Neįgaliųjų balsas pasiklydo SADM koridoriuose
Prieš pus­ket­vir­tų me­tų pa­tvir­ti­na tvar­ka, ko­kie as­me­nys ga­li nau­do­tis ženk­lu ,,Ne­įga­lu­sis“ pa­žy­mė­to­mis au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­to­mis, džiau­gia­si ne vi­si. Per tą lai­ką ap­si­žiū­rė­ta, kad ji dis­kri­mi­nuo­ja di­de­lę da­lį ne­įga­lių­jų. Tai pa­brė­žia ir po­li­ci­jos bei vie­šo­sios tvar­kos par­ei­gū­nai, ta­čiau So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) val­di­nin­kai prie šio klau­si­mo nė ne­ke­ti­na grįž­ti.

Iki 2011-ųjų ne­įga­lių­jų ženk­lu pa­žy­mė­to­mis trans­por­to prie­mo­nių sta­ty­mo vie­to­mis nau­do­ta­si bet kaip. Jo­se spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tys žmo­nės daž­nai ras­da­vo ir vi­siš­kai svei­kų as­me­nų ma­ši­nas, o par­eikš­ti dėl to pre­ten­zi­jų ne­bu­vo kam.

2011-ai­siais ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos pa­tei­kė siū­ly­mų per­žiū­rė­ti ir su­siau­rin­ti ne­įga­lių­jų, tu­rin­čių tei­sę nau­do­ti ski­ria­mą­jį ženk­lą "Ne­įga­lu­sis“ ir tei­sę įsi­gy­ti ne­įga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­te­lę, bū­rį. Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ta­ry­ba, vei­kian­ti prie SADM, tuos siū­ly­mus aps­vars­tė ir į juos at­siž­vel­gė. Tai­gi pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čią tvar­ką tei­se nau­do­ti ski­ria­mą­jį ženk­lą "Ne­įga­lu­sis“ ir įsi­gy­ti ne­įga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­te­lę tu­ri ma­ši­nas vai­ruo­jan­tys ne­įga­lie­ji, ku­riems nu­sta­ty­tas 0-30 proc. dar­bin­gu­mo ar­ba di­de­lių spe­cia­lių­jų po­rei­kių ly­gis, taip pat žmo­nės, ve­žan­tys as­me­nis, ku­riems yra nu­sta­ty­tas 0-25 proc. dar­bin­gu­mo ar di­de­lių spe­cia­lių­jų po­rei­kių ly­gis, su­nkus ne­įga­lu­mo ly­gis, ir so­cia­li­nės glo­bos įstai­gos bei tie, ku­rie ne­įga­lie­siems tei­kia tech­ni­nę pa­gal­bą.

„Per tą lai­ką ne de­šim­tis, o šim­tus kar­tų su­si­dū­rė­me su si­tua­ci­ja, kai prie pre­ky­bos cen­tro ženk­lu "Ne­įga­lu­sis“ pa­žy­mė­to­je vie­to­je sa­vo au­to­mo­bi­lį pa­lie­ka žmo­gus, ku­riam nu­sta­ty­tas 35 ar 40 proc. dar­bin­gu­mo ly­gis. Tu­rė­tu­me jį baus­ti taip pat, kaip ir jo­kios ne­ga­lios ne­tu­rin­tį as­me­nį“, - LŽ pa­sa­ko­jo Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Da­nas Bort­ke­vi­čius. Į jo va­do­vau­ja­mą sky­rių dėl bau­dos ne­re­tai at­ei­na žmo­nių, ku­rių ju­de­siai su­tri­kę, o jie pa­tys dėl li­gos po­bū­džio ne­ga­li per­varg­ti ar nu­ei­ti di­des­nio at­stu­mo, ta­čiau ne­įga­lių­jų ve­ži­mė­liu dar ne­si­nau­do­ja. To­dėl D. Bort­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad tvar­ką, kas ga­li nau­do­tis ne­įga­lie­siems skir­to­mis au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­to­mis, rei­kė­tų per­žiū­rė­ti. „Da­bar ri­ba nu­brėž­ta ne­at­siž­vel­gus į ša­lu­ti­nes ap­lin­ky­bes, pa­vyz­džiui, į li­gos spe­ci­fi­ką“, - pa­brė­žė me­di­ci­ni­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis pa­šne­ko­vas.

Prieš pat Nau­juo­sius me­tus Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius ne­įga­liuo­sius vie­ni­jan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms iš­siun­tė ra­gi­ni­mus vie­šai pra­dė­ti dis­ku­tuo­ti apie tvar­kos pa­kei­ti­mą.

