Nekeičia rekomendacijų vykstantiems į Turkiją
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams, ke­ti­nan­tiems vyk­ti į Tur­ki­ją, šian­dien re­ko­men­da­ci­jos ne­pa­kei­tė. URM re­ko­men­duo­ja ne­vyk­ti į tam ti­krus Tur­ki­jos re­gio­nus, ypač į An­ka­rą ir Stam­bu­lą.

Vyks­tan­tiems re­ko­men­duo­ja­ma ati­džiai ste­bė­ti sau­gu­mo si­tua­ci­ją vie­to­je ir pa­lai­ky­ti ry­šį su sa­vo ke­lio­nių ope­ra­to­riu­mi ir­/ar oro li­ni­jų bend­ro­ve. Šiuo me­tu Tur­ki­jo­je esan­tys Lie­tu­vos pi­lie­čiai ra­gi­na­mi veng­ti vie­šų erd­vių, ypač de­mons­tra­ci­jų, ir iš­lik­ti bud­rūs. Jiems taip pat re­ko­men­duo­ja­ma ati­džiai sek­ti ir va­do­vau­tis vie­tos val­džios ins­ti­tu­ci­jų re­ko­men­da­ci­jo­mis ir nu­ro­dy­mais. URM duo­me­ni­mis, An­ka­ros ir Stam­bu­lo At­atiur­ko oro uos­tai vei­kia įpras­tu re­ži­mu, iš­sky­rus skry­džius į JAV.

Tur­ki­jo­je esan­tys Lie­tu­vos pi­lie­čiai pa­gal­bos ga­li kreip­tis į Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją vi­są par­ą vei­kian­čiais te­le­fo­nais +370 706 5 2444, +37069983537.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja skel­bia to­liau ati­džiai ste­bi si­tua­ci­ją ir yra pa­si­ren­gu­si tin­ka­mai rea­guo­ti.

In­for­ma­ci­ja dėl įspė­ji­mo ly­gio bus at­nau­jin­ta lie­pos 20 d. 16 val., tei­gia­ma URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.