Neišrinkti socialdemokratai pasigenda partijos paramos
Po Sei­mo rin­ki­mų į par­la­men­tą ne­pa­te­kę bu­vę Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos na­riai iki šiol su­nkiai ieš­ko­si dar­bo. Šiuo me­tu Sei­me dir­ban­čios par­ti­jos va­do­vy­bės par­amos ne­su­lau­kian­tys bu­vę po­li­ti­kai tei­gia, kad po rin­ki­mų LSDP vir­šū­nės pa­si­rū­pi­no tik jiems ar­ti­mais žmo­nė­mis.

„Par­ti­jos mo­ra­li­nės par­amos ne­rei­kia, nes aš ga­na stip­ri. O to­liau... Gal kad tu­riu pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nį iš „Sod­ros“, ga­liu sau leis­ti už­siim­ti tuo, kuo no­riu. Tai­gi, la­bai ačiū so­cial­de­mo­kra­tams, bet kaip nors gal su­sit­var­ky­siu“, – dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ sa­kė bu­vu­si ūkio mi­nis­trė, anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo LSDP frak­ci­jos na­rė Bi­ru­tė Vė­sai­tė, pa­klaus­ta, ar su­lau­kė par­ti­jos par­amos ieš­ko­da­ma dar­bo. Ji ne­nei­gė ma­nan­ti, kad da­bar­ti­nė LSDP va­do­vy­bė pa­si­rū­pi­no tik sau ar­ti­mais bu­vu­siais par­la­men­ta­rais. „Taip. Tai yra fak­tai, ku­rių ne­nu­neig­si“, – pa­tvir­ti­no ji.

Kaip ži­no­ma, šiuo me­tu Sei­me dir­ba 17 LSDP at­sto­vų. Kar­tu su į Sei­mą pa­te­ku­siais dviem Dar­bo par­ti­jos na­riais jie su­da­ro 19 as­me­nų par­la­men­ti­nę frak­ci­ją, esan­čią val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je su 59 par­la­men­ta­rus tu­rin­čia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS). Anks­tes­nės Sei­mo ka­den­ci­jos me­tu LSDP frak­ci­ją su­da­rė 40 par­la­men­ta­rų.

Pa­de­da ki­tai organizacijai

Vie­na iš ne­dau­ge­lio į Sei­mą ne­pa­te­ku­sių eks­par­la­men­ta­rų, šiuo me­tu tu­rin­ti dar­bą – LSDP Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­kė Orin­ta Lei­pu­tė, vie­ną ka­den­ci­ją dir­bu­si par­la­men­ti­nia­me Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te. Nuo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 27-osios ji ei­na Kau­no me­ro, vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Vie­nin­gas Kau­nas“ ly­de­rio Vis­val­do Ma­ti­jo­šai­čio pa­ta­rė­jos par­ei­gas.

Orinta Leiputė eina Kauno mero, visuomeninio judėjimo „Vieningas Kaunas“ lyderio Visvaldo Matijošaičio patarėjos pareigas. /"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Kal­bė­da­ma su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“, O. Lei­pu­tė ne­igė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jo­je pa­skli­du­sius samp­ro­ta­vi­mus, esą šis pos­tas jai ga­lė­jęs ati­tek­ti kaip kom­pen­sa­ci­ja so­cial­de­mo­kra­tams už ne­se­niai pra­ras­tą Kau­no vi­ce­me­ro po­zi­ci­ją. Kaip ži­no­ma, prieš ke­lis mė­ne­sius iš Kau­no vi­ce­me­ro par­ei­gų pa­si­trau­kus so­cial­de­mo­kra­tui Va­si­li­jui Po­po­vui, šios par­ei­gos bu­vo pa­ves­tos ne ki­tam ma­žą­ja mies­tą val­dan­čios koa­li­ci­jos par­tne­re esan­čios LSDP at­sto­vui, bet „Vie­nin­go Kau­no“ iš­kel­tai Ra­sai Šnapš­tie­nei.