Šiuo metu žmogus, kuriam nustatytas 35 ar 40 proc. darbingumo lygis, už tai, kad palieka savo automobilį neįgaliesiems skirtoje vietoje, baudžiamas kaip ir jokios negalios neturintis asmuo. /Kristinos Kučinskaitės nuotrauka

Jau­čia­si nuskriausti

Į įvai­rias so­cia­li­nes ak­ci­jas ren­gian­tį lab­da­ros ir par­amos fon­dą „Ned­ve­jok“ dėl šiuo me­tu ga­lio­jan­čios tvar­kos, dis­kri­mi­nuo­jan­čios tu­rin­čiuo­sius svei­ka­tos prob­le­mų, krei­pė­si ne vie­nas ne­įga­lu­sis.

„Ne­tei­sin­ga, kad spe­cia­lio­se vie­to­se au­to­mo­bi­lius ga­li sta­ty­ti tik ne­di­de­lė da­lis ne­įga­lių­jų. Juk yra to­kių su­dė­tin­gų li­gų, ku­rių iš­oriš­kai ne­įma­no­ma pa­ste­bė­ti“, - sa­kė or­ga­ni­za­ci­jos sa­va­no­ris Ra­po­las No­rei­ka. Anot jo, šiuo me­tu ren­gia­mas krei­pi­ma­sis į SADM dėl eg­zis­tuo­jan­čios tvar­kos per­žiū­rė­ji­mo.

Ne­įga­lie­ji guo­džia­si, kad gy­dy­to­jai, bi­jo­da­mi bū­ti ap­kal­tin­ti ne­ob­jek­ty­vu­mu, kuo re­čiau sten­gia­si li­go­niams nu­sta­ty­ti spe­cia­liuo­sius po­rei­kius. Juk tai įra­šius do­ku­men­tuo­se žmo­gus pre­ten­duo­tų ir į trans­por­to iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mą, ne­mo­ka­mą sta­ty­mą mo­ka­mo­se did­mies­čių vie­to­se, di­des­nę so­cia­li­nę pa­šal­pą. Ki­taip sa­kant, vals­ty­bė tu­rė­tų dau­giau iš­lai­dų. „Ta­čiau žmo­nės te­no­ri pa­lik­ti sa­vo ma­ši­nas ne­mo­ka­mo­se vie­to­se be bai­mės gau­ti bau­dą“, - ti­ki­no R. No­rei­ka. Pa­sak jo, šiuo me­tu jo­kių tei­sių ne­tu­rin­tys iš da­lies dar­bin­gi žmo­nės su­tik­tų, kad bū­tų nau­jai apib­rėž­ta tik ne­mo­ka­mų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tų nau­do­ji­mo tvar­ka.

Per men­kos bausmės

Ta­čiau D. Bort­ke­vi­čius LŽ už­si­mi­nė ir apie ki­tą prob­le­mą. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad spe­cia­li­zuo­to­se vie­to­se au­to­mo­bi­lius pa­lie­kan­tiems svei­kie­siems ski­ria­mos bau­dos, sie­kian­čios maž­daug 14,5-87 eu­rus, yra per­ne­lyg men­kos. „Ne vie­nas įžū­lus pi­lie­tis tie­siai švie­siai par­eiš­kia, esą kaip pa­lik­da­vo sa­vo ma­ši­ną ne­įga­lių­jų trans­por­to prie­mo­nėms skir­to­je vie­to­je, taip ir pa­liks. Da­bar­ti­nės bau­dos jų ne­bau­gi­na, ne­kan­ki­na ir gė­dos jaus­mas pa­da­rius to­kį veiks­mą“, - kal­bė­jo D. Bort­ke­vi­čius.

2014-ai­siais vien Kau­ne bu­vo su­ra­šy­ta apie 4 tūkst. Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų pro­to­ko­lų. Maž­daug de­šim­ta­da­lis jų – už tai, kad ma­ši­na ne­tei­sė­tai pa­lik­ta ženk­lu „Neį­ga­lu­sis“ pa­žy­mė­to­je vie­to­je. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus par­ei­gū­nai kas mė­ne­sį su­ren­gia po 5-10 rei­dų - lan­ko­si prie pre­ky­bos cen­trų, gy­dy­mo įstai­gų, vie­šų­jų pa­sta­tų. „Dar nė sy­kio nė­ra bu­vę, kad jie grįž­tų ne­su­ra­šę pro­to­ko­lų, - sa­kė D. Bort­ke­vi­čius. - Nuo­lat ra­gi­na­me vai­ruo­to­jus ne­si­nau­do­ti tu­rin­tie­siems svei­ka­tos prob­le­mų skir­to­mis sto­vė­ji­mo vie­to­mis. Prieš ke­lias sa­vai­tes ant pu­sės tūks­tan­čio au­to­mo­bi­lių stik­lų pri­kli­ja­vo­me in­for­ma­ci­nius la­pe­lius, ska­ti­nan­čius ne­si­nau­do­ti svei­kie­siems ne­prik­lau­san­čio­mis pri­vi­le­gi­jo­mis.“

