Nelegalių chemikalų platintojams grūmojama pirštu
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM) siū­lo griež­tin­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už ne­le­ga­lių au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nių tie­ki­mą Lie­tu­vos rin­kai ir pla­ti­ni­mą, nes jos jau su­da­ro apie treč­da­lį vi­sų ša­ly­je nau­do­ja­mų šios pa­skir­ties che­mi­ka­lų.

Tuo me­tu Lie­tu­vos au­ga­lų ap­sau­gos aso­cia­ci­ja ir kai ku­rie są­mo­nin­ges­ni žem­dir­biai abe­jo­ja, ar ŽŪM siū­ly­mai duos lau­kia­mų re­zul­ta­tų, nes ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių pa­tir­tis ro­do, kad kur kas veiks­min­ges­nė yra bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Šiuo me­tu ad­mi­nis­tra­ci­nė bau­da, sie­kian­ti iki 1448 eu­rų, gre­sia tik už au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų ve­ži­mo, sau­go­ji­mo, nau­do­ji­mo, tie­ki­mo rin­kai, rek­la­ma­vi­mo, įve­ži­mo į Lie­tu­vą pa­žei­di­mus. ŽŪM siū­lo pa­pil­dy­ti Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są (ATPK) dviem nau­jais straips­niais, nu­ma­tant at­sa­ko­my­bę ir už ne­re­gis­truo­tų bei fal­si­fi­kuo­tų prie­mo­nių įve­ži­mą, jų sau­go­ji­mą, nau­do­ji­mą, tie­ki­mą rin­kai. Di­džiau­sia pi­ni­gi­nė bau­da už to­kius nu­si­žen­gi­mus siek­tų 1972 eu­rus.

Griebs už pakarpos

Že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Gin­tas Sau­lius Ci­ron­ka pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia, kad aiš­kes­nis at­sa­ko­my­bės reg­la­men­ta­vi­mas tu­rė­tų pa­dė­ti ko­vo­ti su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka, ma­žin­ti ne­re­gis­truo­tų ir fal­si­fi­kuo­tų au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų rin­kos au­gi­mą, ska­tin­ti są­ži­nin­gos rin­kos kū­ri­mą. Mū­sų ša­ly­je ne­re­gis­truo­ti ir fal­si­fi­kuo­ti au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tai su­da­ro apie 25–30 proc. vi­sos rin­kos ir, ma­no­ma, uži­ma tre­čią­ją vie­tą pa­gal apim­tį po nar­ko­ti­kų ir ta­ba­ko.

Vie­na prie­žas­čių, pa­ska­ti­nu­sių to­kį au­gi­mą, yra su šia veik­la su­si­ju­sios "ma­žo pa­vo­jaus - di­de­lio pel­no" ga­li­my­bės. Ne­re­gis­truo­tų ir fal­si­fi­kuo­tų au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų pre­ky­bai va­do­vau­ja itin ge­rai or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės, iš­plė­to­ju­sios pa­sau­li­nius tie­ki­mo tink­lus, ne­le­ga­lią veik­lą dangs­tan­čios ti­kro­mis įmo­nė­mis. Ne­tei­sė­ta veik­la no­riai už­sii­ma pre­kei­viai, nes ne­le­ga­lūs che­mi­ka­lai yra ge­ro­kai pi­ges­ni už re­gis­truo­tus pro­duk­tus.

Ta­čiau blo­giau­sia, kad ne­re­gis­truo­tos au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nės ga­li bū­ti kenks­min­gos žmo­nių svei­ka­tai ir ap­lin­kai. Jų nau­do­ji­mas ga­li lem­ti, kad au­ga­li­nė­je pro­duk­ci­jo­je bus vir­ši­ja­mas che­mi­ka­lų lie­ka­nų kie­kis. Be ki­ta ko, ir var­to­to­jai yra klai­di­na­mi dėl to­kių prie­mo­nių sa­vy­bių.

