Neįleido motociklininkų iš Rusijos
Šeš­ta­die­nį Drus­ki­nin­kų pa­sie­nie­čiai į Lie­tu­vą ne­įlei­do tri­jų mo­to­cik­li­nin­kų iš Ru­si­jos, ne­tu­rė­ju­sių do­ku­men­tų, pa­tei­si­nan­čių bu­vi­mo Šen­ge­no erd­vė­je tiks­lą ir są­ly­gas.

Iš­va­ka­rė­se šių ru­sų mo­to­cik­li­nin­kų ne­įsi­lei­do ir Len­ki­ja, pra­ne­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT).

Šeš­ta­die­nį apie 21 val. VSAT Va­rė­nos rink­ti­nės Drus­ki­nin­kų už­kar­dos pa­sie­nie­čiai tarp­tau­ti­nia­me Rai­gar­do kon­tro­lės punk­te ti­kri­no iš Bal­ta­ru­si­jos į Lie­tu­vą va­žia­vu­sius tris Ru­si­jos pi­lie­čius. 1981 me­tais gi­męs už­sie­nie­tis vai­ra­vo mo­to­cik­lą „BMW“, o 1968 ir 1981 me­tais gi­mę jo tau­tie­čiai – mo­to­cik­lus „Har­ley Da­vid­son“. Ant vi­sų trans­por­to prie­mo­nių bu­vo Ru­si­jos nu­me­riai. Do­ku­men­tų pa­ti­kros me­tu Drus­ki­nin­kų pa­sie­nie­čiai nu­sta­tė, kad šie mo­to­cik­li­nin­kai ne­tu­ri do­ku­men­tų, pa­tei­si­nan­čių bu­vi­mo Šen­ge­no erd­vė­je tiks­lą ir są­ly­gas. Tai bu­vo prie­žas­tis jų ne­įleis­ti į bend­ri­jos te­ri­to­ri­ją.

Pa­aiš­kė­jo, kad šie Ru­si­jos pi­lie­čiai į Šen­ge­no erd­vę iš Bal­ta­ru­si­jos iš­va­ka­rė­se ban­dė pa­tek­ti per Len­ki­ją, ta­čiau šios ša­lies par­ei­gū­nai mo­to­cik­li­nin­kų ir­gi ne­įsi­lei­do.

Drus­ki­nin­kų už­kar­dos pa­sie­nie­čiams at­li­kus vi­sus bū­ti­nus do­ku­men­tų for­ma­lu­mus mo­to­cik­li­nin­kai grį­žo į Bal­ta­ru­si­ją.

Per sa­vai­tę tai bu­vo tre­čias at­ve­jis, kai VSAT par­ei­gū­nai ne­lei­do į Lie­tu­vą įva­žiuo­ti mo­to­cik­lus vai­ra­vu­siems Ru­si­jos pi­lie­čiams. Pra­ėju­sį pir­ma­die­nį Drus­ki­nin­kų už­kar­dos par­ei­gū­nai at­gal į Bal­ta­ru­si­ją grą­ži­no per Rai­gar­do punk­tą vy­ku­sį 1971 me­tais gi­mu­sį Ru­si­jos pi­lie­tį, mo­to­cik­lo „BMW“ vai­ruo­to­ją. Jis ir­gi ne­ga­lė­jo pa­tei­sin­ti at­vy­ki­mo į Šen­ge­no erd­vę tiks­lo ir ne­tu­rė­jo są­ly­gas pa­tei­si­nan­čių do­ku­men­tų. Prieš tai šio mo­to­cik­li­nin­ko ne­įsi­lei­do Len­ki­jos par­ei­gū­nai.

Ba­lan­džio 30 die­ną VSAT Vil­niaus rink­ti­nės Pa­dva­rio­nių už­kar­dos pa­sie­nie­čiai ne­lei­do į Lie­tu­vą įva­žiuo­ti 1971 ir 1979 me­tais gi­mu­siems Ru­si­jos pi­lie­čiams, mo­to­cik­lų „Su­zu­ki“ ir „BMW“ vai­ruo­to­jams. Jie ne­įleis­ti į ša­lį, nes ne­tu­rė­jo do­ku­men­tų, pa­tei­si­nan­čių bu­vi­mo tiks­lą ir są­ly­gas. Be to, „Su­zu­ki“ bu­vo apk­li­juo­tas Lie­tu­vo­je užd­raus­ta so­vie­ti­ne sim­bo­li­ka, o tai ir­gi yra prie­žas­tis trans­por­to prie­mo­nei ir jo vai­ruo­to­jui ne­leis­ti kirs­ti sie­nos.

Abiem šiems už­sie­nie­čiams prieš me­tus įva­žiuo­ti į Šen­ge­no erd­vę dėl pa­na­šių prie­žas­čių ne­lei­do ir Lie­tu­vos, ir Len­ki­jos pa­sie­nie­čiai.

Šie­met sau­sio – ba­lan­džio mė­ne­siais VSAT par­ei­gū­nai į Lie­tu­vą ne­lei­do įva­žiuo­ti 1358 už­sie­nio vals­ty­bių pi­lie­čiams. Tarp jų dau­giau­siai bu­vo Ru­si­jos (642), Bal­ta­ru­si­jos (449) ir Ukrai­nos (107) pi­lie­čių.

Daž­niau­sia ne­įlei­di­mo prie­žas­tis – as­muo ne­tu­rė­jo bu­vi­mo tiks­lą Šen­ge­no erd­vė­je ir są­ly­gas pa­tei­si­nan­čių do­ku­men­tų (445 at­ve­jai). 344 už­sie­nie­čių Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiai ne­įsi­lei­do dėl to, kad šie vy­ko su ne­tvar­kin­gais trans­por­to prie­mo­nių do­ku­men­tais ar­ba jų ne­tu­rė­jo. 332 as­me­nys ne­ga­lė­jo įva­žiuo­ti į Lie­tu­vą, nes ne­tu­rė­jo vi­zos.