Neįleido Rusijos „tėvynainių fondo“ atstovų
Lie­tu­vos par­ei­gū­nai ne­įlei­do į ša­lį Ru­si­jos „tė­vy­nai­nių fon­do“ at­sto­vų, ku­rie bu­vo įtrauk­ti į na­cio­na­li­nį juo­dą­jį są­ra­šą. Mask­va ža­da, kad šis žings­nis ne­liks be at­sa­ko.

Du Ru­si­jos pi­lie­čius Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiai Vil­niaus oro uos­te su­stab­dė ir grą­ži­no at­gal gruo­džio 15 die­ną. Ši is­to­ri­ja ne­bu­vo vie­ši­na­ma, kol penk­ta­die­nį par­eiš­ki­mo ne­pas­kel­bė Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai penk­ta­die­nio va­ka­rą BNS pa­tvir­ti­no apie šį at­ve­jį.

„Du Ru­si­jos pi­lie­čiai , ku­rie vy­ko į Lie­tu­vą, bu­vo ne­įleis­ti re­mian­tis Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to spren­di­mu įtrauk­ti juos į są­ra­šą as­me­nų, ku­riems drau­džia­ma į ša­lį. Toks spren­di­mas pri­im­tas lai­kan­tis vi­sų tei­si­nių pro­ce­dū­rų. Jei šie as­me­nys ne­su­tin­ka su spren­di­mu, jį ga­li skųs­ti pa­gal Lie­tu­vos tei­sės nor­mas“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

Į Lie­tu­vą bu­vo ne­įleis­ti už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių Ru­si­jos tė­vy­nai­nių tei­sių gy­ni­mo ir par­amos fon­do at­sto­vai. Šis fon­das ne vie­nus me­tus yra mi­ni­mas Lie­tu­vos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų at­as­kai­to­se kaip Ru­si­jos po­li­ti­kos įran­kis kur­ti ne­igia­mą Lie­tu­vos įvaiz­dį ir ska­tin­ti įtam­pą tarp tau­ti­nių ma­žu­mų.

Ru­si­jos URM at­sto­vė spau­dai Ma­ri­ja Za­cha­ro­va, penk­ta­die­nį pa­vie­ši­nu­si šį at­ve­jį, iš­sa­kė „ap­gai­les­ta­vi­mą“, kad, jos tei­gi­mu, „už­si­cik­li­nu­si ru­so­fo­bi­jo­je Lie­tu­vos val­džia itin li­guis­tai pri­ima ru­siš­kų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų kon­tak­tus su tė­vy­nai­niais“.

„Ei­li­nis an­ti­ru­siš­kas Vil­niaus iš­si­šo­ki­mas, be abe­jo­nės, at­si­lieps ir taip ne­ko­kiai Ru­si­jos ir Lie­tu­vos san­ty­kių būk­lei ir ne­liks be ati­tin­ka­mo at­sa­ky­mo“, – sa­kė Ru­si­jos URM at­sto­vė spau­dai.

Dip­lo­ma­tės tei­gi­mu, Ru­si­jos pi­lie­čiai vy­ko į kon­fe­ren­ci­ją vie­tos ru­sa­kal­bių or­ga­ni­za­ci­jų kvie­ti­mu.

Prieš­o įvaiz­džio kūrimas

Lie­tu­vos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų 2015 me­tų at­as­kai­to­je tei­gia­ma, kad Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­val­džios fe­de­ra­li­nės agen­tū­ros „Ros­so­trud­ni­čest­vo“ įsteig­tas Už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių Ru­si­jos tė­vy­nai­nių tei­sių gy­ni­mo ir par­amos fon­das fi­nan­sa­vo dvi Lie­tu­vo­je vei­kian­čias or­ga­ni­za­ci­jas – Pa­grin­di­nių tei­sių gy­ni­mo ir ty­ri­mo cen­trą ir Ne­prik­lau­so­mą žmo­gaus tei­sių cen­trą.

Anot at­as­kai­tos, šių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­nuo­se kal­ti­no Lie­tu­vą pa­žei­di­nė­jant tau­ti­nių bend­ruo­me­nių tei­ses, da­ly­va­vo prieš JAV ir NA­TO nu­kreip­to­se pro­ru­siš­ko­se pro­pa­gan­di­nė­se ak­ci­jo­se.

„Kal­ti­ni­mais pa­žei­di­nė­jant Ru­si­jos tė­vy­nai­nių tei­ses Krem­liaus pro­pa­gan­do­je efek­ty­viai pa­si­nau­do­ta Lie­tu­vos, kaip prieš­o, įvaiz­džiui for­muo­ti Ru­si­jos vi­suo­me­nė­je ir ru­siš­ka­me in­for­ma­ci­nia­me lau­ke esan­čio­se Lie­tu­vos ru­sų bei len­kų bend­ruo­me­nė­se. Tai pa­de­da iš­lai­ky­ti ag­re­sy­vios Ru­si­jos po­li­ti­kos pa­lai­ky­mą Ru­si­jos vi­suo­me­nė­je ir truk­dy­ti sėk­min­gą Lie­tu­vos tau­ti­nių bend­ruo­me­nių in­teg­ra­ci­ją“, – ra­šo­ma vie­šo­je at­as­kai­to­je.

Po­li­to­lo­gas Ne­ri­jus Ma­liu­ke­vi­čius BNS sa­kė, kad tė­vy­nai­nių or­ga­ni­za­ci­jos ir „ru­sų pa­sau­lio“ kon­cep­ci­ja yra Krem­liaus už­sie­nio po­li­ti­kos da­lis. Jo tei­gi­mu, šios or­ga­ni­za­ci­jos įta­ka Lie­tu­vos ru­sų bend­ruo­me­nei yra ri­bo­ta, bet „minkš­to­sios ga­lios“ įran­kiai po in­ter­ven­ci­jos Ukrai­no­je tai­ko­mi vis ag­re­sy­viau.

„Ši­ta or­ga­ni­za­ci­ja yra vie­nas iš to­kių įran­kių. Po ag­re­si­jos Ukrai­no­je šie švel­nio­sios ga­lios įran­kiai tam­pa ne­be to­kie švel­nūs, o vis ag­re­sy­ves­ni ir pro­vo­ka­ty­ves­ni, to­dėl nie­ko keis­to, kad šių or­ga­ni­za­ci­jų vei­kė­jų mes ne­įsi­lei­džiam. Aš ne­lai­ky­čiau šios or­ga­ni­za­ci­jos įta­kos di­de­le, ji ryš­kes­nė Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je, bet esa­me bend­ro re­gio­no da­lis“, – sa­kė po­li­ti­kos eks­per­tas.