Ūki­nin­kams at­ve­ža patys

ATPK pa­tai­sas mi­nis­te­ri­ja įre­gis­tra­vo, kai šį mė­ne­sį Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) nu­sta­tė sep­ty­nių as­me­nų gru­pę, ku­ri kon­tra­ban­da į Lie­tu­vą įve­žė ES drau­džia­mų pla­tin­ti pes­ti­ci­dų už dau­giau kaip 2 mln. eu­rų. Įta­ria­ma, kad au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nės, tu­rin­čios pa­vo­jin­gų prie­mai­šų, bu­vo par­duo­da­mos įvai­rioms že­mės ūkio bend­ro­vėms ir ūki­nin­kams. At­lie­kant ty­ri­mą ap­tik­ta ne­le­ga­liai at­vež­tų prie­mo­nių san­dė­lia­vi­mo vie­ta, jo­je ras­ta apie 6 to­nas pes­ti­ci­dų, jiems fa­suo­ti spe­cia­liai pri­tai­ky­tos ta­ros ir eti­ke­čių.

„Jei par­ei­gū­nai no­rė­tų, fal­si­fi­ka­tų su­ras­tų kur kas dau­giau, ypač da­bar, pa­va­sa­rį, kai jų par­da­vė­jai su­ak­ty­vi­no veik­lą ir net pa­tys va­ži­nė­ja po ūki­nin­kų so­dy­bas“, - LŽ tei­gė Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne ūki­nin­kau­jan­tis Juo­zas M. Jis pri­si­pa­ži­no, kad pats, tu­rė­da­mas ag­ro­no­mo iš­si­la­vi­ni­mą ir dau­giau kaip 10 me­tų ūki­nin­ka­vi­mo pa­tir­ties, ant to­kių siū­ly­to­jų kab­liu­ko ne­pak­liu­vo.

Ta­čiau, anot Juo­zo M., ne­ma­žai ūki­nin­kų ri­zi­kuo­ja ir to­kius ne­ži­nia kur pa­ga­min­tus che­mi­ka­lus per­ka bei nau­do­ja. Net ne­pai­sy­da­mi to, jog da­lį iš­au­gin­to der­liaus su­var­to­ja pa­tys su sa­vo šei­mų na­riais.

Baus­ti rei­kia griežčiau

Lie­tu­vos au­ga­lų ap­sau­gos aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė Auš­ra Be­niu­lie­nė LŽ tei­gė, kad su­griež­tin­ti fal­si­fi­ka­tų pla­tin­to­jų at­sa­ko­my­bę ban­do­ma ne­be pir­mą kar­tą. Anks­tes­ni siū­ly­mai kas­kart įstrig­da­vo taip ir ne­pa­sie­kę Sei­mo.

„Ma­tyt, dar ne vi­si su­pran­ta, kad tai tie­sio­giai su­si­ję su žmo­nių svei­ka­ta. Juo­kau­ti čia ne­ga­li­ma. Da­bar­ti­nės bau­dos yra juo­kin­gos, pa­ly­gin­ti su gau­na­mu pel­nu, ku­ris ga­li siek­ti ir mi­li­jo­nus eu­rų“, - sa­kė A. Be­niu­lie­nė. Ji pa­brė­žė, kad dau­ge­ly­je ES ša­lių sank­ci­jos už ne­le­ga­lių au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nių įve­ži­mą ir pla­ti­ni­mą yra kur kas griež­tes­nės - bau­dos sie­kia net iki 50 tūkst. eu­rų. Kai ku­rio­se ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je, net nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Ten fal­si­fi­ka­tų be­veik ne­bū­na.

A. Be­niu­lie­nė mi­nė­jo, kad di­džio­ji da­lis fal­si­fi­kuo­tų au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nių, ku­rios šiuo me­tu ma­siš­kai yra siū­lo­mos mū­sų ša­lies žem­dir­biams ar­ba ku­rių ga­li­ma ap­tik­ti ir kai ku­rio­se tur­ga­vie­tė­se, yra pa­ga­min­tos Ki­ni­jo­je. „Neaiš­ku, ko­kį po­vei­kį jos ga­li da­ry­ti ne tik au­ga­lams, bet ir žmo­nėms. To­kių prie­mo­nių veik­lio­sios me­džia­gos yra ne­iš­va­ly­tos, nes tai per­ne­lyg bran­giai kai­nuo­ja, ne­bū­na nau­do­ja­mos įvai­rios ap­sau­gi­nės ir kenks­min­gu­mą ma­ži­nan­čios me­džia­gos“, - kal­bė­jo aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė.