Nelegali tabako rinka Lietuvoje išlieka viena didžiausių Europoje
Ne­le­ga­li ci­ga­re­čių rin­ka Lie­tu­vo­je ma­žė­ja, ta­čiau vis dar iš­lie­ka vie­na di­džiau­sių Eu­ro­po­je. Pa­gal į ša­lį įve­ža­mų ne­ap­mo­kes­tin­tų ci­ga­re­čių kie­kį Lie­tu­va yra ket­vir­ta po Lat­vi­jos, Nor­ve­gi­jos ir Grai­ki­jos, ro­do nau­jau­sias vi­so­je Eu­ro­po­je at­lie­ka­mas KPMG ty­ri­mas.

Per­nai ne­le­ga­lios ci­ga­re­tės Lie­tu­vo­je su­da­rė 18,7 proc. vi­sos ta­ba­ko ga­mi­nių rin­kos – 9,6 pro­cen­ti­nio punk­to ma­žiau nei 2014 me­tais, kai ne­le­ga­lios rin­kos da­lis sie­kė 28,3 pro­cen­to. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, dėl ne­le­ga­lių ta­ba­ko ga­mi­nių Lie­tu­vos biu­dže­tas 2015 me­tais ne­ga­vo apie 66 mln. eu­rų mo­kes­čių.

Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos vyk­dan­čio­jo di­rek­to­riaus Ar­no Mar­cin­kaus tei­gi­mu, nors ne­le­ga­lių ci­ga­re­čių kie­kis ma­žė­ja, kas penk­ta Lie­tu­vo­je su­var­to­ja­ma ci­ga­re­tė vis dar yra kon­tra­ban­di­nė.

„Nau­jau­sio ty­ri­mo re­zul­ta­tai ro­do, jog bend­ros val­džios, tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, ga­min­to­jų bei vi­sos bend­ri­jos pa­stan­gos pa­ža­bo­ti ne­le­ga­lią ta­ba­ko ga­mi­nių rin­ką Lie­tu­vo­je ir ES ti­krai duo­da re­zul­ta­tų. Ta­čiau vi­sų tiks­las – kad kon­tra­ban­da ir to­liau ma­žė­tų“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė A.Mar­cin­kus.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, dau­giau­siai ne­le­ga­lių ta­ba­ko ga­mi­nių į Lie­tu­vą ir to­liau pa­ten­ka iš Bal­ta­ru­si­jos – pra­ėju­siais me­tais iš šios ša­lies įvež­ta 530 mln. ne­le­ga­lių ci­ga­re­čių. Vis dėl­to, ly­gi­nant su 2014 me­tais, pa­dirb­tų ir kon­tra­ban­di­nių ga­mi­nių kie­kis iš Bal­ta­ru­si­jos per­nai su­ma­žė­jo 40 pro­cen­tų.

Ty­ri­mas pa­tvir­ti­no ir dar vie­ną ten­den­ci­ją – Bal­ti­jos ša­lys yra nau­do­ja­mos kaip tran­zi­ti­nės ša­lys ne­le­ga­lias ci­ga­re­tes tiek­ti į ki­tas Eu­ro­pos vals­ty­bes, daž­niau­siai tas, kur ta­ba­ko ga­mi­niai yra ženk­liai bran­ges­ni.

KPMG duo­me­ni­mis, 2015-ai­siais vi­so­je ES bu­vo su­var­to­ta 53 mlrd. ne­le­ga­lių ci­ga­re­čių – vie­na iš de­šim­ties bend­ri­jo­je su­var­to­tų ci­ga­re­čių bu­vo ne­le­ga­li. 88 proc. ne­le­ga­lių ci­ga­re­čių bu­vo at­vež­tos iš ne ES ša­lių, dėl ne­le­ga­lios rin­kos ES ša­lių gy­ven­to­jai pra­ra­do dau­giau nei 11,3 mlrd. eu­rų.

Lat­vi­jo­je ne­le­ga­lios rin­kos da­lis per­nai bu­vo 26,7 proc., Nor­ve­gi­jo­je – 20,8 proc., Grai­ki­jo­je – 19,8 pro­cen­to.

Ne­le­ga­lių ci­ga­re­čių rin­kos ty­ri­mą KPMG bend­ra­dar­biau­da­ma su „Phi­lip Mor­ris In­ter­na­tio­nal“, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir ES ša­li­mis na­rė­mis at­lie­ka kas­met nuo 2006-ųjų.