Neįžvelgia Moldovos ir Bulgarijos politikos pokyčių
Mol­do­vo­je ir Bul­ga­ri­jo­je pre­zi­den­to rin­ki­mus lai­mė­jus pro­ru­siš­kiems kan­di­da­tams, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius kol kas sa­ko ne­įž­vel­gian­tis pa­vo­jaus, kad iš es­mės ga­lė­tų keis­tis šių vals­ty­bių už­sie­nio po­li­ti­ka.

BNS L.Lin­ke­vi­čius pir­ma­die­nį pa­brė­žė, kad tiek vie­nų, tiek ki­tų rin­ki­mų at­ve­ju si­tua­ci­ja ga­li bū­ti nu­lem­ta ne pro­ru­siš­kų nuo­tai­kų vals­ty­bė­se, o nu­si­vy­li­mo val­džia ir pro­tes­to bal­sų.

„Tie bal­sa­vi­mai tiek vie­nu, tiek ki­tu at­ve­ju – ne­bū­ti­nai čia yra ta ta­kos­ky­ra Ru­si­ja ar ne Ru­si­ja, bet yra san­ty­kis su sa­vo val­džia, kur yra prob­le­mų su ko­rup­ci­ja, ki­tais klau­si­mais. Tai tie­siog bal­sa­vi­mai prieš val­džią“, – pa­ste­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

Vis dėl­to jis pri­pa­žįs­ta, kad tai tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­ma kaip sig­na­las Eu­ro­pai, nes „jei­gu at­otrū­kis tarp žmo­nių ir val­džios bus di­de­lis, to­kių ne­ti­kė­tu­mų bus dau­giau“.

Jis taip pat at­krei­pia dė­me­sį į tai, kad abi šios vals­ty­bės pa­na­šios di­de­lė­mis par­la­men­to ga­lio­mis, ly­gi­nant su pre­zi­den­tui ten­kan­čio­mis, to­dėl, pa­sak jo, bent kol kas ne­si­ma­to prie­lai­dų iš es­mės keis­tis vals­ty­bių už­sie­nio po­li­ti­kos kryp­čiai.

Mol­do­vo­je pir­mą kar­tą įvy­kus tie­sio­gi­niams pre­zi­den­to rin­ki­mams, juos lai­mė­jo pro­ru­siš­kas kan­di­da­tas Igo­ris Do­do­nas. Nors ana­li­ti­kai šiuos rin­ki­mus lai­kė Mol­do­vos pa­si­rin­ki­mu tarp Ry­tų ir Va­ka­rų, L.Lin­ke­vi­čius ne­ma­no, kad iš es­mės pa­si­keis proeu­ro­pie­tiš­ka ša­lies kryp­tis.

„Kvies­čiau ati­džiau pa­žvelg­ti į es­mę: jei­gu kal­bė­tu­me apie Mol­do­vą, ži­no­me, kad tai yra par­la­men­ti­nė vals­ty­bė ir la­bai svar­bus vaid­muo yra skir­tas par­la­men­tui. (...) Be to, prieš po­rą me­tų ir Kons­ti­tu­ci­nis teis­mas pa­si­sa­kė apie eu­ro­pi­nį ke­lią – kad tai yra, pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, vie­nin­te­lis įma­no­mas ke­lias Mol­do­vai“, – sa­kė jis.

Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, ir ša­lies prem­je­ras po rin­ki­mų pa­tvir­ti­no, jog ir to­liau bus dir­ba­ma ne­nu­kryps­tant nuo eu­ro­pie­tiš­ko ke­lio.

„Vi­sa tai nie­kuo ne­kei­čia mū­sų po­žiū­rio, mes pa­si­ruo­šę bend­ra­dar­bia­vi­mui tiek, kiek Mol­do­va pa­si­ruo­šu­si, nes Mol­do­va ne­ma­žai pa­sie­kė: prieš po­rą me­tų jau be­vi­zį re­ži­mą ga­vo ir aso­cia­ci­jos su­tar­tis, taip pat ir lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­tis su ES ju­da į prie­kį“, – sa­kė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

Bul­ga­ri­jos cen­tro de­ši­nių­jų pa­žiū­rų prem­je­ras Boi­kas Bo­ri­so­vas sek­ma­die­nį pa­skel­bė at­sis­ta­ty­di­nan­tis iš par­ei­gų, kai jo re­mia­ma par­la­men­to pir­mi­nin­kė Cec­ka Ca­če­va pra­lai­mė­jo ko­vą dėl pre­zi­den­to pos­to pro­ru­siš­kam so­cia­lis­tų kan­di­da­tui Ru­me­nui Ra­de­vui.

„Rei­kė­tų pa­lauk­ti, kaip to­liau klos­ty­sis įvy­kiai, nes at­sis­ta­ty­di­nus mi­nis­trui pir­mi­nin­kui tu­rė­tų bū­ti su­for­muo­ta nau­ja Vy­riau­sy­bė, bet ka­dan­gi Par­la­men­tas lie­ka bent jau kol kas toks pats, kol nė­ra ki­tų pla­nų, kaž­kuo iš es­mės kad keis­tų­si po­li­ti­ka vėl gi pa­grin­do nė­ra ir vėl rei­kė­tų pri­min­ti tą fak­tą, kad tai yra po­žiū­ris į Vy­riau­sy­bę“, – apie po­ky­čius šio­je ša­ly­je kal­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, kol kas nė­ra ženk­lų, kad dėl po­ky­čių vals­ty­bė­se na­rė­se ga­lė­tų keis­tis bend­ra Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio po­li­ti­kos kryp­tis.

„Aiš­ku, po­ky­čiai ša­lių vi­du­je ne­iš­ven­gia­mai tu­rės kaž­ko­kios įta­kos. Kiek jie lems, par­odys mū­sų dis­ku­si­jos. Kol kas aš ne­ma­tau, kad keis­tų­si iš es­mės eu­ro­pi­nė lai­ky­se­na ar po­li­ti­ka“, – sa­kė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.