„Ka­dan­gi nuo ta­da, kai bu­vau Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rė (šias par­ei­gas O. Lei­pu­tė ėjo 2011–2012 me­tais – aut.), vi­są lai­ką pa­lai­kiau glau­džius ry­šius su sa­vi­val­dy­be, ne­pa­te­ku­si į Sei­mą ga­vau me­ro pa­siū­ly­mą tęs­ti dar­bą kaip jo pa­ta­rė­ja. Su V. Ma­ti­jo­šai­čio va­do­vau­ja­mu vi­suo­me­ni­niu ju­dė­ji­mu mies­to ta­ry­bo­je dir­bo­me vie­no­je koa­li­ci­jo­je. Be to, pri­si­min­ki­me, kad LSDP Sei­mo rin­ki­mų są­ra­še dvie­jo­se Kau­no vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se kar­tu ėjo ju­dė­ji­mo „Vie­nin­go Kau­no“ at­sto­vai, tai­gi, bend­ra­dar­bia­vi­mas yra na­tū­ra­lus“, – aiš­ki­no bu­vu­si Sei­mo na­rė.

Pa­siū­ly­mų nesulaukė

Eks­par­la­men­ta­rė B. Vė­sai­tė, kal­bė­da­ma su „Lie­tu­vos ži­nioms“, ne­slė­pė, kad da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja jai nė­ra leng­va. „Jo­kių kon­kre­čių dar­bo pa­siū­ly­mų ne­tu­riu. Kai tiek me­tų bu­vau ak­ty­vio­je veik­lo­je, to­kia at­si­ra­du­si tuš­tu­ma kar­tais ti­krai la­bai žei­džia. Pra­šiau par­ti­jos pa­gal­bos. Bet, de­ja, ti­krai ne­bu­vo pa­gal­bos ir par­amos. Ir jo­kių pa­siū­ly­mų“, – sa­kė po­li­ti­kė.

Sei­me ji dir­bo tris ka­den­ci­jas nuo 2000 me­tų. 2012–2013 me­tais B. Vė­sai­tė va­do­va­vo Ūkio mi­nis­te­ri­jai – šias par­ei­gas ji pra­ra­do po ke­lio­nės pri­va­čiu vers­li­nin­kų lėk­tu­vu. Po­li­ti­nės kar­je­ros Sei­me me­tu ši po­li­ti­kė gar­sė­jo aš­trio­mis, ne­re­tai di­de­lį re­zo­nan­są su­kel­da­vu­sio­mis kal­bo­mis, taip pat ne­veng­da­vo opo­nuo­ti da­bar­ti­nei LSDP va­do­vy­bei. Po pra­lai­mė­tų šių Sei­mo rin­ki­mų bū­tent B. Vė­sai­tė kar­tu su so­cial­de­mo­kra­tų gar­bės pir­mi­nin­ku Aloy­zu Sa­ka­lu aš­triai kė­lė par­ti­jos ly­de­rių at­sa­ko­my­bės už ne­sėk­mę klau­si­mą, siū­ly­da­ma, kad dėl to iš pos­to ne­dels­da­mas at­sis­ta­ty­din­tų da­bar­ti­nis LSDP va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius, taip pat dės­tė po­zi­ci­ją, jog de­ry­bo­se dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos jis ne­tu­rė­tų gro­ti pir­muo­ju smui­ku.

Pa­sak B. Vė­sai­tės, dėl to, kas įvy­ko, ji ne­ke­ti­na at­si­ri­bo­ti nuo LSDP. „Man ti­krai ne tas pats, kas vyks­ta par­ti­jo­je, o vyks­ta ti­krai ne­la­bai ge­ri da­ly­kai. Ne­pri­ta­riu tai ty­los sie­nai, ku­ria jie at­sit­vė­rė, ypač Sei­mo frak­ci­ja. Ma­nau, ti­krai rei­kė­tų di­des­nio ak­ty­vu­mo“, – kal­bė­jo po­li­ti­kė.

