Nekomentuoja svarstymų viešinti prisipažinusius KGB bendradarbius
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė kol kas ne­ko­men­tuo­ja val­dan­čių­jų svars­ty­mų pa­vie­šin­ti as­me­nis, ku­rie anks­čiau pri­si­pa­ži­no bend­ra­dar­bia­vę su KGB, sa­ky­da­ma, kad pir­miau rei­kia įsi­gi­lin­ti į įsta­ty­mus ir šiems as­me­nims su­teik­tas ga­ran­ti­jas.

„Rei­kia įsi­gi­lin­ti į šį klau­si­mą, da­bar dar ne­ga­liu ko­men­tuo­ti. Tu­ri­me pa­si­žiū­rė­ti į įsta­ty­mus, ko­kia for­ma tai ga­li­ma da­ry­ti, ar bū­ti­na da­ry­ti, ar vals­ty­bė jiems bu­vo ga­ran­ta­vu­si, kiek ga­ran­ta­vu­si ano­ni­miš­ku­mą. Dar anks­ti man bū­tų ko­men­tuo­ti“, - žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė pre­zi­den­tė.

Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ne­se­niai svars­tė ga­li­my­bę pa­vie­šin­ti as­me­nis, ku­rie pri­si­pa­ži­no slap­ta bend­ra­dar­bia­vę su so­vie­tų sau­gu­mu.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vo „dar­bie­čio“ Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, pri­si­pa­ži­nu­sių by­loms šie­met bai­gia ga­lio­ti slap­tu­mo žy­ma, ir Pa­slap­čių ap­sau­gos koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­ja tu­rės spręs­ti, ar slap­tu­mo žy­mą pra­tęs­ti.

Įsta­ty­mas pri­si­pa­ži­nu­siems bend­ra­dar­bia­vus su KGB ga­ran­ta­vo ap­sau­gą, nu­ma­ty­da­mas, kad pri­si­pa­ži­ni­mo fak­tas bei pri­si­pa­ži­nu­sio as­mens pa­teik­ti duo­me­nys yra vals­ty­bės pa­slap­tį su­da­ran­ti in­for­ma­ci­ja, ku­ri įslap­ti­na­ma, nau­do­ja­ma ir iš­slap­ti­na­ma įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ta­čiau Vals­ty­bės tar­ny­bos ir pa­slap­čių įsta­ty­mas nu­sta­to pa­slap­ties sau­go­ji­mo truk­mę.

2000 me­tais įsi­ga­lio­jęs įsta­ty­mas bu­vu­siems KGB ir ki­tų so­vie­ti­nių spec­tar­ny­bų dar­buo­to­jams bei slap­tiems bend­ra­dar­biams lei­do pri­si­pa­žin­ti ir re­gis­truo­tis spe­cia­lio­je ko­mi­si­jo­je, įslap­ti­nant duo­me­nis. Nu­slė­pu­siems sa­vo KGB pra­ei­tį grė­sė pa­vie­ši­ni­mas ir kai ku­rie pro­fe­si­nės veik­los ap­ri­bo­ji­mai. Ga­li­my­bė pri­si­pa­žin­ti bu­vo ir anks­čiau - 1991-1992 me­tais, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos lai­ki­na­jai ko­mi­si­jai.

Pa­skel­bus sa­va­no­riš­ko pri­si­pa­ži­ni­mo ter­mi­ną, Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­jai apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su slap­to­sio­mis SSRS tar­ny­bo­mis pri­si­pa­ži­no 1589 as­me­nys.

Re­mian­tis iš­li­ku­sia KGB do­ku­men­ti­ne me­džia­ga da­ro­ma prie­lai­da, kad 1940-1991 me­tais su LTSR KGB slap­ta bend­ra­dar­bia­vo apie 118 tūkst. as­me­nų.