Nelegalių imigrantų srautas Lietuvoje išaugo trigubai
Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nie­čių dviem eta­pais vyk­dy­tos ope­ra­ci­jos „Kai­tra“ me­tu Lie­tu­vos par­ei­gū­nai su­lai­kė sep­ty­nis ne­le­ga­lius mig­ran­tus ir juos ga­be­nu­sius as­me­nis, pra­ne­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT).

Nuo rugp­jū­čio 14 iki 17 ir nuo 21 iki 24 die­nos pa­sie­nie­čiai, po­li­ci­jos bei mui­ti­nės par­ei­gū­nai lai­ki­nais pa­ti­kros pos­tais užt­vė­rė svar­biau­sius Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio ke­lius. Prie ma­žes­nių­jų, kur ju­dė­ji­mas nė­ra toks in­ten­sy­vus, dir­bo mo­bi­lios sar­gy­bos. Taip pat or­ga­ni­zuo­ti bend­ri Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nie­čių eki­pa­žai.

Ope­ra­ci­jos me­tu Lie­tu­vos par­ei­gū­nai iš vi­so pa­ti­kri­no 1454 trans­por­to prie­mo­nes ir 3124 per sie­ną ke­lia­vu­sius as­me­nis. Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiams ties Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės Sa­la­pe­rau­gio kai­mu, ne­to­li bu­vu­sio Kal­va­ri­jos kon­tro­lės punk­to, pa­vy­ko iš­aiš­kin­ti ke­le­tą ne­le­ga­lių mig­ran­tų ga­be­ni­mo at­ve­jų.

Pir­mo­jo ope­ra­ci­jos eta­po me­tu VSAT par­ei­gū­nai pa­ti­krin­ti su­stab­dė Len­ki­jos link vy­ku­sį au­to­mo­bi­lį „Saab 93“ če­kiš­kais nu­me­riais. Jo vai­ruo­to­jas, 40 me­tų če­kas, tu­rė­jo tvar­kin­gus as­mens ir trans­por­to prie­mo­nės do­ku­men­tus. Ma­ši­nos sa­lo­ne pa­sie­nie­čiai pa­ste­bė­jo tris įtar­ti­nus ke­lei­vius. Vy­ras ir dvi mo­te­rys VSAT par­ei­gū­nams pa­tei­kė af­ga­nis­ta­nie­čiams Lat­vi­jo­je iš­duo­tus prie­globs­čio pra­šy­to­jų pa­žy­mė­ji­mus. To­kie do­ku­men­tai ne­su­tei­kia tei­sės už­sie­nie­čiui iš kai­my­ni­nės vals­ty­bės vyk­ti į Lie­tu­vą.

Pa­na­šio­mis ap­lin­ky­bė­mis pa­sie­nie­čiams įkliu­vo ir ru­siš­kais nu­me­riais pa­ženk­lin­tą au­to­mo­bi­lį „Re­nault Me­ga­ne“ vai­ra­vęs 46 me­tų Ru­si­jos pi­lie­tis. Trans­por­to prie­mo­nės sa­lo­ne Kal­va­ri­jos už­kar­dos par­ei­gū­nai ap­ti­ko tris ne­le­ga­lius mig­ran­tus, ku­rių tik vie­nas tu­rė­jo sa­vo var­du iš­duo­tą Viet­na­mo pi­lie­čio pa­są. Ki­ti du jo bend­ra­ke­lei­viai taip pat pri­sis­ta­tė viet­na­mie­čiais.

Pa­sku­ti­nę ope­ra­ci­jos die­ną, pra­ėju­sio pir­ma­die­nio par­yčiais, Laz­di­jų rink­ti­nės pa­sie­nie­čiai ties Sa­la­pe­rau­giu su­lai­kė 32 me­tų Len­ki­jos pi­lie­čio vai­ruo­tą au­to­mo­bi­lį „Fiat 500“ len­kiš­kais nu­me­riais. Ant jo ga­li­nės sė­dy­nės gu­lė­jo po ple­du pa­sis­lė­pu­si mo­te­ris. Ji ne­tu­rė­jo as­mens do­ku­men­tų ir pa­sie­nie­čiams pri­sta­tė 15-me­tę viet­na­mie­tę. Tiks­lus jos am­žius ir ta­pa­ty­bė bus nu­sta­ti­nė­ja­mi VSAT par­ei­gū­nų.

Vi­sais at­ve­jais dėl ne­tei­sė­to as­me­nų ga­be­ni­mo Laz­di­jų rink­ti­nės pa­sie­nie­čiai pra­dė­jo iki­teis­mi­nius ty­ri­mus.

Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ skel­bė, kad Len­ki­jos pa­sie­ny­je bu­vo su­lai­ky­ti aš­tuo­ni pa­bė­gė­liai iš Viet­na­mo, ku­riuos iš Lie­tu­vos ban­dy­ta įvež­ti cis­ter­no­je su es­tiš­kais nu­me­riais. Ankš­to­je tal­pyk­lo­je esant 27 laips­nių kai­trai be­sis­lė­pu­sius žmo­nes iš­ryš­ki­no rent­ge­no spin­du­liai. Jie įkliu­vo pra­ei­tą penk­ta­die­nį.

VSAT duo­me­ni­mis, anks­tes­niai­siais me­tais į Lie­tu­vą dau­giau­siai plū­dę ne­le­ga­lių mig­ran­tų iš Gru­zi­jos srau­tai pa­sta­ruo­ju me­tu su­ma­žė­jo. 2013-ųjų pir­mą­jį pus­me­tį su­lai­ky­ti 78 šios ša­lies pi­lie­čiai, ne­tei­sė­tai ban­dę pa­tek­ti į Lie­tu­vą, per­nai per tą pat lai­ko­tar­pį – 61, šie­met per pus­me­tį – 38.

Ge­ro­kai iš­au­go su­lai­ky­tų Viet­na­mo pi­lie­čių. 2013-ai­siais pir­mą­jį pus­me­tį įkliu­vo 32 ne­le­ga­lūs mig­ran­tai iš šios ša­lies, per­nai per še­šis mė­ne­sius – 55, o šie­met per pus­me­tį šis skai­čius šok­te­lė­jo net tris kar­tus – įkliu­vo 158 viet­na­mie­čiai. Ne­le­ga­liai pa­te­kę į Lie­tu­vą jie daž­niau­siai į Va­ka­rų ša­lis ban­do vyk­ti per sie­ną su Len­ki­ja, ku­ri yra vi­di­nė ES sie­na ir kur nuo­la­ti­nės pa­sie­nio kon­tro­lės nė­ra.

Be to, iš­lie­ka ten­den­ci­ja, jog viet­na­mie­čiai, skir­tin­gai nei gru­zi­nai, per vals­ty­bės sie­ną ne­tei­sė­tai pra­smuk­ti ban­do ly­di­mi ved­lių. 2014-ųjų pir­mą­jį pus­me­tį VSAT par­ei­gū­nai su­lai­kė 11 ne­le­ga­lių mig­ran­tų ly­dė­ju­sių ved­lių, šie­met per tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 31.