Kristina Miškinienė, gelbėjusi LSDP kurorto skyrių praėjusią vasarą kilusios įtampos metu, dabar ji teigė partijos paramos nesulaukusi. /Romo Jurgaičio nuotrauka

Gir­dė­jo tik pažadus

Nu­si­vy­li­mas, kal­bant apie at­ei­tį, gir­dė­ti ir anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui va­do­va­vu­sios Kris­ti­nos Miš­ki­nie­nės bal­se. Anks­čiau ėju­si Drus­ki­nin­kų vi­ce­me­rės par­ei­gas, gel­bė­ju­si LSDP ku­ror­to sky­rių pra­ėju­sią va­sa­rą ki­lu­sios įtam­pos (iš par­ti­jos pa­si­trau­kus ku­ror­to me­rui Ri­čar­dui Ma­li­naus­kui) me­tu, da­bar, li­ku­si be par­la­men­ta­ro man­da­to, ji tei­gė par­ti­jos par­amos ne­su­lau­ku­si.

„Par­ti­jos va­do­vy­bės žo­džių, kad man pa­dės, bū­ta. Bet kol kas tai – tik žo­džiai. Kai ku­rie bu­vę ko­le­gos iš da­bar­ti­nės Sei­mo frak­ci­jos kar­tais pa­skam­bi­na. Ži­no­te, si­tua­ci­ja ti­krai dau­giau nei grau­di. Ma­no sū­nus sa­ko: jei­gu su sa­vo pa­tir­ti­mi ne­si nie­kam rei­ka­lin­ga, tai apie ką kal­ba­me?“ – guo­dė­si K. Miš­ki­nie­nė.

Eduardas Šablinskas: „Dėl darbo lyg ir viskas buvo sutarta, bet kai visi vieni kitus purvuose maudė, žinoma, likau nuošalyje.“ /Romo Jurgaičio nuotrauka

Drus­ki­nin­kuo­se gy­ve­nan­ti par­la­men­ta­rė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo ieš­ko­ju­si dar­bo so­cia­li­nė­je, re­gio­nų plė­tros sri­ty­se, nes bū­tent jo­se yra su­kau­pu­si il­ga­me­tę pa­tir­tį. „Drįs­tu teig­ti, kad val­dy­mo sri­ty­je tu­rė­jau di­de­lę pa­tir­tį – tiek vie­tos val­džio­je, tiek Re­gio­nų plė­tros ta­ry­bo­je, ten dir­bau maž­daug 12 me­tų. Bet su­pran­tu, da­bar val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se bu­vę Sei­mo na­riai nė­ra la­bai pa­gei­dau­ja­mi“, – kal­bė­jo so­cial­de­mo­kra­tė.

Dar­bo kol kas ne­tu­ri ir bu­vęs Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rys Eduar­das Šab­lins­kas. „Dėl dar­bo (su par­ti­jos va­do­vais – red.) lyg vis­kas bu­vo su­tar­ta, bet su­lig pir­mo­sio­mis val­džios for­ma­vi­mo die­no­mis, kai vi­si vie­ni ki­tus pur­vuo­se mau­dė, ži­no­ma, li­kau nuo­ša­ly­je. Kai par­ti­jos (val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­rę LSDP bei LVŽS – aut.) pa­si­da­li­jo mi­nis­trų pos­tus, įdo­miai su­sik­los­tė: tu­rė­jo­me sa­vų na­rių, ku­rie per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus įro­dė, kad su­ge­ba dirb­ti, vei­kė lyg vie­nas kumš­tis, bet kai li­kau ne­iš­rink­tas, ma­ne lyg ir pri­mir­šo. Tai tur­būt vi­siems žmo­nėms bū­din­ga: kai po sa­vi­mi tu­ri šil­tą vie­tą, į šo­nus dai­ry­tis, kam rei­kia pa­gal­bos, nė­ra ka­da. O kad pats ki­tiems ga­li pa­dė­ti, bet dėl sa­vęs pra­šy­ti ne­mo­ki, tai jau yra ta­vo prob­le­ma“, – svars­tė so­cial­de­mo­kra­tas.

