Neišskiriamos Seimo keliauninkės
Už­sie­nio ke­lio­nė­se Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę daž­nai ly­di ne tik ko­le­gos tau­tos iš­rink­tie­ji ir jos ap­sau­ga, bet ir Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė. To­kia si­tua­ci­ja ke­lia nuo­sta­bą par­la­men­ta­rams, juo­lab kad pa­ti D. Rau­do­nie­nė nuo­lat kal­ba apie bū­ti­ny­bę tau­py­ti lė­šas.

Ry­toj L. Grau­ži­nie­nė, du ap­sau­gos dar­buo­to­jai, ver­tė­ja ir kanc­le­rė D. Rau­do­nie­nė grįš iš vi­zi­to Ukrai­no­je, kur ke­tu­rias die­nas vy­ko Šiau­rės ir Bal­ti­jos vals­ty­bių par­la­men­tų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­mas. Sei­mo kanc­le­rės da­ly­va­vi­mas to­kia­me ren­gi­ny­je ne vi­siems pa­si­ro­dė esąs bū­ti­nas.

Įvai­rūs maršrutai

Dau­giau nei me­tus par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jai va­do­vau­jan­ti D. Rau­do­nie­nė per­nai su įvai­rio­mis de­le­ga­ci­jo­mis ap­lan­kė Viet­na­mą, Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę ir Šve­di­ją. Aukš­ta Sei­mo val­di­nin­kė į ko­man­di­ruo­tes vy­ko ir pa­ti, ir kar­tu su L. Grau­ži­nie­ne.

An­tai per­nai ba­lan­dį Sei­mo va­do­vę kanc­le­rė ly­dė­jo į Ro­mą, kur bu­vo su­reng­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių par­la­men­tų pir­mi­nin­kų kon­fe­ren­ci­ja. Dar anks­čiau su L. Grau­ži­nie­ne ir ke­liais ki­tais par­la­men­ta­rais ji vy­ko į „dar­bo vi­zi­tą“ Lon­do­ne. Va­sa­ros pa­bai­go­je D. Rau­do­nie­nė fi­gū­ra­vo tarp as­me­nų, ko­man­di­ruo­tų į Stok­hol­mą ir Vis­bį, kur vy­ko Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių par­la­men­tų va­do­vų su­si­ti­ki­mas.

Nuo sau­sio 31 die­nos L. Grau­ži­nie­nė su D. Rau­do­nie­nė vie­ši Ki­je­ve. Įdo­mu tai, kad li­kus sa­vai­tei iki vi­zi­to Sei­mo val­dy­ba pa­tai­sė sa­vo pir­mi­nį spren­di­mą. Pir­ma­me do­ku­men­to va­rian­te nu­ma­čiu­si ap­mo­kė­ti tik ko­man­di­ruo­tės iš­lai­das iš Sei­mo va­do­vams skir­tų lė­šų, vė­liau jį pa­pil­dė sa­ki­niu: „Ap­mo­kė­ti ko­man­di­ruo­tės iš­lai­das iš Sei­mo va­do­vams skir­tų lė­šų ir rep­re­zen­ta­ci­nes iš­lai­das.“

Re­gi neteisybę

L. Grau­ži­nie­nės ir D. Rau­do­nie­nės po­mė­gis kar­tu ke­liau­ti pa­tin­ka ne vi­siems Sei­mo val­dy­bos, ku­ri tvir­ti­na ko­man­di­ruo­tes, na­riams. Ne pa­slap­tis, kad D. Rau­do­nie­nė už aukš­tą pos­tą Sei­me tu­ri bū­ti dė­kin­ga L. Grau­ži­nie­nei. Prieš tai jos kar­tu dir­bo Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­te: D. Rau­do­nie­nė va­do­va­vo ko­mi­te­to biu­rui, o „dar­bie­tė“ bu­vo šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

Sei­mo val­dy­bos na­rys „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis LŽ pa­sa­ko­jo at­krei­pęs dė­me­sį į ga­na ar­ti­mą Sei­mo ir kan­ce­lia­ri­jos va­do­vių ry­šį, ta­čiau val­dy­bos na­riai bend­roms jų ko­man­di­ruo­tėms nė­ra pa­prieš­ta­ra­vę.

