Nekalta laikyta už grotų
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je pra­dė­tas pa­ti­kri­ni­mas dėl Pa­ne­vė­žio pa­tai­sos na­mų dar­buo­to­jų veiks­mų, ka­da pa­si­bai­gus baus­mės lai­kui, į lais­vę ke­tu­ris mė­ne­sius ne­bu­vo pa­leis­ta vie­na nu­teis­to­ji.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas in­for­ma­vo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, kad Pa­ne­vė­žio pa­tai­sos na­muo­se baus­mę at­li­ku­si vie­na nu­teis­to­ji į lais­vę bu­vo iš­leis­ta tik po be­veik 4 mė­ne­sių pa­si­bai­gus baus­mės at­li­ki­mo lai­kui.

Kaip pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja, Pa­ne­vė­žio pa­tai­sos na­mų dar­buo­to­jos, at­sa­kin­gos už nu­teis­tų­jų įskai­tos tvar­ky­mą ir teis­mo pa­skir­tų baus­mių ter­mi­nų skai­čia­vi­mą, pri­pa­ži­no, kad įvy­ko klai­da – at­lie­kant baus­mės skai­čia­vi­mo veiks­mus bu­vo pa­da­ry­ta ma­te­ma­ti­nė klai­da.

„Pa­teik­ti dar­buo­to­jų pa­aiš­ki­ni­mai, kad aps­kai­čiuo­jant nu­teis­to­sios baus­mės pa­bai­gos da­tą, įsi­vė­lė arit­me­ti­nė klai­da, skam­ba dau­giau ne­gu juo­kin­gai. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja sieks iš­siaiš­kin­ti, ar pa­tai­sos na­mų dar­buo­to­jai tin­ka­mai vyk­do sa­vo par­ei­gas, ar jų at­lie­ka­mi dar­bai yra pa­kan­ka­mai kon­tro­liuo­ja­mi aukš­tes­nių par­ei­gū­nų. Dėl to­kios ne­tvar­kos kal­ti par­ei­gū­nai bus nu­baus­ti“, – sa­kė mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tro ini­ci­juo­to tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo me­tu bus sie­kia­ma at­sa­ky­ti, dėl kie­no kal­tės nu­teis­to­ji bu­vo lai­ko­ma pa­tai­sos na­muo­se pa­si­bai­gus baus­mės at­li­ki­mo ter­mi­nui.

Pa­sak mi­nis­tro, klai­dą pa­da­rę Pa­ne­vė­žio pa­tai­sos na­mų dar­buo­to­jai to­kiais sa­vo veiks­mais dis­kre­di­tuo­ja vi­są pa­tai­sos sis­te­mą ir jo­je dir­ban­čius tris tūks­tan­čius dar­buo­to­jų.