Marija Aušrinė Pavilionienė: "Per 12 metų man išaiškėjo visa politinė virtuvė. Ir džiaugiuosi, kad pasitraukiau." /"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Spren­di­mų tebelaukia

Ke­lio­nės, kny­gos ra­šy­mas – tai veik­la, ku­ria ža­da už­siim­ti į Sei­mą ne­pa­te­ku­si so­cial­de­mo­kra­tė pro­fe­so­rė Ma­ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė. „O ką ga­li veik­ti, jei­gu ta­ve dėl am­žiaus vi­si ver­ti­na kri­tiš­kai, net par­ti­jos ko­le­gos. Dau­ge­lis jų džiau­gė­si, kad ne­pa­te­kau į Sei­mą, lin­kė­jo man orios pen­si­jos. Tai­gi, su­sit­var­kiau vi­sas iš­mo­kas ir nau­do­siuo­si li­ku­siu gy­ve­ni­mu, nes nie­ka­da iki šiol ne­gy­ve­nau sau“, – pa­sa­ko­jo moks­li­nin­kė.

Pa­sak M. A. Pa­vi­lio­nie­nės, tai, kad so­cial­de­mo­kra­tai „pa­mirš­ta“ par­tie­čius, ku­rie lie­ka už Sei­mo rin­ki­mų ri­bos, jos ne­bes­te­bi­na. „Mū­sų par­ti­jos na­riai dau­gu­ma bu­vo rei­ka­lin­gi tam, kad bal­suo­tų už tam ti­krus žmo­nes. Jei­gu tu pa­ten­ki prie val­džios vai­ro, nau­do­jie­si ga­li­my­be pa­si­reikš­ti, iš­sa­ky­ti min­tis, ki­ti gal­būt tu­ri ki­tų tiks­lų. O pa­skui esi ne­rei­ka­lin­gas. Man per 12 me­tų iš­aiš­kė­jo vi­sa po­li­ti­nė vir­tu­vė. Ir džiau­giuo­si, kad pa­si­trau­kiau, nes tai, kas da­bar de­da­si Sei­me, man yra ne­ma­lo­nu nei žiū­rė­ti, nei klau­sy­ti“, – kal­bė­jo ji.

Anks­tes­nės ir šios ka­den­ci­jos par­la­men­ti­nės LSDP frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė ti­ki­no, kad žmo­giš­kai jai gai­la be dar­bo li­ku­sių bu­vu­sių ko­le­gų. „Mes vi­si esa­me kal­ti, kad jie ne­bu­vo iš­rink­ti: ir jie pa­tys, ir mes, ku­rie li­ko­me Sei­me. O rū­pes­tis ras­ti dar­bo vie­tą, ir pres­ti­ži­nę... Tai ga­na su­dė­tin­ga. Yra dau­giau ne­iš­rink­tų bu­vu­sių par­la­men­ta­rų, ne­gu koa­li­ci­jo­je tu­ri­me ga­li­my­bę pa­siū­ly­ti dar­bo“, – aiš­ki­no ji.

Pa­sak I. Šiau­lie­nės, par­ti­jos va­do­vy­bei ji tei­kė siū­ly­mus, kad žmo­nės, il­gus me­tų esan­tys par­ti­jos na­riais, tu­rin­tys po­li­ti­nę pa­tir­tį bei ry­šių su rin­kė­jais sa­vo apy­gar­do­se, ne­iš­kris­tų iš kon­teks­to. „To­kių pa­mąs­ty­mų ky­la, gal­būt tik nė­ra spren­di­mų“, – tei­gė par­la­men­ta­rė.

.