„E­su klau­sęs, kiek kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vai tu­ri va­žiuo­ti, o kiek ki­tų par­ti­jų at­sto­vai. Štai ir da­bar bus vi­zi­tų į Ja­po­ni­ją, ki­tas ša­lis“, – sa­kė jis.

K. Koms­kis pa­žy­mė­jo, kad D. Rau­do­nie­nė la­bai daž­nai kal­ba apie tau­py­mą, yra net re­ko­men­da­vu­si par­la­men­to ko­mi­te­tuo­se vai­šin­tis van­de­niu iš čiau­po, o ne mi­ne­ra­li­niu ar vais­van­de­niais. „Taip, tau­po­me cen­tus, o kai kur iš­lei­džia­me tūks­tan­čius“, – re­ziu­ma­vo jis.

Pirm­ta­kas ke­lia­vo rečiau

D. Rau­do­nie­nės ko­man­di­ruo­tės ne­li­ko ne­pas­te­bė­tos ir opo­zi­ci­jos at­sto­vų. Kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma, pats ka­dai­se va­do­va­vęs Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai, at­krei­pė dė­me­sį, kad anks­tes­nis kanc­le­ris Jo­nas Mi­le­rius taip daž­nai į už­sie­nį ne­ke­liau­da­vo.

„Ga­li­ma gal­vo­ti, kad par­la­men­to va­do­vė kanc­le­rę į de­le­ga­ci­jas kvie­čia tie­siog drau­giš­kai, ne­sant rei­kia­mo da­ly­ki­nio tu­ri­nio. Tai rei­kia ver­tin­ti kri­tiš­kai, gal­būt tai be­rei­ka­lin­gos iš­lai­dos. O kanc­le­rei dar­bo yra ir čia, Sei­me. Jei vyks­ta par­la­men­tų ge­ne­ra­li­nių se­kre­to­rių su­si­ti­ki­mas, tuo­met su­pran­ta­ma, ko­dėl da­ly­vau­ja­ma. Bet kam de­le­ga­ci­jo­se ša­lia Sei­mo pir­mi­nin­kės dar ir kanc­le­rė?“ – svars­tė J. Raz­ma.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad į dar­bi­nius par­la­men­tų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­mus pa­kak­tų vyk­ti pa­čiai Sei­mo va­do­vei. „Tau­py­mo na­tos par­la­men­te iš­ties la­bai skam­bė­jo. Ir šia­me kon­teks­te tos iš­vy­kos at­ro­do prieš­ta­rin­gai“, – pri­dū­rė kon­ser­va­to­rius.

Ne­ži­no, kiek kainavo

LŽ va­kar te­le­fo­nu su­si­sie­kus su Ukrai­no­je esan­čia D. Rau­do­nie­ne, ji kar­to­jo, kad vi­sos ko­man­di­ruo­tės, į ku­rias vy­ko, bu­vo bū­ti­nos. Taip pat ir pa­sta­ro­ji. „Tai yra Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių aš­tuo­ne­to su­si­ti­ki­mas. Da­ly­vau­ja ir par­la­men­tų pir­mi­nin­kai, ir kanc­le­riai. Kai vyks­ta NB8 vi­zi­tai, tu­ri­me ly­dė­ti pir­mi­nin­kus, to­kia įpras­ta pra­kti­ka“, – dės­tė ji.

Tie­sa, kan­ce­lia­ri­jos va­do­vė ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, kiek ši ke­lio­nė kai­na­vo mo­kes­čių mo­kė­to­jams, ir pa­ta­rė su­si­siek­ti, kai ji grįš į Vil­nių. „Pas­ta­rą­jį pus­me­tį be­veik nie­kur ne­va­žia­vau“, – aiš­ki­no ji.

Ar­ti­miau­sias Sei­mo pir­mi­nin­kės L. Grau­ži­nie­nės vi­zi­tas nu­ma­ty­tas ko­vo pa­bai­go­je. Į To­ki­ją ji vyks su tri­mis Sei­mo na­riais, sa­vo at­sto­vu spau­dai Ros­val­du Gor­ba­čio­vu ir vie­na kan­ce­lia­ri­jos at­sto­ve.