Ne­si­ren­gia nie­ko keisti

SADM Ly­gių ga­li­my­bių sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Čap­li­kie­nė LŽ tvir­ti­no, kad prie ženk­lo „Neį­ga­lu­sis“ te­mos grįž­ta­ma nuo­lat. 2014-ųjų bir­že­lio 5 die­ną vy­ko Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ta­ry­bos prie SADM po­sė­dis, ku­ria­me šis klau­si­mas bu­vo svars­to­mas. „Ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą ne­keis­ti as­me­nų, tu­rin­čių tei­sę gau­ti ne­įga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­te­lę, są­ra­šo. Jis yra reg­la­men­tuo­tas kor­te­lių iš­da­vi­mo tvar­ka. Ta­čiau ne­įga­lie­ji ga­li as­me­niš­kai kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę dėl to, kad jiems bū­tų įreng­ta rei­ka­lin­ga au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mo vie­ta, ir pa­pras­tai sa­vi­val­dy­bės į šiuos pra­šy­mus at­siž­vel­gia“, - kal­bė­jo E. Čap­li­kie­nė.

Ko­men­tuo­da­mas su­si­da­riu­sią pa­dė­tį Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Zig­man­tas Jan­čaus­kis pa­žy­mė­jo, kad ženk­las „Neį­ga­lu­sis" šiuo me­tu ne­vei­kia. Jo nuo­mo­ne, Lie­tu­vo­je tu­rė­tų ga­lio­ti tik eu­ro­pi­nė ne­įga­lių­jų kor­te­lė, ku­rią ga­li­ma gau­ti ati­tin­kant vie­ną iš še­šių kri­te­ri­jų, ap­ra­šy­tų SADM įsa­ky­muo­se. „O ženk­las, ku­rį pa­pras­ta nu­si­pirk­ti par­duo­tu­vė­je, ne­tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mas do­ku­men­tu“, - LŽ aiš­ki­no Z. Jan­čaus­kis.

Ki­tas klau­si­mas, jo tei­gi­mu, yra mi­nė­tos kor­te­lės iš­da­vi­mo tvar­ka. Pa­šne­ko­vas ak­cen­ta­vo, kad jau ku­ris lai­kas SADM siū­lo­ma pa­pil­dy­ti są­ra­šą tų, ku­rie tu­ri tei­sę gau­ti eu­ro­pi­nę kor­te­lę. Z. Jan­čaus­kio nuo­mo­ne, kri­te­ri­ju­mi tu­rė­tų tap­ti ne tik dar­bin­gu­mo ly­gis, bet ir li­gos po­bū­dis. „Rei­kė­tų su­da­ry­ti są­ra­šą li­gų, ku­rio­mis ser­gan­tiems as­me­nims bū­tų ga­li­ma iš­duo­ti eu­ro­pi­nę ne­įga­lio­jo kor­te­lę, nors jų dar­bin­gu­mo ly­gis ir di­des­nis nei 30 pro­cen­tų“, - kal­bė­jo Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad val­di­nin­kai šių siū­ly­mų ne­gir­di dėl ele­men­ta­rios prie­žas­ties - pa­pil­do­mo dar­bo.

. . .

Per­nai Lie­tu­vo­je iš vi­so bu­vo 253,7 tūkst. ne­įga­lių­jų. Pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je as­me­nų, ku­riems nu­sta­ty­tas 0-25 proc. dar­bin­gu­mo ly­gis, bu­vo 32,4 tūkst., iš jų dir­bo 816. Ne­įga­lių­jų, ku­riems nu­sta­ty­tas 30-40 proc. dar­bin­gu­mo ly­gis, 2014 me­tais ša­ly­je bu­vo 142,2 tūkst., iš jų dir­bo - 18 tūks­tan­čių. Žmo­nių, ku­riems nu­sta­ty­tas 45-55 proc. dar­bin­gu­mo ly­gis, per­nai bu­vo 64,1 tūkst., iš jų dir­bo - 25,8 tūks­tan­čio.