jo, kad tai 10 viet­na­mie­čių. Šie žmo­nės tu­rė­jo sa­vo ša­lies pa­sus, bet juo­se ne­bu­vo Šen­ge­no vi­zų. Kar­tu su­lai­ky­tas ir įta­ria­mas mig­ran­tų ved­lys – 34-erių če­čė­nų tau­ty­bės Ru­si­jos pi­lie­tis. Jis taip pat tu­rė­jo pa­są be Šen­ge­no vi­zos.

Bir­že­lio 23 die­ną Šal­či­nin­kų ra­jo­no Žvė­ry­no kai­me, apie 800 me­trų nuo Bal­ta­ru­si­jos sie­nos, su­lai­ky­ti du Gru­zi­jos pi­lie­čiai. Jų pa­suo­se ir­gi ne­bu­vo Šen­ge­no vi­zų.

„Šie­met ne­le­ga­liai kir­tu­sių­jų Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­ną, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, kai su­lai­kė­me 109 as­me­nis, su­ma­žė­jo net 69 pro­cen­tais“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė VSAT Sie­nos kon­tro­lės or­ga­ni­za­vi­mo val­dy­bos Pre­ven­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Gied­rius Mi­šu­tis.

Kei­čia kryptį

Per Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­ną ne­tei­sė­tai į mū­sų ša­lį at­vy­kę as­me­nys – tik da­lis vi­sų ne­le­ga­lių mig­ran­tų. Ki­ti į Lie­tu­vą pa­ten­ka iš Lat­vi­jos, ku­rią pa­sie­kia per Bal­ta­ru­si­ją ir Ru­si­ją. Šie as­me­nys daž­nai su­lai­ko­mi jau prie Len­ki­jos sie­nos.

Pa­sak G. Mi­šu­čio, šie­met net pu­sė vi­sų su­lai­ky­tų ne­le­ga­lių mig­ran­tų į Lie­tu­vą pa­te­ko iš Lat­vi­jos. Per­nai to­kių bu­vo tik 39 pro­cen­tai. „Šių me­tų ten­den­ci­jas ga­li­ma bū­tų sie­ti su nuo­lat ge­rė­jan­čia iš­ori­nės ES sie­nos – Lie­tu­vos vals­ty­bės ir Bal­ta­ru­si­jos sie­nos – kon­tro­le“, – tvir­ti­no jis. Mat pa­sie­nie­čiai vis daž­niau pa­si­tel­kia elek­tro­ni­ką ir nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas. To­dėl ne­le­ga­liems mig­ran­tams pra­smuk­ti ne­pas­te­bė­tiems – vis su­dė­tin­giau.

Če­čė­nų apgultis

Len­ki­jos ži­niask­lai­da, rem­da­ma­si sa­vo ša­lies spe­cia­lių­jų tar­ny­bų su­rink­tais duo­me­ni­mis, skel­bia, kad ne­to­li Bres­to (Bal­ta­ru­si­ja) ir ruo­že nuo jo iki Gar­di­no ga­li­my­bės ne­tei­sė­tai kirs­ti iš­ori­nę ES ir Šen­ge­no erd­vės sie­ną lau­kia dau­giau kaip tūks­tan­tis če­čė­nų tau­ty­bės as­me­nų – Ru­si­jos pi­lie­čių. Kai ku­rie jų at­vy­kę su šei­mo­mis, su ne­pil­na­me­čiais vai­kais.

To­kia gau­sy­bė če­čė­nų su­si­tel­kė pa­sie­ny­je nuo šio pa­va­sa­rio. Ne­at­me­ta­ma, kad jie ga­li ban­dy­ti kirs­ti ne tik Len­ki­jos-Bal­ta­ru­si­jos, bet ir Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos sie­ną. Be abe­jo, vi­sų šių žmo­nių pa­grin­di­nis tiks­las – Vo­kie­ti­ja, Olan­di­ja ar Pra­ncū­zi­ja.

Len­ki­jos par­ei­gū­nai prog­no­zuo­ja, kad da­lis če­čė­nų, jau ne kar­tą ban­džiu­sių ne­le­ga­liai pe­rei­ti iš­ori­nę ES sie­ną, ga­li mė­gin­ti ap­si­mes­ti po­li­ti­niais pa­bė­gė­liais, esą sprun­kan­čiais nuo Ram­za­no Ka­dy­ro­vo re­ži­mo. Ta­čiau rea­liai jie yra eko­no­mi­niai mig­ran­tai, ieš­kan­tys so­tes­nio gy­ve­ni­mo ES vals­ty­bė­se. Kai­my­nės ša­lies ži­niask­lai­da skel­bia, kad to ne­sle­pia ir pa­tys če­čė­nai, pa­si­ruo­šę bet ku­rią mi­nu­tę spruk­ti iš Len­ki­jos ar Lie­tu­vos pa­bė­gė­lių cen­trų, jei tik pa­tek­tų į juos.

Į Lie­tu­vą neskuba

Vis dėl­to Lie­tu­vos par­ei­gū­nai če­čė­nų ban­dy­mų ne­tei­sė­tai kirs­ti mū­sų ša­lies sie­ną kol kas ne­fik­suo­ja. „Ne­le­ga­lių mig­ran­tų iš Če­čė­ni­jos su­lai­ko­me la­bai re­tai – vos vie­ną ki­tą per me­tus. Jei­gu jų dau­giau mė­gin­tų ei­ti per vals­ty­bės sie­ną, iš­kart pa­ste­bė­tu­me“, – ti­ki­no G. Mi­šu­tis.

Pa­sak jo, šiuo me­tu ne­le­ga­liai į Lie­tu­vą dau­giau­sia at­vyks­ta viet­na­mie­čių. Ta­čiau ir jų srau­tas ma­žė­ja. Pir­mą­jį pra­ėju­sių me­tų pus­me­tį su­lai­ky­tas 161 ne­tei­sė­tai Lie­tu­vos sie­ną kir­tęs Viet­na­mo pi­lie­tis, šie­met – 93. Iš jų 10 – Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je, ki­ti – pa­ke­liui iš Lat­vi­jos į Len­ki­ją.

Šiais me­tais la­bai su­ma­žė­jo gru­zi­nų, ban­dan­čių per Lie­tu­vą ne­le­ga­liai pa­tek­ti į Va­ka­rų Eu­ro­pą. Jų su­čiup­ta tik 16 (per­nai – 96).

Po viet­na­mie­čių ir gru­zi­nų tre­ti tarp daž­niau­siai Lie­tu­vos pa­sie­nie­čių su­lai­ko­mų mig­ran­tų yra af­ga­nis­ta­nie­čiai. Šie­met į VSAT par­ei­gū­nų ran­kas pa­kliu­vo 10 Af­ga­nis­ta­no pi­lie­čių, per­nai – 45.